Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 oktober 2012

Kommissionen presenterar nästa steg i EU:s utvidgning

Europeiska kommissionen rekommenderar i dag för fjärde gången att anslutnings­förhandlingar ska inledas med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Kommissionen rekommenderar att Albanien ska få status som kandidatland under förutsättning att landet slutför centrala reformer, och föreslår vidare att ett stabiliserings- och associeringsavtal ska förhandlas fram med Kosovo1 när landet väl har börjat uppfylla ett antal kortfristiga prioriteringar. Kommissionen bekräftade också att Kroatien ligger bra till i förberedelserna inför sin EU-anslutning. I dessa årliga rapporter bedömer kommissionen också vilka framsteg mot en anslutning som gjorts i övriga länder i västra Balkan samt i Turkiet och Island under det senaste året.

Kommissionären Štefan Füle hade följande att säga när han presenterade utvidgningspaketet:
–I våra rekommendationer är det rättsstatsprincipen som hamnar i centrum för anslutningsprocessen.
Ska Europa bli mer stabilt och välmående måste drivkraften finnas kvar både för en meritbaserad utvidgningsprocess från EU:s sida och för reformer i utvidgningsländerna.

Dagens rekommendationer vad gäller Albanien, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och den förestående anslutningen av Kroatien visar att EU står för sina åtaganden när reformerna väl har genomförts. Detsamma gäller för de nyligen inledda anslutningsförhandlingarna med Montenegro och likaså för Serbiens nya status som kandidatland, där det tydligt angetts vad som krävs för att anslutningsförhandlingar ska komma till stånd. Denna positiva utveckling i västra Balkan sänder en tydlig signal om vilken omvandlande kraft EU:s utvidgning har. För att avancera ytterligare föreslår kommissionen att fokus ökar på ett antal områden. För det första, att det demokratiska styret stärks genom att frågor som rör rättsstatsprincipen tas upp redan långt före anslutningsförhandlingarna. För det andra, att yttrandefriheten och mediernas oberoende stärks. För det tredje, att ekonomiska frågor får en lösning tidigt i processen så att den ekonomiska och finansiella stabiliteten befästs och för återhämtningen hjälps fram. Slutligen understryker kommissionen att bilaterala problem bör lösas snarast möjligt. Sådana frågor bör inte bromsa anslutningsprocessen.

EU:s och Islands gemensamma intressen blir allt större, bl.a. vad gäller förnybar energi och klimatförändringen, och detsamma gäller den strategiska betydelsen av EU:s politik gällande Arktis. Anslutningsförhandlingarna gör goda framsteg.

Den nya dagordning som kom till för att i en positiv anda återuppliva förbindelserna med Turkiet har redan börjat ge de första resultaten. Turkiets aktiva stöd till denna dagordning med sitt europeiska perspektiv är fortsatt mycket viktigt. Farhågorna växer dock med anledning av Turkiets bristande framsteg när det gäller de politiska kriterierna och läget för de grundläggande rättigheterna i Turkiet är fortfarande en källa till allvarlig oro. Om Turkiet snarast genomför sina skyldigheter inom ramen för tullunionen och gör framsteg i riktning mot en normalisering av förbindelserna med Cypern skulle detta kunna ge ny energi åt anslutningsförhandlingarna.

För de ingående resultaten och rekommendationer för varje land:

Albanien: MEMO/12/763

Bosnien och Hercegovina: MEMO/12/764

Kroatien: MEMO/12/765

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: MEMO/12/766

Island: MEMO/12/767

Kosovo: MEMO/12/768

Montenegro: MEMO/12/769

Serbien: MEMO/12/770

Turkiet: MEMO/12/771

Bakgrund

LANDSÖVERSIKT

  • KROATIEN: Anslutningsland – ansökte 2003 och undertecknade sitt anslutningsfördrag i december 2011. Slutsatsen i dagens övervakningsrapport är att Kroatien är på väg att slutföra sin anpassning till EU:s lagstiftning. Kommissionen pekar dock på ett antal områden där mer arbete krävs. Kommissionen lägger under våren 2013 fram en slutlig övervakningsrapport om Kroatiens förberedelser. 13 medlemsstater ratificerade anslutningsfördraget i slutet av september 2012. När ratificeringsprocessen är slutförd torde Kroatien bli medlem den 1 juli 2013.

  • TURKIET: Kandidatland – ansökan 1987. Anslutningsförhandlingarna inleddes i oktober 2005. 13 kapitel har påbörjats, varav ett preliminärt har avslutats. Kommissionen kom i maj 2012 med en dagordning för att i positiv anda återuppliva anslutningsprocessen. Mer insatser krävs för politiska reformer, främst vad gäller yttrandefriheten.

  • ISLAND: Kandidatland – ansökan om medlemskap 2009. Anslutnings­förhandlingarna inleddes i juni 2010. 18 kapitel har påbörjats varav tio har avslutats provisoriskt. Eftersom Island redan är medlem i EES och Schengen­området har en stor del av landets lagstiftning redan anpassats till EU:s.

  • MONTENEGRO: Kandidatland – ansökan 2008. Anslutningsförhandlingarna inleddes i juni 2012. I Montenegro pågår den tekniska fasen, dvs. en genomgång av hur väl landet har anpassat sig till EU:s lagstiftning.

  • F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN: Kandidatland – ansökan 2004. Landet uppfyller alltjämt de politiska kriterierna i tillräcklig grad. Ytterligare positiva resultat har uppnåtts, och den anslutningsdialog som förs på hög nivå har under det gångna året lett till en tydligare reforminriktning. Kommissionen rekommenderade redan 2009, 2010 och 2011 att anslutningsförhandlingar bör inledas. Rådet har ännu inte fattat något beslut. Kommissionen anser att ett beslut om anslutningsförhandlingar även skulle bidra till att skapa förutsättningarna för en lösning på namnfrågan.

  • SERBIEN: Kandidatland – ansökan 2009 och fick status som kandidatland i mars 2012. Serbien fortsätter med sitt arbete för att tillräckligt uppfylla de politiska kriterierna. Reformtakten behöver återupplivas, och ytterligare framsteg måste göras mot synliga och varaktiga förbättringar av förbindelser med Kosovo innan kommissionen kan bekräfta en inledning på anslutningsförhandlingarna.

  • ALBANIEN: Potentiellt kandidatland – ansökan 2009. En förbättrad dialog mellan regeringen och oppositionen har lett till att omfattande reformer gjort goda framsteg. Kommissionen rekommenderar därför kandidatlandsstatus under förutsättning att centrala åtgärder slutförs i samband med reformerna av rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, och att parlamentets arbetsordning revideras. Kommissionen rapporterar till rådet när så har skett, och tar då också hänsyn till Albaniens engagemang i kampen mot korruption och organiserad brottslighet. För att kommissionen ska rekommendera förhandlingar om medlemskap, behövs främst en fortsatt reformvilja och att återstående centrala reformer slutförs. Genomförandet av parlamentsvalen 2013 blir ett avgörande test.

  • BOSNIEN OCH HERCEGOVINA: Potentiellt kandidatland - har ett europeiskt perspektiv liksom övriga länder i västra Balkan. Efter valet bildades 2010 en centralregering. Dialogen på hög nivå med Bosnien och Hercegovina inleddes positivt men resultaten har hittills legat under förväntningarna. Mer arbete behövs för att skapa förutsättningarna för att ett stabiliserings- och associeringsavtal ska kunna ratificeras och en trovärdig medlemskapsansökan göras.

  • KOSOVO: Potentiellt kandidatland - har ett europeiskt perspektiv som övriga länder i västra Balkan. En EU-stödd dialog mellan Pristina och Belgrad inleddes i mars 2011. I Kosovorapporten är bedömningen den att ett stabiliserings- och associeringsavtal är möjligt, trots att EU:s medlemsländer har olika uppfattningar om Kosovos status.

Mer information

Dokumenten finns på följande webbplatser:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

1 Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och överensstämmer med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


Side Bar