Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия Съобщение за медиите

Стимулиране на растежа и заетостта: план за действие с цел удвояване на обема на електронната търговия в Европа до 2015 г.

Брюксел, 11 януари 2012 г. — Развитието на електронната търговия и онлайн услугите представлява значителен потенциал с благоприятни икономически, социални и обществени последици. Интернет икономиката създава по 2,6 работни места за всяко закрито обикновено работно място и предлага на потребителите по-добър избор, включително в селските и отдалечените райони. Ползите, свързани с по-ниските цени, предлагани онлайн, както и с по-големия асортимент на наличните продукти и услуги, се оценяват на 11,7 милиарда евро, т.е. 0,12 % от европейския БВП. Ако делът на електронната търговия в търговията на дребно достигне 15 % и се премахнат пречките пред вътрешния пазар, ползите за потребителите биха могли да достигнат 204 милиарда евро, т.е. 1,7 % от европейския БВП1. Европейската комисия установи обаче, че многобройни проблеми пречат на потребителите и предприятията да участват пълноценно в онлайн услугите — по отношение на приложимите правила често има непознаване или несигурност, в предложенията липсва прозрачност и сравняването им е трудно, а плащанията, както и начините на доставка нерядко са скъпоструващи и неприспособени към нуждите2.

Ето защо в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии3 и Акта за единния пазар4 и в отговор на искането на Европейския съвет да бъде представена пътна карта за изграждане на цифровия вътрешен пазар до 2012 г. Комисията прие днес съобщение, в което са представени 16 конкретни мерки. Те имат за цел да удвоят до 2015 г. дела на електронната търговия в продажбите на дребно (понастоящем 3,4 %), както и дела на интернет икономиката в европейския БВП (понастоящем под 3 %). До 2015 г. онлайн търговията и услугите биха могли да са източник на над 20 % от растежа и нетно създадените работни места в някои държави-членки (например във Франция, Германия, Обединеното кралство или Швеция)5.

Комисарите Мишел Барние, отговарящ за вътрешния пазар, Нели Крус, заместник-председател и отговаряща за Програмата в областта на цифровите технологии, и Джон Дали, отговарящ за политиката за защита на потребителите, изразиха стремежа си, като подчертаха следното: „В тези трудни за Европа обстоятелства трябва да се възползваме бързо от всички източници на дейност и допълнителни работни места. Планът за действие, който представяме днес, ще създаде нови възможности за гражданите и предприятията и ще донесе на Европа така необходимия растеж и заетост. Той има за цел да премахне пречките, които досега спъваха развитието на европейската интернет икономика“.

Съдържание на съобщението

В съответствие с Акта за единния пазар и Програмата в областта на цифровите технологии, в съобщението е представен план за действие, който ще улесни трансграничния достъп до онлайн продукти и съдържание; ще реши окончателно проблемите с плащанията и доставките, както и със защитата и информираността на потребителите; ще способства за разрешаването на спорове и заличаването на незаконно съдържание, като по този начин ще допринесе за развитието на по-сигурен интернет, зачитащ в още по-голяма степен основните права и свободи. Целта е да се създаде по-благоприятна среда за развитието на динамичен цифров единен пазар чрез преодоляване на проблемите, които пречат за постигането на тази цел, като същевременно се насърчават инвестициите в безжична връзка и в стационарни инфраструктури от ново поколение и се даде възможност за развитие на услугите, свързани с изчислителни облаци.

В съобщението се посочва, че електронната търговия и онлайн услугите потенциално могат да осигурят до 20 % от заетостта и растежа през следващите 5 години. Също така ще бъде улеснен и достъпът до стоки и услуги за лицата, намиращи се в географски отдалечени райони, и за уязвимите лица. Това ще допринесе за териториалното сближаване на Европа.

В съобщението се посочват също пречките пред развитието на интернет икономиката, а именно: твърде ограничен брой на законните и трансграничните предложения, незадоволителна информираност и защита на потребителите, недостатъчно ефективни доставки и плащания, все още твърде трудно справяне с незаконното съдържание, както и риск от разпространение на „киберпрестъпността“.

Контекст

Често потребителите нямат доверие в електронната търговия и услуги и се тревожат относно спазването на правата им, особено когато възникне проблем. Понякога те са недоволни и от това, че някои услуги не се предлагат в страната им или че не могат да извършват покупки в други държави-членки, например защото не се извършват доставки в страната, където пребивават, или не се приемат чуждестранни разплащателни карти. И накрая, понякога потребителите биват лишени от достъп до високоскоростните мрежи поради увеличената „киберпрестъпност“.

Директивата за електронната търговия (2000/31/ЕО) съдържа правила, които улесняват предоставянето на онлайн услуги в Европейския съюз и гарантират, че тези услуги отговарят на определени критерии. С този текст бяха положени основите за трансгранично развитие на онлайн услугите. При проведената през 2010 г. обществена консултация6 тази директива, неутрална от технологична гледна точка, беше призната от заинтересованите страни за крайъгълен камък на цифровия единен пазар. Затова целта е тя да бъде допълнена, а не преразгледана.

В директивата се предвижда също така доставчиците на онлайн услуги да спазват по принцип нормативната уредба на държавата, в която са установени. Директивата съдържа и разпоредби за защита на потребителите. Например тя задължава доставчиците на услуги да посочват на уебсайта своите данни за връзка, гарантира лесното разпознаване на рекламата като такава и осигурява защита от спам. Освен това директивата осигурява, при определени условия, освобождаване от отговорност на междинните доставчици на услуги в случаите, когато те извършват хостинг или пренос на съдържание, публикувано в интернет от трети лица.

Вж. също MEMO/12/5

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_bg.htm

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery ътреобщностна трансгранична доставка на колети), FTI Consulting, декември 2011 г.

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity (Интернет има значение: огромното въздействие на мрежата върху растежа, работните места и просперитета), McKinsey Global Institute, май 2011 г., и L'impact d'Internet sur lconomie française (Въздействието на интернет върху френската икономика), McKinsey, март 2011 г.

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_fr.htm


Side Bar