Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. oktoober 2012

Ühtne Euroopa taevas – kümme aastat möödas ja tulemusi napib

Euroopa õhuruumi avamise juhtprojekt „Ühtne Euroopa taevas”, millega loodeti kolmekordistada lennujaamade läbilaskevõimet ja vähendada lennuliikluskulusid poole võrra, ei ole täitnud oma eesmärke. Euroopa Komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas teatas täna, et kavatseb 2013. aasta kevadel teha ettepanekud uute õigusaktide kohta, et kiirendada kõnealuse projekti rakendamist. Samuti märkis ta, et tuleb võtta kõik võimalikud jõustamismeetmed, sealhulgas kohaldada vajaduse korral ka rikkumismenetlust.

Euroopa õhuruumi killustatusest tulenev ebatõhusus põhjustab igal aastal ligi viis miljardit eurot lisakulusid. Sellest tulenevalt pikeneb iga keskmine lend 42 kilomeetri võrra, lennukid on sunnitud põletama rohkem kütust, heitkogused ja kasutusmaksud suurenevad ning viivitusaeg pikeneb. Ameerika Ühendriigid kontrollivad sama suurt, kuid tihedama liiklusega õhuruumi peaaegu poole odavamalt.

Täna Küprosel Limassolis peetud kõrgetasemelisel konverentsil „Ühtne Euroopa taevas – aeg tegutseda” märkis asepresident Kallas: „Olen alati ütelnud, et ühtse Euroopa taeva algatus on lennundusvaldkonnas minu jaoks kõige tähtsamal kohal. See on liialt tähtis, et lubada sel läbi kukkuda. Oleme oma algsetest eesmärkidest tublisti maha jäänud. Pärast rohkem kui kümmet aastat on põhiprobleemid ikka samad: liiga väike läbilaskevõime, mis võib negatiivselt mõjutada ohutust, ja liiga kõrge hind. On küll mõningaid märke muutustest, kuid üldine areng on liiga aeglane ja liiga piiratud. Peame leidma muid lahendusi ja need kiiresti rakendama. Praegu on liialt palju riikidevahelist killustatust. Olukorra lubatud paranemist ei ole näha.”

2012. aasta on ühtse Euroopa taeva jaoks kriitilise tähtsusega, kuna tuleb täita neli põhikohustust, sealhulgas tuleb 2012. aasta detsembriks panna toimima üheksa funktsionaalset õhuruumiosa. Asepresident hoiatas, et praeguseks saavutatu põhjal on Euroopa ühtse õhuruumi loomisest veel väga kaugel. Näiteks ütles ta, et koos funktsionaalsete õhuruumiosade loomisega „tuleb need panna tootma ka tegelikku lisaväärtust. On selge, et praegu on neist integreeritud ja defragmenteeritud õhuruumi loomisel vähe abi, kui üldse.” Ta ütles, et vajaliku edu tagamiseks kasutab komisjon maksimaalselt oma kehtivaid rakendusvolitusi, sealhulgas vajaduse korral rikkumismenetlust.

Lisaks esitab komisjon 2013. aasta kevadel ettepanekud ühtset Euroopa taevast käsitleva kehtiva õigusraamistiku tugevdamiseks, et kiirendada käimasolevaid reforme. Ettepanekud hõlmavad järgmisi tõhustavaid meetmeid.

1. Tulemuslikkuskava. Euroopa õhuruumi läbilaskevõime suurendamise ja kulude vähendamise tulemuslikkuseesmärkide saavutamine on ühtse Euroopa taeva algatuse keskne ülesanne. Need on edu saavutamiseks eluliselt tähtsad.

Komisjon kiitis 2012. aasta juulis heaks liikmesriikide kavad, millega nähakse ajavahemikuks 2012–2014 ette vähendada kulusid ja suurendada läbilaskevõimet. Komisjon kavatseb seada ajavahemikuks 2015–2019 oluliselt kõrgemad tulemuslikkuseesmärgid. Lisaks tagatakse ühtset Euroopa taevast käsitlevate 2013. aasta ettepanekutega komisjonile kõik vajalikud volitused, et nõuda liikmesriikidelt kokkulepitud eesmärkide järgimist. Seda nõutakse ka funktsionaalsete õhuruumiosade puhul. Samuti tugevdatakse nende ettepanekutega tulemuslikkuse hindamise organi sõltumatust.

2. Üheksa funktsionaalset õhuruumiosa on praegu loomisel. Komisjon esitab ettepanekud selle tagamiseks, et need piirkondlikud lennuliikluse juhtimise üksused ka tegelikult parandaksid lennuliiklust. Need üksused peavad välja töötama strateegilised ja tegevuskavad funktsionaalsete õhuruumiosade tasandil. Ei piisa üksnes sellest, et funktsionaalsed õhuruumiosad on olemas paberil, need peavad kiiresti saavutama tegelikke töötulemusi.

3. Euroopa võrguhaldur. Komisjon suurendab võrguhalduri volitusi ja teeb seda eelkõige selleks, et ta saaks võtta enda peale rohkem üleeuroopalisi tsentraliseeritud ülesandeid, näiteks seoses õhuruumi üldplaneeringuga, sealhulgas marsruutide kavandamisega. See aitab muuta võrgu maksimaalselt tõhusaks.

4. Aeronavigatsiooniteenuste osutamise edasine reformimine. Komisjon teeb ettepaneku pöörata suuremat tähelepanu põhiülesannetele ja samal ajal võimaldada teenuseosutajatel korraldada hankemenetlusi abiteenuste sisseostmiseks. Samuti teeb komisjon ettepaneku paremini eraldada teenuseosutajad liikmesriikide reguleerivatest asutustest.

Kõik see sõltub ühtse taeva tehnoloogiaharu, so programmi SESAR kasutuselevõtu edukusest. Komisjon esitab varsti nõukogule ja parlamendile ettepanekud juhtimis- ja rahastamiskava kohta.

Ühtne Euroopa taevas on Euroopa juhtalgatus, mille siht on reformida Euroopa lennujuhtimissüsteemi ülesehitust nii, et see edaspidi rahuldaks läbilaskevajadusi ja vastaks ohutusnõuetele. Tuginedes 1990. aastate lõpu algatustele, võeti 2004. aastal vastu ühtse Euroopa taeva I pakett ja 2009. aastal ühtse Euroopa taeva II pakett.

Ühtse Euroopa taeva täielikul rakendamisel:

  • suureneb ohutus kümme korda,

  • suureneb õhuruumi läbilaskevõime kolm korda,

  • vähenevad lennuliikluse juhtimise kulud 50%,

  • väheneb keskkonnamõju 10%.

Mis saab edasi?

2013. aasta kevadel esitab komisjon uued ühtset Euroopa taevast käsitlevad ettepanekud. Enne kui õigusaktide ettepanekutest saab seadus, peavad liikmesriigid ja parlament need heaks kiitma.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2011/11/ses_en.htm

MEMO/12/774; SPEECH/12/711

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Ühtne Euroopa taevas: olulised faktid ja arvud

Euroopa õhuruumi ja lennujaamu ohustab ülekoormatus. Juba praegu läbib Euroopa rohkem kui 440 lennujaama aastas umbes 1,4 miljardit reisijat. Iga päev toimub umbes 27 000 kontrollitavat lendu, mis teeb kokku 10 miljonit lendu Euroopa õhuruumis igal aastal. 80% neist lendudest teenindatakse ELis.

Euroopa lennutranspordisektor saab oskuslikult hakkama praeguse olukorraga, kuid normaalsetes majandustingimustes peaks lennuliiklus eeldatavasti suurenema 5% aastas, kasvades 2030. aastaks ligi 17 miljoni lennuni. 2030. aastal sööstab Euroopa taevasse igal aastal niisama palju lennukeid, kui on Pekingis elanikke.

Kui me midagi ette ei võta, ootab meid kaos. Euroopa ei jää mitte ainult nõudlusele alla, vaid riskikohtadeks on ka hilinenud lennud ja enneolematult suure hulga lendude tühistamine. Tänase kasvutempo jätkudes suureneb ummikutega kaasnev kulu 2050. aastaks umbes 50%.

Põhiprobleemiks on Euroopa lennujuhtimissüsteemide killustatus ja ebatõhusus.

ELi õhuruum on killustatud 27 riiklikuks lennujuhtimissüsteemiks, mis osutavad teenuseid umbes 60 lennuliikluskeskuse kaudu, õhuruum aga on jagatud rohkemaks kui 650 sektoriks. Selle põhjuseks on asjaolu, et praegu on õhuruum üles ehitatud riigipiiridest lähtuvalt, mistõttu on sageli võimatu kasutada otsemarsruute. Õhuruumi killustatuse tõttu lendavad Euroopa lennukid keskmiselt 42 km rohkem kui tingimata vajalik ning seetõttu on lennuaeg pikem, tekivad viivitused, kütusekulu on suurem ja CO2 paisatakse õhku rohkem.

Lisaks on kasutatav lennuliiklusjuhtimise tehnoloogia pärit 1950. aastatest ning nüüdseks ajast ja arust.

Euroopa õhuruumi killustatusest tulenev ebatõhusus põhjustab aastas ligi viis miljardit eurot lisakulusid. Selle kulu maksavad kinni ettevõtted ja reisijad. Lennuliikluse juhtimine moodustab praegu 6–12% pileti maksumusest.

USA lennuliiklusjuhtimissüsteem on kaks korda tõhusam kui ELi süsteem. USA süsteem tuleb sama palju kulutades toime kaks korda suurema arvu lendudega, mida juhitakse kolm korda vähematest lennuliikluskeskustest.

Selliste probleemide lahendamiseks tehtigi 1990. aastal ettepanek luua ühtne Euroopa taevas, mis aitaks vältida riigipiire õhus ja luua ühtne Euroopa õhuruum, tänu millele:

a) suureneb ohutus kümme korda;

b) suureneb õhuruumi läbilaskevõime kolm korda;

c) vähenevad lennuliikluse juhtimise kulud 50%;

d) väheneb keskkonnamõju 10%.


Side Bar