Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. októbra 2012

Jednotné európske nebo existuje už 10 rokov, ale stále nespĺňa očakávania

Jednotné európske nebo, hlavný projekt na vytvorenie jednotného európskeho vzdušného priestoru, ktorý má strojnásobiť kapacitu a znížiť náklady na leteckú dopravu o polovicu, neprináša želané výsledky. Podpredseda Siim Kallas, európsky komisár pre dopravu, dnes oznámil svoj zámer predložiť na jar 2013 nové legislatívne návrhy na urýchlenie realizácie tohto projektu, ako aj zámer prijať všetky možné opatrenia na presadzovanie (vrátane prípadnej možnosti začať konania o porušení predpisov).

Neefektívnosť v dôsledku roztriešteného európskeho vzdušného priestoru spôsobuje dodatočné náklady vo výške takmer 5 miliárd EUR ročne. Vzdialenosť priemerného letu sa predlžuje o 42 kilometrov a lietadlo spotrebuje viac paliva, uvoľní viac emisií, zvyšujú sa poplatky používateľov a predlžujú sa meškania. Spojené štáty riadia vzdušný priestor rovnakej veľkosti s väčším objemom letovej prevádzky a pri takmer polovičných nákladoch.

Podpredseda Kallas na konferencii na vysokej úrovni s názvom „Jednotné európske nebo: čas konať“, ktorá sa koná dnes v meste Limassol (Cyprus), vyhlásil: „Vždy som tvrdil, že Jednotné európske nebo je v oblasti letectva mojou najvyššou prioritou. Je príliš významné na to, aby sme ho nechali zlyhať. Veľmi zaostávame za našimi pôvodnými ambíciami. Po viac než 10 rokoch čelíme tým istým problémom – príliš málo kapacity, riziko negatívneho vplyvu na bezpečnosť a príliš vysoké náklady. Existujú určité náznaky zmien, ale celkový pokrok je príliš pomalý a príliš obmedzený. Potrebujeme nájsť iné riešenia a musíme ich uplatniť čo najrýchlejšie. Vnútroštátne snahy sú príliš roztrieštené. Sľubované zlepšenia sa nezrealizovali.“

Rok 2012 je pre Jednotné európske nebo kľúčový: mal by priniesť štyri hlavné výsledky vrátane deviatich funkčných blokov vzdušného priestoru, ktoré by mali fungovať do decembra 2012. Podpredseda varoval, že na základe doterajšieho pokroku musí Európa vynaložiť ešte značné úsilie, aby sa jej podarilo vytvoriť jednotný vzdušný priestor. Napríklad uviedol, že hoci treba vytvoriť funkčné bloky vzdušného priestoru, „my musíme zabezpečiť ich pridanú hodnotu. Momentálne je jasné, že k integrácii a odstráneniu roztrieštenosti vzdušného priestoru prispejú bloky len veľmi málo, ak vôbec.“ Komisár Kallas oznámil, že v záujme zaistenia potrebného pokroku bude Komisia v maximálnej miere využívať svoje existujúce právomoci v oblasti presadzovania (vrátane prípadnej možnosti začať konania o porušení predpisov).

Komisia okrem toho na jar 2013 predloží návrhy na posilnenie existujúceho rámca pre Jednotné európske nebo s cieľom urýchliť prebiehajúce reformy. Návrhy budú zahŕňať opatrenia na posilnenie:

1. Schémy výkonnosti. Ťažiskom projektu Jednotné európske nebo je dosiahnutie cieľov v oblasti výkonnosti na zvýšenie kapacity európskeho vzdušného priestoru a zníženie nákladov. Splnenie týchto dvoch cieľov je základným predpokladom úspechu celého projektu.

Komisia v júli 2012 schválila vnútroštátne plány na zníženie nákladov a zvýšenie kapacity na roky 2012 až 2014 a na roky 2015 až 2019 má v úmysle úroveň ambícií cieľov v oblasti výkonnosti značne zvýšiť. Vďaka návrhom týkajúcim sa Jednotného európskeho neba predloženým v roku 2013 sa navyše zabezpečí, aby Komisia mala všetky potrebné právomoci požadovať od členských štátov a funkčných blokov vzdušného priestoru splnenie dohodnutých cieľov. Návrhmi sa takisto posilní nezávislosť orgánu pre preskúmanie výkonnosti.

2. Deviatich funkčných blokov vzdušného priestoru, ktoré sa práve vytvárajú. Komisia predloží návrhy, aby zabezpečila, že tieto regionálne bloky manažmentu letovej prevádzky prinesú skutočné prevádzkové zlepšenia. Bude sa od nich požadovať, aby na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru vypracovali strategické a prevádzkové plány. Nestačí, že tieto bloky budú existovať len na papieri; musia urýchlene priniesť aj skutočné prevádzkové výsledky.

3. Postavenia manažéra siete pre Európu. Komisia posilní právomoci manažéra siete, a to najmä pokiaľ ide o jeho schopnosť prevziať centralizovanejšie celoeurópske funkcie, napríklad v súvislosti s koncepciou vzdušného priestoru vrátane plánovania trás. Pomôže to maximalizovať efektívnosť siete.

4. Ďalšej reformy poskytovania služby navigácie letovej prevádzky. Komisia navrhne zamerať väčšiu pozornosť na základné úlohy a zároveň umožní poskytovateľom služieb vyhlasovať výberové konania na pomocné úlohy. Takisto navrhne posilniť ich oddelenie od ich vnútroštátnych regulačných orgánov.

Všetko toto závisí od úspešnosti fázy zavedenia programu SESAR - technologickej vetvy Jednotného neba. Komisia v skratke predstaví svoje návrhy o schéme správy a riadenia a schéme financovania Rade a Parlamentu.

Jednotné európske nebo je hlavnou európskou iniciatívou na reformu architektúry európskeho riadenia letovej prevádzky s cieľom uspokojiť budúce potreby v oblasti kapacity a bezpečnosti. Na základe iniciatív koncom 90. rokov minulého storočia bol v roku 2004 prijatý balík Jednotné nebo I a v roku 2009 balík Jednotné nebo II.

Vďaka úplnej realizácii Jednotného európskeho neba sa zabezpečí:

  • desaťnásobné posilnenie bezpečnosti,

  • strojnásobenie kapacity vzdušného priestoru,

  • zníženie nákladov na manažment letovej prevádzky o 50 %,

  • zníženie vplyvu na životné prostredie o 10 %.

Aké sú ďalšie kroky?

Komisia predloží nové návrhy týkajúce sa Jednotného európskeho neba na jar 2013. Pred tým, ako sa legislatívne návrhy stanú právnymi predpismi, ich budú musieť schváliť členské štáty a Parlament.

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2011/11/ses_en.htm

MEMO/12/774; SPEECH/12/711

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Jednotné európske nebo: základné údaje

Hrozí, že európsky vzdušný priestor a letiská dosiahnu hranice svojej kapacity. Už teraz prejde viac než 440 letiskami v Európe približne 1,4 miliardy cestujúcich ročne. Každý deň sa uskutoční asi 27 000 riadených letov (t. j. 10 miliónov letov v európskom vzdušnom priestore ročne). 80 % týchto letov sa prevádzkuje v rámci EÚ.

Dnešnú situáciu profesionálne zvláda európsky sektor leteckej dopravy. Za bežných hospodárskych podmienok sa však očakáva 5 % nárast objemu leteckej dopravy ročne a do roku 2030 by mal dosiahnuť takmer 17 miliónov letov. V roku 2030 bude nad Európou každoročne lietať toľko lietadiel, koľko obyvateľov má Peking.

Ak niečo nepodnikneme, zavládne chaos. Európa by tak nebola schopná uspokojiť veľkú časť potenciálneho dopytu a musela by čeliť aj oneskoreniam a rušeniam letov v bezprecedentnom rozsahu. Ak by prevádzka pokračovala ďalej ako doteraz, náklady spojené s dopravnými zápchami sa do roku 2050 zvýšia približne o 50 %.

Základným problémom je, že systémy manažmentu letovej prevádzky v Európe sú roztrieštené a neefektívne.

Vzdušný priestor EÚ naďalej tvorí 27 vnútroštátnych systémov riadenia letovej prevádzky, ktoré poskytujú služby z približne 60 stredísk letovej prevádzky, zatiaľ čo vzdušný priestor je rozdelený na viac než 650 sektorov. To znamená, že vzdušný priestor je v súčasnosti viazaný na vnútroštátne hranice, a lety sa preto často nemôžu uskutočniť na priamej trase. V dôsledku roztrieštenosti lietadlá v Európe preletia priemerne o 42 km viac, než je nevyhnutne potrebné, čo spôsobuje dlhšie trvanie letov, oneskorenia, väčšiu spotrebu paliva a viac emisií CO2.

Okrem toho súčasné technológie manažmentu letovej prevádzky boli navrhnuté v 50. rokoch minulého storočia a sú zastarané.

Neefektívnosť v dôsledku roztriešteného európskeho vzdušného priestoru spôsobuje dodatočné náklady vo výške takmer 5 miliárd EUR ročne. Tieto náklady sa prenášajú na podniky a cestujúcich. Riadenie letovej prevádzky v súčasnosti predstavuje 6 až 12 % ceny lístka.

Systém manažmentu letovej prevádzky v USA je dvojnásobne efektívnejší ako európsky a manažuje dvojnásobok počtu letov pri porovnateľných nákladoch z približne tretinového počtu stredísk riadenia letovej prevádzky.

Vzhľadom na tieto výzvy boli koncom 90. rokov minulého storočia vypracované návrhy na vytvorenie Jednotného európskeho neba s cieľom odstrániť „vzdušné“ štátne hranice a vytvoriť jednotný európsky vzdušný priestor, ktorý zabezpečí:

a) desaťnásobné zvýšenie bezpečnosti;

b) strojnásobenie kapacity vzdušného priestoru;

c) zníženie nákladov na manažment letovej prevádzky o 50 %;

d) zníženie vplyvu na životné prostredie o 10 %.


Side Bar