Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Pobudzanie wzrostu i zatrudnienia: plan działania, dzięki któremu wielkość handlu elektronicznego w Europie podwoi się do 2015 r.

Bruksela, 11 stycznia 2012 r. – Rozwój handlu elektronicznego i usług internetowych ma ogromny potencjał i może przynieść korzyści gospodarcze, socjalne i społeczne. W sektorze internetowym tworzy się 2,6 miejsc pracy na jeden etat zlikwidowany „offline”. Dzięki globalnej sieci konsumenci mają większy wybór, również w regionach wiejskich i odosobnionych. Korzyści wynikające z niższych cen w internecie oraz większego wyboru dostępnych produktów i usług szacuje się na 11,7 mld euro, co stanowi 0,12 proc. europejskiego PKB. Gdyby handel elektroniczny stanowił 15 proc. handlu detalicznego, a przeszkody na rynku wewnętrznym zostałyby wyeliminowane, korzyści dla konsumentów osiągnęłyby 204 mld euro, czyli 1,7 proc. europejskiego PKB1. Komisja Europejska stwierdziła jednak, że istnieją liczne problemy, które utrudniają konsumentom i przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie potencjału usług online: obowiązujące przepisy często są ignorowane albo nieprecyzyjne, oferty są zbyt mało przejrzyste i trudno je porównać, a koszty, takie jak dostawa, są często wysokie i niedostosowane2.

Z tego względu, w ramach agendy cyfrowej3 i Aktu o jednolitym rynku4 oraz w odpowiedzi na wniosek Rady Europejskiej o przedstawienie planu działania w celu osiągnięcia wewnętrznego rynku cyfrowego do 2012 r., Komisja przyjęła dzisiaj komunikat przedstawiający szesnaście konkretnych działań mających na celu podwojenie do 2015 r. udziału handlu elektronicznego w sprzedaży detalicznej (dzisiaj 3,4 proc.) oraz udziału sektora internetowego w europejskim PKB (dzisiaj poniżej 3 proc.). Do 2015 r. handel i usługi online mogą stanowić ponad 20 proc. wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia netto w niektórych państwach członkowskich (np. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji) 5.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier, wiceprzewodnicząca Neelie Kroes, odpowiedzialna za strategię cyfrową, oraz komisarz John Dalli, odpowiedzialny za politykę konsumencką, przedstawili swoje cele, podkreślając, że: „W trudnej sytuacji, jaką obserwujemy obecnie w Europie, konieczne jest wykorzystanie wszelkich zasobów, które mogą zwiększyć aktywność i zatrudnienie. Zaprezentowany dzisiaj plan działania da obywatelom i przedsiębiorstwom nowe możliwości oraz przyniesie Europie wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy, których tak potrzebuje. Jego celem jest usunięcie przeszkód, które do tej pory hamowały rozwój europejskiej gospodarki internetowej”.

Treść komunikatu

Zgodnie z Aktem o jednolitym rynku oraz agendą cyfrową, komunikat przedstawia plan działania, który ułatwi transgraniczny dostęp produktów i treści online; skutecznie rozwiąże problemy związane z płatnościami, dostawami, bezpieczeństwem oraz informacjami o konsumentach; oraz ułatwi rozwiązywanie sporów i usuwanie treści niezgodnych z prawem, przyczyniając się tym samym do rozwoju bezpieczniejszego internetu, w którym podstawowe prawa i wolności będą lepiej przestrzegane. Chodzi o stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi dynamicznego jednolitego rynku cyfrowego poprzez rozwiązanie problemów, które ten rozwój hamują. Jednocześnie należy wspierać inwestycje w łączność bezprzewodową i w infrastrukturę stałą nowej generacji oraz umożliwić rozwój usług w zakresie chmury obliczeniowej.

W komunikacie oceniono, że w ciągu najbliższych pięciu lat handel elektroniczny i usługi internetowe mogą stanowić nawet 20 proc. zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Łatwiejszy będzie również dostęp do dóbr i usług dla osób mieszkających na terenach odizolowanych oraz osób podatnych na zagrożenia, co przyczyni się do poprawienia spójności terytorialnej UE.

W komunikacie określono również przeszkody hamujące rozwój sektora internetowego: ograniczoną ofertę legalną i transgraniczną, brak informacji, niewystarczającą ochronę konsumentów, nieefektywne systemy dostaw i płatności; trudności z usunięciem treści niezgodnych z prawem oraz ryzyko rozprzestrzeniania się cyberprzestępczości.

Informacje podstawowe

Konsumentom często brakuje zaufania do handlu elektronicznego i usług internetowych; martwią się o poszanowanie swoich praw, zwłaszcza w przypadku pojawienia się problemu. Czasami denerwują się też, że niektóre usługi nie są dostępne w ich kraju albo że nie mogą kupować w innych państwach członkowskich, ponieważ zakupy nie są dostarczane do ich kraju zamieszkania albo zagraniczne karty płatnicze nie są akceptowane. Zdarza się też, że nie mają dostępu do sieci szerokopasmowej albo stykają się ze wzrostem cyberprzestępczości.

Dyrektywa o handlu elektronicznym (2000/31/WE) zawiera przepisy, które ułatwiają świadczenie usług w internecie w Unii Europejskiej oraz gwarantują, że te usługi spełniają pewne kryteria. Stanowi podstawę rozwoju transgranicznych usług internetowych. Neutralna pod względem technologicznym, podczas konsultacji publicznych zorganizowanych w 2010 r. 6 dyrektywa została uznana przez zainteresowane strony za filar jednolitego rynku cyfrowego. Jako że rewizja nie została uznana za konieczną, dyrektywę wystarczy uzupełnić.

Dyrektywa przewiduje, że usługodawcy działający w internecie muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w państwie swojej siedziby. Zawiera też przepisy o ochronie konsumentów. Zobowiązuje miedzy innymi usługodawców do podawania swoich danych adresowych na stronach internetowych, gwarantuje, że reklamy są wyraźnie oznaczone jako takie oraz chroni przed niechcianą korespondencją.

Dyrektywa określa również warunki zwolnienia od odpowiedzialności usługodawców działających jako pośrednicy w przypadku przechowywania lub przekazywania treści umieszczonych w internecie przez strony trzecie.

Zob. też: MEMO/12/5

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery, FTI Consulting, grudzień 2011

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, McKinsey Global Institute, maj 2011, oraz L'impact d'Internet sur l'économie française, McKinsey, marzec 2011.

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm


Side Bar