Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Stimulering af vækst og beskæftigelse: en handlingsplan med det formål at fordoble omfanget af den elektroniske handel i Europa frem til 2015

Bruxelles, den 11. januar 2012 – Udviklingen af elektronisk handel og onlinetjenester repræsenterer et betydeligt potentiale med positive økonomiske, sociale og samfundsmæssige virkninger. Internetøkonomien skaber 2,6 arbejdspladser for hver "offline"-arbejdsplads, der går tabt, og giver forbrugerne bedre valgmuligheder, herunder i landområder eller afsidesliggende områder. De gevinster, der er forbundet med de lavere onlinepriser samt det større udvalg af tilgængelige produkter og tjenester, anslås til 11,7 mia. EUR – svarende til 0,12 % af det europæiske BNP. Hvis den elektroniske handel udgjorde 15 % af detailhandelen, og hindringerne på det indre marked blev fjernet, kunne forbrugernes gevinster beløbe sig til 204 mia. EUR, dvs. 1,7 % af det europæiske BNP1. Europa-Kommissionen har imidlertid konstateret, at der er en lang række problemer, som hindrer, at forbrugerne og virksomhederne engagerer sig fuldt ud i onlinetjenester: der er ofte manglende kendskab til eller tvivl om de gældende regler, tilbuddene mangler gennemsigtighed og er vanskeligt sammenlignelige, og såvel betalinger som leveringsmetoder er ofte dyre og upraktiske2.

Derfor har Kommissionen i dag inden for rammerne af den digitale strategi3 og akten for det indre marked4 og som reaktion på Det Europæiske Råds anmodning om inden 2012 at fremlægge en køreplan for gennemførelsen af det digitale indre marked vedtaget en meddelelse, hvori der præsenteres 16 konkrete aktioner, som tager sigte på – frem til 2015 - at fordoble den elektroniske handels andel af detailhandelen (i dag 3,4 %) og internetøkonomiens andel af det europæiske BNP (i dag under 3 %). Onlinehandel og –tjenester kunne repræsentere mere end 20 % af væksten og nettojobskabelsen i visse medlemsstater (f. eks. Frankrig, Tyskland, Det Forenede Kongerige og Sverige) i 20155.

Kommissærerne Michel Barnier, ansvarlig for det indre marked og tjenesteydelser, Neelie Kroes, næstformand med ansvar for den digitale strategi, og John Dalli, ansvarlig for forbrugerpolitikken, gav udtryk for deres ambitioner og understregede, at: "I den vanskelige situation, som Europa gennemlever, haster det med at udnytte alle supplerende aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder. Den handlingsplan, som vi fremlægger i dag, vil skabe nye muligheder for borgerne og virksomhederne og vil give Europa den vækst og beskæftigelse, det i så høj grad har behov for. Den tager sigte på at fjerne de hindringer, der hidtil har bremset udviklingen i den europæiske internetøkonomi."

Meddelelsens indhold:

I overensstemmelse med akten for det indre marked og den digitale strategi for Europa præsenteres der i meddelelsen en handlingsplan, som vil lette den grænseoverskridende adgang til onlineprodukter og –tjenester, på sigt løse betalings- og leveringsproblemerne samt problemerne vedrørende forbrugerbeskyttelse og –oplysning og gøre det lettere at bilægge tvister og trække ulovligt indhold tilbage, hvilket bidrager til at udvikle et mere sikkert internet, som i højere grad respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder. Det drejer sig om at skabe et miljø, som egner sig mere til udviklingen af et dynamisk digitalt indre marked, idet der tages fat på de problemer, som er en hindring herfor, samtidig med at man begunstiger investeringer i trådløs sammenkobling og faste infrastrukturer af næste generation og giver mulighed for udvikling af "cloud computing"-tjenester.

I meddelelsen identificeres den elektroniske handels og onlinetjenesternes potentiale, som kan tegne sig for op til 20 % af beskæftigelsen og væksten i de kommende fem år. Personer, som er geografisk isolerede eller særligt udsatte, vil ligeledes få lettere adgang til varer og tjenesteydelser, hvilket bidrager til at styrke samhørigheden i Europa.

I meddelelsen anføres endvidere hindringerne for internetøkonomiens udvikling: alt for begrænsede lovlige og grænseoverskridende tilbud, utilstrækkelig oplysning og beskyttelse af forbrugerne, ineffektive leveringer og betalinger, ulovligt indhold, som det stadig er for vanskeligt at behandle, og risiko for udbredelse af "cybercrime".

Kontekst

Ofte har forbrugerne ikke tillid til onlinehandel eller –tjenester og er bange for, at deres rettigheder ikke respekteres, navnlig når der opstår et problem. Ligeledes er de ofte frustrerede over, at visse onlinetjenester ikke tilbydes i deres eget land, eller over ikke at kunne købe i andre medlemsstater, fordi man for eksempel nægter at levere i deres bopælsland eller at acceptere udenlandske betalingskort. Endelig er de i mange tilfælde afskåret fra adgang til bredbåndsnet og konfronteret med en stigende "cybercrime".

Direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF) indeholder regler, der gør det lettere at yde onlinetjenester i EU, og som garanterer, at disse tjenester opfylder visse kriterier. Denne tekst ligger til grund for den grænseoverskridende udvikling af onlinetjenester. Dette direktiv, som er teknologisk neutralt, blev under en offentlig høring i 20106 anerkendt af de interesserede parter som grundstenen for det digitale indre marked. Det drejer sig derfor om at supplere det, uden at det er nødvendigt med en ændring.

Det fastsættes endvidere i direktivet, at udbydere af onlinetjenester i princippet skal respektere reglerne i det land, hvor de er etableret. Det indeholder også bestemmelser om forbrugerbeskyttelse. Således forpligter det tjenesteudbyderne til at angive deres kontaktoplysninger på internet-hjemmesiden, det garanterer, at reklame uden problemer kan identificeres som sådan, og det beskytter mod spam. Direktivet sikrer endvidere på visse betingelser ansvarsfritagelse for formidlere, når de oplagrer eller transmitterer indhold, som tredjemand har sat på nettet.

Se også MEMO/12/5

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm

2 :

"Intra-community cross-border parcel delivery", FTI Consulting, december 2011

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

"Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity", McKinsey Global Institute, maj 2011 og "L'impact d'Internet sur l'économie française", McKinsey, marts 2011.

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm


Side Bar