Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 10. októbra 2012

Maloobchodníci chcú opatreniami zabrániť plytvaniu potravinami

Maloobchodní predajcovia sa zaviazali prijať dobrovoľné opatrenia, ktoré majú predchádzať vzniku odpadu, a najmä plytvaniu potravinami. Na včerajšom maloobchodnom fóre v Bruseli potvrdili svoje presvedčenie, že i napriek náročnej hospodárskej situácii je nutné prejsť na hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje. Pri pohľade na ciele udržateľosti, ktoré si v predchádzajúcich rokoch sami stanovili v kľúčových oblastiach, napríklad predávať viac ekologických výrobkov, zaznamenali značný pokrok.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti povedal: „Plytvať potravinami je zlé tak z ekonomického, ako aj z morálneho hľadiska. Komisia si preto stanovila cieľ znížiť do roku 2020 objem jedlého potravinového odpadu o polovicu. Maloobchodníci vstupujú do hry v rozhodujúcej chvíli, keď sa spotrebitelia rozhodujú o tom, čo kúpia. Majú tak zásadnú úlohu, dokonca istú zodpovednosť, viesť spotrebiteľa k udržateľnejším rozhodnutiam. Pri vytváraní ekologického hospodárstva by mali byť maloobchodníci v popredí a prijímať progresívne opatrenia s ďalekosiahlejším prínosom. Dnes sme zaznamenali, že urobili dobrý krok správnym smerom tým, že sa zamerali na plytvanie potravinami.“

„Ako najväčší maloobchodní predajcovia v Európe budeme pokračovať v inováciách v globálnom rozsahu, aký je potrebný na zabezpečenie ekologickejšieho hospodárstva. Naším želaním je dospieť k jednému spoločnému prístupu k environmentálnej stope výrobkov, a to zdokonaľovaním fungovania dodávateľského reťazca a ešte účinnejšou komunikáciou o udržateľnosti výrobkov s našimi zákazníkmi“, uviedol Dick Boer, predseda okrúhleho stola európskeho maloobchodu (ERRT).

„Tieto príklady poukazujú na to, že maloobchodníci aj napriek kríze podporujú zákazníkov pri prechode na udržateľnejší spôsob života. Výzva pre maloobchod spočíva v tom, aby sme takúto udržateľnú voľbu zákazníkom uľahčili a prípadne ich sprevádzali na tejto ceste ďalej“, povedala Lucy Neville-Rolfe, predsedníčka EuroCommerce.

Maloobchodníci, ktorí sú členmi fóra, sa zaväzujú vykonávať osobitné opatrenia v oblasti životného prostredia, aby prispeli k udržateľnej spotrebe a účinnému využívaniu zdrojov. Počet záväzkov zameraných na ochranu životného prostredia narástol za rok o 30 % na viac ako 500. Dajú sa rozdeliť do troch kategórií: „čo predávame“, „ako predávame“ a „komunikácia“).

19 členov maloobchodného fóra predložilo tento rok vlastnú iniciatívu v oblasti odpadu a zaviazalo sa zorganizovať informačné kampane o predchádzaní vzniku odpadu a plytvania potravinami a znižovaní ich objemu. Táto iniciatíva bude dopĺňať príslušné politiky EÚ o odpade stanovené v pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, napríklad zníženie jedlého potravinového odpadu do roku 2020 o polovicu, premena odpadu na zdroj a faktické odstránenie skládkovania potravinového odpadu. Signatári tejto iniciatívy predstavia dosiahnuté výsledky na nadchádzajúcich zasadnutiach maloobchodného fóra.

Členovia fóra sa čoraz viac zaväzujú k tomu, že na pulty maloobchodných predajní sa bude dodávať viac udržateľných výrobkov vrátane morských plodov, textilných výrobkov, biovýrobkov a fair trade výrobkov a certifikovaných drevárskych a papierenských výrobkov vyrobených udržateľným spôsobom. Na výročnom podujatí fóra v roku 2012 sa vyzdvihlo niekoľko úspechov dosiahnutých v oblasti najlepších postupov. Napríklad spoločnosť IKEA recykluje až 86 % odpadu, ktorý vzniká v jej predajniach, a v dodávateľských krajinách vypracovala projekty na podporu udržateľného pestovania bavlny, do ktorých sa zapojilo 100 000 poľnohospodárov. Spoločnosť C&A za tri roky zdvojnásobila objem predaja biobavlny, pričom minulý rok predala 32 miliónov takýchto výrobkov. Mnohí maloobchodníci, napríklad skupina Metro, rozšírili ponuku rýb z udržateľných zdrojov, zatiaľ čo skupina REWE začala zákazníkom poskytovať podrobné informácie o tak citlivej otázke, akou je obsah zvyškov pesticídov v ovocí a zelenine.

Súvislosti

Maloobchodné fórum vzniklo v marci 2009 ako dobrovoľná platforma pre viac zúčastnených strán. Členmi sa môžu stať všetci maloobchodníci, ktorí sa pripoja k Environmentálnemu akčnému programu maloobchodníkov (EAPM), ako aj organizácie občianskej spoločnosti. Toto fórum bolo založené, aby sa zjednodušil dialóg medzi Európskou komisiou, maloobchodníkmi a hlavnými zúčastnenými stranami a aby sa dosiahlo lepšie pochopenie praktických opatrení potrebných na podporu udržateľnej spotreby.

Ďalšie informácie:

Maloobchodné fórum:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar