Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Τόνωση της μεγέθυνσης και της απασχόλησης: σχέδιο δράσης για διπλασιασμό του όγκου του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη έως το 2015

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2012 – Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιγραμμικών υπηρεσιών αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό δυναμικό που έχει να επιδείξει ευεργετικά αποτελέσματα στην οικονομία και την κοινωνία. Για κάθε θέση εργασίας που χάνεται εκτός ηλεκτρονικού τομέα, η οικονομία του διαδικτύου δημιουργεί 2,6 νέες θέσεις και προσφέρει στους καταναλωτές ευρύτερη επιλογή, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών ή απόμακρων περιφερειών. Το όφελος εξαιτίας των μειωμένων τιμών που προσφέρονται σε επιγραμμική σύνδεση, καθώς και η ευρύτερη επιλογή προϊόντων, εκτιμώνται σε 11,7 δις ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,12% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Εάν το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιστοιχούσε στο 15% του λιανικού εμπορίου και με πλήρη άρση των φραγμών για το εσωτερικό εμπόριο, τα οφέλη για τους καταναλωτές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 204 δις ευρώ, δηλαδή ποσοστό 1,7 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε, ωστόσο, ότι πολυάριθμα προβλήματα παρεμποδίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους: οι ισχύοντες κανόνες συχνά παραμένουν άγνωστοι, οι προσφορές δεν είναι αρκούντως διαφανείς και εύκολα συγκρίσιμες, ενώ οι πληρωμές, όπως και οι τρόποι παράδοσης, συχνά είναι δαπανηροί και ακατάλληλοι2.

Οι λόγοι αυτοί ώθησαν την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής3 και της Πράξης για την ενιαία αγορά4 και ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Συμβουλίου, να παρουσιάσει έναν χάρτη πορείας για την ολοκλήρωση της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς έως το 2012, να εκδώσει σήμερα μια ανακοίνωση με 16 συγκεκριμένες δράσεις, με στόχο, έως το 2015, να έχει διπλασιαστεί το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στις λιανικές πωλήσεις (που σήμερα ανέρχεται σε 3,4%), καθώς και της οικονομίας του διαδικτύου στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ (σήμερα μικρότερο από 3%). Το εμπόριο και οι επιγραμμικές υπηρεσίες μπορούν έως το 2015 να αποκτήσουν συμβολή μεγαλύτερη από 20% στην οικονομική μεγέθυνση, συνοδευόμενη από καθαρή αύξηση της απασχόλησης σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ή ακόμα τη Σουηδία)5.

Οι Επίτροποι κ. Michel Barnier, αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, κα Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος και αρμόδια για την ψηφιακή στρατηγική, και κ. John Dalli, αρμόδιος για την πολιτική των καταναλωτών, υπογράμμισαν τους φιλόδοξους στόχους τους: «Στο δυσχερές πλαίσιο που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, επείγει να αξιοποιηθεί κάθε συμπληρωματική δυνατότητα δραστηριότητας και απασχόλησης. Το σχέδιο δράσεων που παρουσιάζουμε σήμερα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην τόσο αναγκαία οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Αποβλέπει στην εξάλειψη των εμποδίων που έως τώρα επιβράδυναν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διαδικτυακής οικονομίας.»

Περιεχόμενο της ανακοίνωσης:

Σύμφωνα με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά και την ψηφιακή στρατηγική για την Ευρώπη, η ανακοίνωση προτείνει ένα σχέδιο δράσης που θα διευκολύνει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε επιγραμμικό περιεχόμενο και προϊόντα· θα αντιμετωπίσει σταδιακά τα προβλήματα στις πληρωμές και την παράδοση, καθώς την προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών· θα διευκολύνει την επίλυση διαφορών και την απόσυρση του παράνομου περιεχομένου, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια ενός διαδικτύου που θα σέβεται περισσότερο τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος περισσότερο ευνοϊκού για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και φραγμούς, με παράλληλη προώθηση των επενδύσεων στο πεδίο της ασύρματης συνδετικότητας και στις υποδομές σταθερών επικοινωνιών νέας γενιάς και ευνοώντας την ανάπτυξη των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου και επιγραμμικών υπηρεσιών, που μπορούν να φτάσουν έως και στο 20% της απασχόλησης και της μεγέθυνσης την επόμενη πενταετία. Επίσης, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες σε γεωγραφικά απομονωμένα ή ευάλωτα άτομα, συμβάλλοντας έτσι στην συνοχή του ευρωπαϊκού χώρου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται επίσης τα εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη του διαδικτύου: πολύ περιορισμένες νόμιμες και διασυνοριακές προσφορές, ανεπαρκής πληροφόρηση και προστασία των καταναλωτών, αναποτελεσματική παράδοση και πληρωμές· παράνομο περιεχόμενο που είναι ακόμη πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και κίνδυνοι εξάπλωσης του «ηλεκτρονικού εγκλήματος».

Ιστορικό

Συχνά οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται το ηλεκτρονικό εμπόριο ή τις επιγραμμικές υπηρεσίες και ανησυχούν για το αν θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους, ιδίως όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Επίσης, ενίοτε είναι απογοητευμένοι για το γεγονός ότι ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν διατίθενται στη χώρα τους ή επειδή δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αγορές σε άλλα κράτη μέλη, επειδή, π.χ., δεν γίνονται παραδόσεις στη χώρα διαμονής τους ή δεν γίνονται δεκτές ξένες πιστωτικές κάρτες. Τέλος, διαπιστώνουν ενίοτε ότι στερούνται πρόσβασης σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και βρίσκονται αντιμέτωποι με έξαρση του «ηλεκτρονικού εγκλήματος».

Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) περιλαμβάνει κανόνες που διευκολύνουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες αυτές πληρούν ορισμένα κριτήρια. Το κείμενο αυτό έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη των διασυνοριακών επιγραμμικών υπηρεσιών. Τεχνολογικά ουδέτερη, η οδηγία αυτή αναγνωρίστηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 20106 ως ακρογωνιαίος λίθος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Πρόκειται επομένως για συμπλήρωσή της, χωρίς να κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση.

Η οδηγία προβλέπει επίσης ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών οφείλουν καταρχήν να τηρούν τους κανόνες της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. Περιέχει επίσης διατάξεις για προστασία των καταναλωτών. Απαιτεί, π.χ., από τους παρόχους να αναφέρουν τα στοιχεία επαφής τους στους ιστοτόπους, εξασφαλίζει ότι η διαφήμιση μπορεί εύκολα να αναγνωρίζεται και παρέχει προστασία έναντι οχληρών μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα. Επιπλέον, η οδηγία προβλέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, παρεκκλίσεις ως προς την ευθύνη για ενδιάμεσους παρόχους, όταν φιλοξενούν ή μεταδίδουν περιεχόμενο που αναρτάται από τρίτους.

Βλ. επίσης MEMO/12/5

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)<0}

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)<0}

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)<0}

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)<0}

Linda Cain (+32 2 299 90 19)<0}

Aικατερίνη Aποστολά (+32 2 298 76 24)<0}

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery (ενδοκοινοτική διασυνοριακή παράδοση πακέτων), FTI Consulting, Δεκέμβριος 2011

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

"Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity" (ο σαρωτικός αντίκτυπος του διαδικτύου στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ευημερία) McKinsey Global Institute, Μάιος 2011 και L'impact d'Internet sur l'économie française (ο αντίκτυπος του διαδικτύου στην γαλλική οικονομία), McKinsey, Μάρτιος 2011.

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_fr.htm


Side Bar