Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 oktober 2012

Detailhandelaren ondernemen actie om voedselafval te voorkomen

De detailhandelaren hebben zich ertoe verbonden om op vrijwillige basis maatregelen te nemen om afval, met name van levensmiddelen, te voorkomen. Op het detailhandelsforum gisteren in Brussel bevestigden zij dat zij er nog steeds van overtuigd zijn dat, niettegenstaande de moeilijke economische omstandigheden, moet worden overgeschakeld op een economie die zuiniger met haar hulpbronnen omspringt. Met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen waartoe zij zich in vorige jaren op belangrijke gebieden, zoals de verkoop van meer groene producten, hadden verbonden, stelden zij aanzienlijke vooruitgang vast.

Milieucommissaris Janez Potočnik zei in dat verband: "Levensmiddelenafval is zowel economisch als moreel een slechte zaak. Daarom heeft de Commissie zich ten doel gesteld om uiterlijk in 2020 het levensmiddelenafval met de helft terug te dringen. Het cruciale ogenblik daarbij is wanneer de consument bij de aankoop zijn keuze maakt. De detailhandelaren moeten een fundamentele rol spelen bij het begeleiden van de consument naar duurzame keuzen; dat is in feite hun verantwoordelijkheid. Zij moeten bij het ontstaan van de groene economie het voortouw nemen door progressieve maatregelen te treffen en gemakkelijkheidsoplossingen achterwege laten. Wij zien nu dat er stappen in de juiste richting worden gezet en dat het probleem van het levensmiddelenafval wordt aangepakt."

Dick Boer, voorzitter van de Europese rondetafel voor de detailhandel (ERRT - European Retail Round Table) zei hierover het volgende: "Als grootste vereniging van detailhandelaren in Europa zullen wij verder wereldwijd zoveel innoveren als nodig is om voor een groenere economie te zorgen. Het is onze ambitie om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen wat de ecologische voetafdruk van producten betreft. Het komt er dus op aan voor betere prestaties van de bevoorradingsketen te zorgen en met de consument efficiënter te communiceren over de duurzaamheid van producten."

"Met deze voorbeelden wordt benadrukt dat de detailhandelaren de consumenten niettegenstaande de crisis aanmoedigen om over te schakelen op een meer duurzame levensstijl. De detailhandelaren staan voor de uitdaging dat zij de duurzame keuze voor de consument tot de voor de hand liggende keuze moeten maken. Waar mogelijk zullen wij hen daarbij begeleiden" zei Dame Lucy Neville-Rolfe, voorzitster van EuroCommerce.

De leden van het detailhandelsforum verbinden zich ertoe specifieke milieumaatregelen te nemen om bij te dragen aan duurzame consumptie en aan een efficiëntere benutting van de hulpbronnen. Het aantal milieuconvenanten is in een jaar tijd met 30 % gestegen tot meer dan 500 en heeft betrekking op 3 categorieën ("wat verkopen we", "hoe verkopen we" en "hoe communiceren we daarover").

Dit jaar kwamen 19 leden van het detailhandelsforum met een eigen initiatief met betrekking tot afval. Zij verbonden zich tot het voeren van bewustmakingscampagnes op het gebied van afval en het voorkomen en beperken van levensmiddelenafval. Dit initiatief zal een aanvulling vormen op het afvalbeleid van de EU dat is vastgesteld in het stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa (Roadmap to a Resource Efficient Europe). Vermelden wij als voorbeelden: levensmiddelenafval moet uiterlijk in 2020 zijn gehalveerd; afval moet worden gerecycled en afval storten moet in essentie tot het verleden behoren. De ondertekenaars van het initiatief zullen tijdens de volgende bijeenkomsten van het detailhandelsforum verslag uitbrengen over de geboekte resultaten.

De forumleden beklemtonen in hun verbintenissen meer en meer dat in de rekken van de detailhandelaren duurzame producten moeten liggen, zoals met duurzame visserij gewonnen schaal- en schelpdieren, duurzaam textiel, biologische en fair-trade producten en gecertificeerd hout en papier. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van 2012 werd de nadruk gelegd op een aantal verwezenlijkingen op het vlak van beste praktijken. Zo verzekerde IKEA dat tot 86 % van het winkelafval wordt gerecycled en heeft het bedrijf in leverancierslanden duurzame projecten met betrekking tot katoen opgezet waarbij 100 000 landbouwers zijn betrokken. C&A zag zijn verkoop van biologisch katoen in 3 jaar tijd verdubbelen zodat verleden jaar de kaap van 32 miljoen stuks werd gerond. Vele detailhandelaren - de Metro-groep bijvoorbeeld - bieden een ruimer assortiment aan van met duurzame visserij gewonnen vis terwijl de REWE-groep zijn consumenten gedetailleerde gegevens verstrekt in verband met de zeer gevoelige kwestie van de residuen van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit.

Achtergrond

Het detailhandelsforum zag het licht in maart 2009 als een vrijwillig platform voor diverse belanghebbenden. Alle detailhandelaren die zijn aangesloten bij het Retailers' Environmental Action Programme (REAP - Milieuactieprogramma voor detailhandelaren) en ook alle maatschappelijke organisaties kunnen lid worden. Het forum werd opgericht om de dialoog tussen de Europese Commissie, de detailhandelaren en de voornaamste belanghebbenden te vergemakkelijken en zo te zorgen voor een beter begrip van de praktische maatregelen die nodig zijn om duurzame consumptie te bevorderen.

Nadere informatie:

Het detailhandelsforum:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Een efficiënt gebruik van hulpbronnen:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_nl.htm

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar