Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Stimulovanie rastu a zamestnanosti: akčný plán na zdvojnásobenie objemu elektronických obchodov v Európe do roku 2015

Brusel 11. januára 2012 – Rozvoj elektronického obchodovania a online služieb predstavuje značný potenciál, ktorý má hospodársky, sociálny i spoločenský prínos. Vytvára 2,6 pracovných miest na jedno zrušené pracovné miesto mimo internetu a spotrebiteľom ponúka lepší výber, a to aj vo vidieckych alebo izolovaných oblastiach. Zisky spotrebiteľov vďaka nižším online cenám a širšiemu výberu dostupných výrobkov a služieb sa odhadujú na 11,7 miliardy EUR, čo zodpovedá 0,12 % európskeho HDP. Keby elektronický obchod predstavoval 15 % maloobchodného predaja a keby sa odstránili prekážky vnútorného trhu, zisky spotrebiteľov by mohli dosiahnuť 204 miliárd EUR, t. j. 1,7 % európskeho HDP1. Európska komisia však zistila, že ešte mnoho problémov bráni spotrebiteľom a podnikom v tom, aby plne využívali online služby: uplatniteľné predpisy sú často neznáme alebo neisté, ponuky nie sú dostatočne transparentné a sú ťažko porovnateľné, a platby, ako aj spôsoby dodávky sú často drahé a nevhodné2.

Preto dnes Komisia prijala v rámci digitálnej agendy3 a Aktu o jednotnom trhu4, ako aj v odpovedi na požiadavku Európskej rady, aby predložila cestovnú mapu na dokončenie digitálneho vnútorného trhu do roku 2012, oznámenie obsahujúce 16 konkrétnych opatrení, ktoré majú za ciel zdvojnásobiť do roku 2015 podiel elektronických obchodov v rámci maloobchodného predaja (tento podiel v súčasnosti predstavuje 3,4 %), ako aj podiel internetového hospodárstva na európskom HDP (v súčasnosti je tento podiel nižší ako 3 %). V niektorých členských štátoch (ako napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a vo Švédsku) by online obchodovanie a online služby mohli predstavovať viac ako 20 % rastu a čistej tvorby pracovných miest5.

Komisár Michel Barnier, zodpovedný za vnútorný trh, podpredsedkyňa pre digitálnu agendu Neelie Kroes a John Dalli, zodpovedný za spotrebiteľskú politiku, vyjadrili svoje ciele, pričom zdôraznili, že: „Vzhľadom na zložitú situáciu, v ktorej sa Európa nachádza, je nevyhnutné, aby sa urýchlene využili všetky dodatočné príležitosti na rast a zamestnanosť. Akčný plán, ktorý dnes predkladáme, vytvorí nové príležitosti pre občanov a podniky a prinesie rast a zamestnanosť, ktoré Európa tak veľmi potrebuje. Tento akčný plán má odstrániť prekážky, ktoré doteraz brzdili rozvoj európskeho internetového hospodárstva.“

Obsah oznámenia

V oznámení sa v súlade s Aktom o jednotnom trhu a v súlade s digitálnou agendou predstavuje akčný plán, ktorý uľahčí cezhraničný prístup k online výrobkom a obsahom; vyrieši problémy s platbami a dodávkami, ako aj problémy súvisiace s ochranou a informovaním spotrebiteľov; uľahčí riešenie sporov a odstraňovanie nelegálnych obsahov, čím prispeje k rozvoju bezpečnejšieho internetu, v rámci ktorého sa budú lepšie dodržiavať základné práva a slobody. Cieľom je vytvoriť také prostredie, ktoré bude vhodnejšie pre rozvoj dynamického jednotného digitálneho trhu, pričom sa odstránia problémy brániace tomuto rozvoju, podporia sa investície do bezdrôtového pripojenia a do pevných infraštruktúr novej generácie a umožní sa rozvoj tzv. „cloud computingu“.

V oznámení sa uvádza, že potenciál elektronického obchodovania a online služieb by mohol v nadchádzajúcich piatich rokoch predstavovať až 20 % zamestnanosti a rastu. Uľahčí sa aj prístup geograficky izolovaných alebo zraniteľných osôb k tovaru a službám, čím sa prispeje k územnej súdržnosti v EÚ.

V oznámení sa vymenúvajú aj prekážky rozvoja internetového hospodárstva: príliš obmedzené legálne a cezhraničné ponuky, nedostatočná ochrana a informovanie spotrebiteľov, nedostatočná účinnosť dodávok a platieb; nelegálne obsahy, s ktorými možno zatiaľ iba ťažko bojovať, a riziká šírenia počítačovej kriminality.

Súvislosti

Spotrebiteľom často chýba dôvera v online obchody alebo služby a obávajú sa, či ich práva budú dodržané, najmä ak sa vyskytne problém. Niekedy sú tiež nespokojní, že niektoré služby sa v ich krajine neponúkajú alebo že nemôžu nakupovať v iných členských štátoch, pretože dodávka do krajiny ich pobytu je napríklad odmietnutá alebo sa neakceptujú zahraničné platobné karty. Niekedy nemajú prístup k vysokorýchlostným sieťam a čelia nárastu počítačovej kriminality.

Smernica o elektronickom obchode (2000/31/ES) obsahuje pravidlá, ktoré uľahčujú poskytovanie online služieb v Európskej únii a zaručujú, že tieto služby spĺňajú isté kritériá. Táto smernica položila základy pre rozvoj cezhraničných online služieb. Keďže je táto smernica technologicky neutrálna, zúčastnené strany ju počas verejnej konzultácie zorganizovanej v roku 20106 uznali ako hlavný pilier jednotného digitálneho trhu. Treba ju preto iba doplniť bez toho, aby bola nutná jej revízia.

V smernici sa takisto stanovuje, že poskytovatelia online služieb musia v zásade dodržiavať pravidlá krajiny, v ktorej sú usadení. Obsahuje aj ustanovenia na ochranu spotrebiteľov. V smernici sa napríklad ukladá povinnosť poskytovateľom služieb, aby uviedli svoje kontaktné údaje na internetových stránkach, zaručuje sa jednoduchá identifikovateľnosť reklamy ako takej a zabezpečuje sa ochrana proti spamom. V smernici sa navyše stanovujú určité podmienky, za ktorých sa poskytujú výnimky zo zodpovednosti pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ktorí poskytujú priestor pre nelegálne obsahy alebo prenášajú nelegálne obsahy umiestňované na internet tretími stranami.

Pozri aj MEMO/12/5

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

Kontaktné osoby :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery, FTI Consulting, december 2011

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, McKinsey Global Institute, máj 2011 a L'impact d'Internet sur l'économie française. McKinsey, marec 2011

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm


Side Bar