Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. oktoober 2012

Euroopa kiidab heaks 500 miljoni euro eraldamise enim puudust kannatavatele isikutele antava toiduabi 2013. aasta programmi jaoks

Ühise turukorralduse komitees kiideti täna heaks Euroopa Liidu vahendite eraldamine enim puudust kannatavatele isikutele antava toiduabi 2013. aasta programmi jaoks. Eelduste kohaselt saab sellest 500 miljonist eurost, mis on ette nähtud enim puudust kannatavatele isikutele, kasu üle 18 miljoni inimese ELi 19 liikmesriigist. Tegemist saab olema viimase aastaga, mil programmi veel selliselt, st ühise põllumajanduspoliitika raames rahastatakse. Uued ettepanekud ulatuslikuma ja paindlikuma ning sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitikaga tihedamalt seotud kava kohta peaks esitatama hiljem selle kuu jooksul ja nende eest vastutab ELi sotsiaalküsimustevolinik Laszlo Andor.

Me võime olla uhked aastate jooksul saavutatu üle, kuid nüüd on aeg mõelda sellele, kuidas edaspidigi kõige paremini rahuldada enim puudust kannatavate isikute vajadusi,” märkis täna ELi põllumajandusvolinik Dacian Cioloș.

Meie arvates on tegemist ELi jaoks olulise poliitikavaldkonnaga, seda eelkõige praeguste majandusraskuste ajal, ja järgmisel aastal peaks selle kava alusel abi saama umbes 18 miljonit inimest. Seepärast on komisjon teinud ettepaneku eraldada enim puudust kannatavate isikute abistamise tulevase kava jaoks aastatel 2014–2010 eelarvest 2,5 miljardit eurot. Kuna pigem on tegemist vaesuse vähendamise eesmärkide saavutamisega, tuleks kava rahastada sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika (rubriik 1), mitte aga ühise põllumajanduspoliitika raames. Volinik Andor esitab lähitulevikus ettepanekud 2013. aastale järgnevaid aastaid käsitleva uue kava kohta.”

Taust

ELi programmi „Toiduabi jaotamine ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele” on rakendatud alates 1987. aasta detsembrist, kui nõukogu võttis vastu eeskirjad, milles käsitletakse põllumajandustoodete riiklike sekkumisvarude väljastamist liikmesriikidele, kes soovivad kõnealuseid varusid kasutada toiduabina ELis enim puudust kannatavatele isikutele. Aastate jooksul on see kava muutunud oluliseks rahastamisallikaks nende organisatsioonide jaoks, kes oma töös puutuvad vahetult kokku meie ühiskonna kõige vähem kindlustatud elanikega. Hinnanguliselt saab selle kava kaudu igal aastal toiduabi enam kui 18 miljonit inimest.

Tänu järjestikustele reformidele on ühine põllumajanduspoliitika üha enam turule orienteeritud ja sekkumisvarud on hoopis väiksemad. Seetõttu vaadati kava 2012. aastal lõpuks läbi (pärast pikki vaidlusi nõukogus) ja sinna lisati toiduainete toiteväärtuse arvessevõtmise meetmed, et muuta tooted avatud turult hõlpsamini kättesaadavaks, ning nüüd võib see hõlmata ka puu- ja juurvilja- ning veiseliha- ja tuunikalakonserve. 2013. aasta programmis peaaegu puuduvad riiklikest sekkumisladudest pärinevad varud.

Komisjon on oma ettepanekus, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020, näinud seoses edasise kavaga ette eraldada seitsmeks aastaks 2,5 miljardit eurot, et jätkata enim puudust kannatavatele isikutele mõeldud toetuse rahastamist ELi eelarve I rubriigist, kuna see on asjakohasem strateegias „Euroopa 2020” vaesuse vähendamisega seoses seatud eesmärkide saavutamiseks. Praegu töötab komisjon välja eelnõusid, mis käsitlevad konkreetseid ettepanekuid tulevase programmi paigutamise kohta sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika raamistikku ja mis peaks avaldatama 23. oktoobril.

Lisateave:

Kontaktisikud:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

LISA:

AASTANE JAOTUSKAVA 2013. EELARVEAASTAKS

Kõik rahalised vahendid liikmesriikide kaupa (eurodes)

Liikmesriik

Summa

Belgia

12 020 447

Bulgaaria

19 093 054

Tšehhi Vabariik

183 869

Eesti

2 421 256

Iirimaa

2 597 813

Kreeka

22 017 677

Hispaania

85 618 342

Prantsusmaa

71 367 188

Itaalia

98 269 857

Läti

5 208 791

Leedu

7 866 396

Luksemburg

171 704

Ungari

13 951 019

Malta

548 475

Poola

76 924 105

Portugal

19 517 541

Rumeenia

55 880 716

Sloveenia

2 588 445

Soome

3 753 305

Kokku

500 000 000


Side Bar