Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Majanduskasvu ja tööhõive soodustamine: uue tegevuskava kohaselt kahekordistub e-kaubanduse maht Euroopas 2015. aastaks

Brüssel, 11. jaanuar 2012. E-kaubanduse ja internetiteenuste arengul on tohutu potentsiaal ning see on kasulik nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka ühiskondlikult. Internetisektoris luuakse iga kaotatud nn tavapärase töökoha asemele 2,6 töökohta ja pakutakse paremaid valikuvõimalusi tarbijatele nii maapiirkondades kui ka ääremaal. Tarbijad saavad madalamatest internetihindadest ja paremast toote- ja teenusevalikust hinnanguliselt kasu 11,7 miljardit eurot, mis võrdub 0,12%ga Euroopa SKPst. Kui e-kaubandus moodustaks jaekaubandusest 15% ja kui kõrvaldada tõkked siseturul, küüniks tarbijate saadav kasu 204 miljardi euroni (1,7% Euroopa SKPst)1. Euroopa Komisjon leiab, et praegu takistavad mitmed probleemid tarbijate ja ettevõtjate investeeringuid internetiteenustesse: kehtestatud eeskirju sageli eiratakse või on need ebaselged, pakkumised ei ole piisavalt läbipaistvad ja neid on keeruline võrrelda, makse- ja tarneviisid on sageli kallid ja ebasobivad2.

Sel põhjusel võttis täna komisjon, lähtudes digitaalarengu tegevuskavast3 ja ühtse turu aktist4 ning vastuseks Euroopa Ülemkogul seatud ülesandele esitada tegevuskava Euroopa e-turu lõplikuks väljakujundamiseks, vastu teatise, milles esitatakse 16 konkreetset meedet, mille abil kahekordistada 2015. aastaks e-kaubanduse osakaal (praegu 3,4%) jaekaubanduses ja internetisektori osakaal Euroopa SKPs (praegu alla 3%). Internetikaubandus ja -teenused võivad mõnes liikmesriigis anda 2015. aastaks üle 20% majanduskasvust ja töökohtade arvu suurenemisest (nt Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik ja Rootsi) 5.

Siseturuvaldkonna volinik Michel Barnier, digitaalstrateegia valdkonna volinik Neelie Kroes ja tarbijapoliitika eest vastutav volinik John Dalli tutvustasid oma plaane ja rõhutasid järgmist: „Võttes arvesse Euroopa rasket olukorda, tuleb ära kasutada kõik tegevusvaldkonnad ja töökohtade loomise võimalused. Täna esitatava tegevuskavaga luuakse uusi võimalusi nii kodanikele kui ka ettevõtjatele ning tänu sellele kasvab Euroopa majandus ja suureneb tööhõive. Tegevuskava eesmärk on kõrvaldada takistused, mis seni on pidurdanud Euroopa internetimajandust.”

Teatise sisu

Ühtse turu aktile ja digitaalarengu tegevuskavale vastavalt esitatakse teatises uus tegevuskava, millega lihtsustataks piiriülest juurdepääsu toodetele ja Internetis olevale infosisule, lahendataks maksmise ja tarnimise ning tarbijakaitse ja teavitamisega seotud probleemid, lihtsustataks vaidluste lahendamist ja ebaseadusliku infosisu kõrvaldamist, aidates samas arendada turvalisemat internetti ning järgida põhiõigusi ja -vabadusi. Tegevuskava eesmärk on luua ühtse ja dünaamilise e-turu jaoks soodne keskkond, lahendada seda takistavad probleemid, toetada investeeringuid traadita sidesse ja uue põlvkonna püsiühendustesse ning võimaldada arendada pilvandmetöötlust.

Teatises märgiti, et järgmise viie aasta jooksul võib 20% töökohtadest ja majanduskasvust olla seotud e-kaubanduse ja internetiteenustega. Geograafilises isolatsioonis või ebasoodsas olukorras inimeste juurdepääs kaupadele ja teenustele peaks samuti lihtsustuma, tänu millele peaksid ka vähenema erinevused Euroopa eri piirkondade vahel.

Teatises nimetatakse ka asjaolud, mis takistavad internetimajanduse arengut: ebapiisavad seadustele vastavad ja piiriülesed pakkumised, ebapiisav tarbijakaitse ja teavitamine, ebatõhusad tarne- ja maksevõimalused; ebaseadusliku infosisuga keerukas toimetulek ja oht propageerida küberkuritegevust”.

Taustteave

Tarbijad ei usalda sageli e-kaubandust ega e-teenuseid ning on mures oma õiguste kaitse pärast, eriti kui peaksid tekkima probleemid. Neid häirib ka, et teatavaid internetiteenuseid ei pakuta nende riigis või et nad ei saa veel osta mõnes teises liikmesriigis, kuna nende asukohariiki kaupa näiteks ei saadeta või ei aktsepteerita teise riigi maksekaarti. Ja vahel ei võimaldata neile juurdepääsu lairibaühendusele ning nad seisavad silmitsi üha suureneva küberkuritegevusega.

Elektroonilise kaubanduse direktiiviga (2000/31/EÜ) on ette nähtud eeskirjad, millega lihtsustatakse Euroopa Liidus internetiteenuste osutamist ja tagatakse nende teenuste vastavus teatavatele kriteeriumidele. Kõnealune direktiiv on aluseks piiriüleste internetiteenuste arendamisele. Kuna direktiiv on tehnoloogiliselt neutraalne, leidsid sidusrühmad 2010. aastal läbiviidud arutelus,6 et see on ühtse e-turu nurgakivi. Seega on eesmärk direktiivi täiendada ja selle läbivaatamist ei peetud vajalikuks.

Veel on direktiiviga ette nähtud, et internetiteenuste osutajad peavad üldiselt järgima asukohariigi eeskirju. Samuti sisaldab see sätteid tarbijakaitse kohta. Näiteks peavad teenuseosutajad esitama oma veebilehel kontaktandmed, tagatud peab olema, et reklaam on kergesti äratuntav ja rämpskirjade eest tuleb pakkuda kaitset. Peale selle on direktiiviga nähtud ette teatavatel tingimustel vabastada vastutusest teenuse vahendajad, kui nad säilitavad või edastavad infosisu, mille on internetti pannud kolmas isik.

Vt ka MEMO/12/5

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery, FTI Consulting, detsember 2011.

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, McKinsey Global Institute, mai 2011 ja L'impact d'Internet sur l'économie franēaise, McKinsey, märts 2011.

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm


Side Bar