Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimas. Veiksmų planas, kuriuo siekiama iki 2015 m. padvigubinti elektroninės prekybos mastą Europoje

Briuselis, 2012 m. sausio 11 d. Elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų plėtros potencialas didžiulis – teikiama ekonominė, socialinė ir visuomeninė nauda. Interneto ekonomikos srityje sukuriamos 2,6 darbo vietos kiekvienai ne internetinėje erdvėje panaikintai darbo vietai; vartotojams, įskaitant gyvenančius kaimo ar atokiose vietovėse, siūloma daug pasirinkimo galimybių. Apskaičiuota, kad nauda, siejama su internetu siūlomomis mažesnėmis kainomis ir didesniu produktų bei paslaugų pasirinkimu, siekia 11,7 mlrd. EUR, o tai sudaro 0,12 % Europos BVP. Jeigu elektroninė prekyba sudarytų 15 % mažmeninės prekybos ir būtų pašalintos kliūtys vidaus rinkai, nauda vartotojams galėtų pasiekti 204 mlrd. EUR ir sudarytų 1,7 % Europos BVP1. Tačiau Europos Komisija nustatė, kad yra daugybė kliūčių, trukdančių vartotojams ir įmonėms visapusiškai investuoti į internetu teikiamas paslaugas: dažnai nežinoma ar nesuprantama, kokios taisyklės yra taikomos, pasiūlymams trūksta skaidrumo ir juos sunku palyginti, o mokėjimai ir pristatymo būdai dažnai brangūs ir nepritaikyti2.

Todėl įgyvendindama Skaitmeninę darbotvarkę3 ir Bendrosios rinkos aktą4 ir reaguodama į Europos Vadovų Tarybos prašymą pateikti veiksmų planą, kaip iki 2015 m. sukurti skaitmeninę vidaus rinką, Komisija šiandien priėmė komunikatą, kuriame numatyta 16 konkrečių veiksmų, kuriais siekiama iki 2015 m. padvigubinti elektroninės prekybos dalį mažmeninėje prekyboje (šiuo metu ji sudaro 3,4 %) ir prekybos internetu sektoriaus dalį Europos BVP (dabar ji sudaro mažiau nei 3 %). Iki 2015 m. prekyba internetu ir internetu teikiamos paslaugos galėtų sudaryti daugiau kaip 20 % ekonomikos augimo, ir, tam tikrose valstybėse narėse (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Švedijoje), grynojo užimtumo augimo5.

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Michel Barnier, už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes ir už vartotojų politiką atsakingas Europos Komisijos narys John Dalli išreiškė savo siekį, akcentuodami, kad: „Kadangi šiuo metu Europoje padėtis sudėtinga, būtina nedelsiant pasinaudoti visomis papildomomis ekonominės veiklos ir užimtumo galimybėmis. Veiksmų planu, kurį mes šiandien pristatome, sukuriamos naujos galimybės piliečiams ir įmonėms, ir Europai užtikrinamas ekonomikos augimas ir užimtumas, kurie jai taip reikalingi. Šiuo planu siekiama pašalinti kliūtis, kurios iki šiol kliudė vystytis Europos ekonomikai internete.“

Komunikato turinys

Vadovaujantis Bendrosios rinkos aktu ir skaitmenine darbotvarke, komunikate pristatomas veiksmų planas, kuris palengvins tarpvalstybinę prieigą prie internete siūlomų produktų ir turinio; per nustatytą laikotarpį bus išspręstos mokėjimo ir pristatymo problemos, taip pat vartotojų apsaugos ir jų informavimo problemos, bus palengvintas ginčų sprendimas ir nelegalaus turinio pašalinimas taip prisidedant prie saugesnio interneto, kuriame būtų labiau laikomasi pagrindinių teisių ir laisvių, kūrimo. Todėl reikia sukurti aplinką, palankesnę dinamiškos skaitmeninės bendrosios rinkos plėtrai, sprendžiant problemas, su kuriomis susiduriama, skatinant investicijas į bevielį ryšį ir naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūrą ir remiant nuotolinio išteklių valdymo paslaugų plėtrą.

Komunikate nustatyta, kad per ateinančius penkerius metus elektroninė prekyba ir internetu teikiamos paslaugos gali sudaryti iki 20 % užimtumo ir ekonomikos augimo. Taip pat bus palengvinta prieigą prie prekių ir paslaugų asmenims, kurie yra atskirti geografiniu požiūriu arba yra pažeidžiami, kartu prisidedant prie Europos teritorijos vientisumo.

Komunikate dar vardijamos interneto ekonomikos srities vystymosi kliūtys: labai ribota teisėta tarpvalstybinė pasiūla, nepakankamas vartotojų informavimas ir apsauga, nepakankamai veiksmingas pristatymas ir mokėjimas; neteisėtas turinys, kurio problemą vis dar sunku išspręsti, ir pavojus, susijęs su elektroninių nusikaltimų plitimu.

Pagrindiniai faktai

Vartotojams dažnai trūksta pasitikėjimo elektronine prekyba arba internetu teikiamomis paslaugomis; jiems rūpi, ar nebus pažeidžiamos jų teisės, ypač kai iškyla problemos. Kartais jie taip pat nepatenkinti dėl to, kad tam tikros paslaugos nesiūlomos jų šalyje arba kad negalima pirkti kitoje valstybėje narėje nes, pavyzdžiui, prekės nėra pristatomos į jų šalį arba kitų šalių mokėjimo kortelės nepriimamos. Galiausiai, kartais jie negali pasinaudoti spartaus ryšio prieiga ar susiduria su elektroninių nusikaltimų augimu.

Elektroninės komercijos direktyvoje (2000/31/EB) pateikiamos taisyklės, kuriomis palengvinamas paslaugų teikimas internetu Europos Sąjungoje ir garantuojama, kad tos paslaugos atitinka tam tikrus kriterijus. Direktyva suteikiamas pagrindas internetu teikiamų paslaugų plėtrai tarpvalstybiniu mastu. Kadangi technologijų požiūriu ji yra neutrali, šią direktyvą suinteresuotosios šalys per viešąsias konsultacijas, vykusias 2010 m.6 pripažino skaitmeninės bendrosios rinkos pagrindu. Todėl tikslas yra ją papildyti, o ne iš dalies pakeisti.

Direktyvoje taip pat numatyta, kad internetu teikiamų paslaugų teikėjai iš esmės turi laikytis tos šalies, kurioje jie yra įsisteigę, taisyklių. Joje taip pat yra nuostatos dėl vartotojų apsaugos. Pavyzdžiui, pagal ją reikalaujama, kad paslaugų teikėjai nurodytų savo kontaktus interneto svetainėse, užtikrinama, kad reklamą būtų lengvai atpažįstama ir apsaugoma nuo nepageidaujamų el. laiškų. Be to, Direktyvoje numatyta, kokiomis sąlygomis tarpiniams paslaugų teikėjams taikomos atsakomybės išimtys, kai jie patalpina arba platina turinį, kurį internete paskelbė trečiosios šalys.

Taip pat žr. MEMO/12/5

Daugiau informacijos rasite

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

Asmenys ryšiams

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Ryan Heath +32 2 296 17 16

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Linda Cain +32 2 299 90 19

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

2 :

„Intra-community cross-border parcel delivery“, FTI Consulting, 2011 m. gruodžio mėn.

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

„Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity", McKinsey Global Institute, 2011 m. gegužės mėn. ir „L'impact d'Internet sur l'économie française“. McKinsey. 2011 m. kovo mėn.

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm


Side Bar