Navigation path

Left navigation

Additional tools

europese commissie - persbericht

Stimuleren van groei en werkgelegenheid: een actieplan om de omvang van de elektronische handel in Europa tegen 2015 te verdubbelen

Brussel, 11 januari 2012 – De ontwikkeling van de elektronische handel en de onlinediensten houdt enorme mogelijkheden in, met alle gunstige economische, sociale en maatschappelijke effecten van dien. De interneteconomie schept 2,6 arbeidsplaatsen voor elke offlinebaan die erdoor verloren gaat en biedt meer keuze aan consumenten, ook aan degenen die zich in afgelegen of plattelandsgebieden bevinden. De voordelen in de vorm van lagere onlineprijzen en een ruimere producten- en dienstenkeuze worden op 11,7 miljard EUR geraamd, een bedrag dat overeenstemt met 0,12% van het Europese bbp. Indien de elektronische handel goed zou zijn voor 15% van de detailhandel en indien alle belemmeringen op de interne markt uit de weg zouden zijn geruimd, dan zou de winst voor de consumenten niet minder dan 204 miljard EUR of 1,7% van het Europese bbp kunnen bedragen1. De Europese Commissie heeft echter vastgesteld dat tal van problemen consumenten en ondernemingen ervan weerhouden voluit voor onlinediensten te gaan: de toepasselijke regels zijn vaak onbekend of onduidelijk, de aanbiedingen zijn niet transparant en moeilijk vergelijkbaar, en de betalingen en leveringsmethoden zijn veelal duur en onaangepast2.

Daarom heeft de Commissie vandaag in het kader van de digitale agenda3 en de Akte voor de interne markt4, alsook in reactie op het verzoek van de Europese Raad om uiterlijk in 2012 een routekaart voor de voltooiing van de digitale eengemaakte markt te presenteren, haar goedkeuring gehecht aan een mededeling met 16 concrete initiatieven om tegen 2015 het aandeel van de elektronische handel in de detailhandelsverkopen (thans 3,4%) en dat van de interneteconomie in het Europese bbp (thans minder dan 3%) te verdubbelen. Tegen 2015 kunnen de onlinehandel en -diensten in sommige lidstaten (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, het Verenigd koninkrijk en ook Zweden) meer dan 20% van de groei en de nettobanenschepping voor hun rekening nemen5.

De Commissieleden Michel Barnier, verantwoordelijk voor de interne markt, Neelie Kroes, vicevoorzitster en bevoegd voor de digitale agenda, en John Dalli, verantwoordelijk voor het consumentenbeleid, hebben hun ambitie uitgesproken en het volgende verklaard: "In het licht van de moeilijke tijden die Europa momenteel doormaakt, moeten alle bronnen van extra groei en arbeidsplaatsen zo snel mogelijk worden aangeboord. Het actieplan dat wij vandaag presenteren, zal burgers en ondernemingen dan ook nieuwe mogelijkheden bieden en voor de groei en de banen zorgen die Europa zo hard nodig heeft. Met het actieplan wordt beoogd de belemmeringen op te heffen die de ontwikkeling van de Europese interneteconomie tot dusver hebben afgeremd."

Inhoud van de mededeling

Conform de Akte voor de interne markt en de digitale agenda wordt in de mededeling een actieplan gepresenteerd dat een vlottere grensoverschrijdende toegang tot onlineproducten en –inhoud mogelijk zal maken, op termijn zowel de betalings- en leveringsproblemen als de problemen op het gebied van consumentenbescherming en –voorlichting zal oplossen, alsook de geschillenbeslechting en de verwijdering van illegale inhoud zal vergemakkelijken. Op die manier zal worden bijgedragen tot de ontwikkeling van een veiliger internet met meer eerbied voor de fundamentele rechten en vrijheden. Het komt erop aan de randvoorwaarden te scheppen die de totstandkoming van een dynamische digitale eengemaakte markt sterker stimuleren door de problemen die deze ontwikkeling in de weg staan aan te pakken en door tegelijkertijd de investeringen in draadloze verbindingen en in vaste infrastructuren van de nieuwe generatie te bevorderen en de ontwikkeling van diensten op het gebied van wolkwebben mogelijk te maken.

Volgens de mededeling zouden de elektronische handel en de onlinediensten de komende vijf jaar goed kunnen zijn voor niet minder dan 20% van de werkgelegenheid en de groei. Ook de toegang tot goederen en diensten voor geografisch geïsoleerde of kwetsbare personen zou erdoor worden gefaciliteerd, hetgeen de cohesie van het Europese grondgebied in de hand zou werken.

In de mededeling worden tevens de belemmeringen voor de interneteconomie opgesomd: een te beperkt legaal en grensoverschrijdend aanbod, een onbevredigende bescherming en voorlichting van de consument, inefficiënte leverings- en betalingsmethoden, nog steeds moeilijk te behandelen illegale inhoud en een risico op verspreiding van cybercriminaliteit.

Achtergrond

Consumenten hebben vaak geen vertrouwen in onlinehandel en –diensten en maken zich zorgen over de eerbiediging van hun rechten, in het bijzonder als er zich een probleem voordoet. Zij zijn soms ook gefrustreerd omdat sommige diensten niet in hun land worden aangeboden of omdat zij deze niet in andere lidstaten kunnen kopen omdat bijvoorbeeld wordt geweigerd deze in hun land van verblijf te leveren of buitenlandse betaalkaarten te aanvaarden. Ten slotte hebben zij soms geen toegang tot breedbandnetwerken, die met een toename van de cybercriminaliteit worden geconfronteerd.

Richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel bevat regels die het verrichten van onlinediensten in de Europese Unie vergemakkelijken en die garanderen dat deze diensten aan bepaalde criteria voldoen. Deze wetstekst heeft de grondslagen gelegd voor de grensoverschrijdende ontwikkeling van onlinediensten. Deze technologisch neutrale richtlijn is in het kader van een in 2010 georganiseerde openbare raadpleging6 door de belanghebbenden als de hoeksteen van de digitale eengemaakte markt bestempeld. Het komt er derhalve op aan de richtlijn aan te vullen zonder deze te herzien.

In de richtlijn is ook bepaald dat onlinedienstverleners zich in beginsel moeten houden aan de voorschriften van het land waarin zij gevestigd zijn. Zij bevat ook bepalingen ter bescherming van de consumenten. Zo verplicht zij dienstverleners ertoe hun contactgegevens op internetsites te vermelden, garandeert zij dat reclame gemakkelijk als zodanig herkenbaar is en beschermt zij tegen spam. Bovendien stelt de richtlijn tussenpersonen onder bepaalde voorwaarden vrij van aansprakelijkheid wanneer zij door derden online geplaatste inhoud hosten of doorgeven.

Zie ook MEMO/12/5

Voor nadere informatie, zie:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm.

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Zie: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm.

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery, FTI Consulting, december 2011.

3 :

Zie: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

"Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity", McKinsey Global Institute, mei 2011, en "L'impact d'Internet sur l'économie française", McKinsey, maart 2011.

6 :

Zie: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm.


Side Bar