Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. oktobra 2012

Komisija začrtala naslednje korake za širitev EU

Evropska komisija je danes četrtič predlagala začetek pristopnih pogajanj z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Komisija priporoča, da se Albaniji podeli status kandidatke za članstvo v EU pod pogojem, da država dokonča ključne reforme. Predlaga tudi podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma s Kosovom*1, takoj ko bo država dosegla napredek pri izpolnjevanju vrste kratkoročnih prednostnih nalog. Komisija je potrdila, da priprave Hrvaške na članstvo dobro potekajo. Z vrsto letnih poročil je Komisija poleg tega ocenila napredek, ki so ga na poti k pristopu k Evropski uniji v preteklem letu dosegle ostale države Zahodnega Balkana, Turčija in Islandija.

Ob predstavitvi letnega širitvenega svežnja je komisar Štefan Füle povedal: "Naša priporočila postavljajo pravno državo v samo središče pristopnega procesa. Za ustvarjanje stabilnejše in uspešnejše Evrope je treba še naprej vztrajati tako pri procesu širitve EU, ki temelji na zaslugah, kot pri reformah v državah, vključenih v širitev."

Današnja priporočila za Albanijo, Kosovo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, pa tudi bližajoča se pridružitev Hrvaške, nedavni začetek pristopnih pogajanj s Črno Goro in status države kandidatke, ki je bil Srbiji podeljen na podlagi jasnih navodil o merilih za začetek pristopnih pogajanj, kažejo, da EU izpolnjuje svoje zaveze, če so prej izvedene ustrezne reforme. Pozitiven napredek v državah Zahodnega Balkana pošilja močno sporočilo o pomembni vlogi širitve EU pri njihovi preobrazbi. Za dodaten napredek pa se morajo države zdaj osredotočiti še na vrsto področij, med katerimi je najpomembnejša krepitev demokratičnega upravljanja, tako da se začnejo vprašanja glede pravne države reševati že veliko pred začetkom pristopnih pogajanj. Poleg tega je treba okrepiti svobodo izražanja in neodvisnost medijev ter že v začetku procesa reševati ekonomska vprašanja, kar bo pripomoglo k utrditvi gospodarske in finančne stabilnosti ter oživitvi gospodarstva. Hkrati Komisija priporoča čim prejšnje reševanje dvostranskih vprašanj med državami, saj ta ne smejo ovirati pristopnega procesa.

EU in Islandija imata vse več skupnih interesov, med drugim na področju obnovljivih virov energije in podnebnih sprememb, strateško pa je pomembna tudi politika EU za Arktiko. Pristopna pogajanja dobro napredujejo.

Konstruktivni načrt za oživitev odnosov EU s Turčijo že prinaša prve rezultate; ključna je aktivna podpora Turčije temu načrtu in njena evropska perspektiva. Po drugi strani narašča zaskrbljenost zaradi zaostanka te države pri izpolnjevanju političnih meril in stanja na področju temeljnih pravic. Nujna sta popolno izvajanje obveznosti carinske Unije in napredek pri normalizaciji odnosov s Ciprom, ki bi lahko pomenila nov zagon za pristopna pogajanja.

Podrobne ugotovitve in priporočila za posamezne države so na voljo v naslednjih dokumentih:

Albanija: MEMO/12/763

Bosna in Hercegovina: MEMO/12/764

Hrvaška: MEMO/12/765

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: MEMO/12/766

Islandija: MEMO/12/767

Kosovo: MEMO/12/768

Črna Gora: MEMO/12/769

Srbija: MEMO/12/770

Turčija: MEMO/12/771

Ozadje

PODATKI PO DRŽAVAH

  • HRVAŠKA: država pristopnica – za članstvo je zaprosila leta 2003, pristopno pogodbo je podpisala decembra 2011. Današnje izčrpno poročilo Komisije o spremljanju ugotavlja, da Hrvaška zaključuje usklajevanje z zakonodajo EU. Kljub temu je Komisija opozorila na nekatera področja, kjer so še potrebna dodatna prizadevanja. Končno poročilo o spremljanju priprav Hrvaške na članstvo bo Komisija objavila spomladi 2013. Do konca septembra 2012 je pristopno pogodbo ratificiralo 13 držav članic. Po zaključku postopka ratifikacije naj bi Hrvaška postala država članica 1. julija 2013.

  • TURČIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 1987. Pristopna pogajanja so se začela oktobra 2005; odprtih je 13 poglavij, od katerih je eno začasno zaprto. Komisija je maja 2012 začela konstruktivni načrt za oživitev pristopnega procesa. Potrebnih je več prizadevanj za politične reforme, zlasti v zvezi s svobodo izražanja.

  • ISLANDIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2009. Pristopna pogajanja so se začela junija 2010; odprtih je 18 poglavij, od katerih je 10 začasno zaprtih. Ker je Islandija članica Evropskega gospodarskega prostora in schengenskega območja, je velik del njene zakonodaje že usklajen z zakonodajo EU.

  • ČRNA GORA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2008. Pristopna pogajanja so se začela junija 2012. Postopek zdaj teče na tehnični ravni– izvaja se pregled stopnje usklajenosti zakonodaje Črne Gore z zakonodajo EU.

  • NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2004. Država še naprej zadovoljivo izpolnjuje politična merila. Doseženi so bili dodatni pozitivni rezultati in dialog na visoki ravni o pristopu je privedel do večje osredotočenosti na reforme v preteklem letu. Komisija je začetek pristopnih pogajanj že priporočila v letih 2009, 2010 in 2011, vendar Svet EU o tem še ni sprejel odločitve. Komisija meni, da bi odločitev o začetku pristopnih pogajanj prispevala tudi k vzpostavitvi razmer za iskanje rešitev glede imena države.

  • SRBIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2009 in marca 2012 dobila status države kandidatke. Srbija še naprej zadovoljivo napreduje pri izpolnjevanju političnih meril, potrebna pa je oživitev prizadevanj za reforme. Preden Komisija potrdi, da se lahko začnejo pristopna pogajanja, bo nujen dodaten napredek v smeri opaznega in trajnega izboljšanja odnosov s Kosovom.

  • ALBANIJA: potencialna kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2009. Izboljšanje dialoga med vlado in opozicijo je omogočilo zadovoljiv napredek pri obsežnih reformah. Na osnovi tega Komisija priporoča, da se Albaniji podeli status kandidatke pod pogojem, da država izpelje ključne ukrepe na področju reforme sodstva in javne uprave ter pregleda poslovnika parlamenta. Komisija bo po zaključku teh nalog o dosežkih poročala Svetu, pri čemer bo upoštevala tudi zavezanost Albanije k boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Pogoj za to, da Komisija priporoči začetek pristopnih pogajanj, bo predvsem trajno izpolnjevanje reformnih zavez in dokončanje preostalih ključnih reform. Glavni preizkus za to bo izvedba parlamentarnih volitev leta 2013.

  • BOSNA IN HERCEGOVINA: potencialna kandidatka – ima evropsko perspektivo, tako kot ostale države Zahodnega Balkana. Po volitvah leta 2010 se je oblikovala vlada na državni ravni. Začetek dialoga na visoki ravni je bil pozitiven, toda dosedanji rezultati še ne dosegajo pričakovanj. Potrebna bodo dodatna prizadevanja za izpolnjevanje pogojev, ki bodo omogočali ratifikacijo stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in verodostojno prošnjo za članstvo.

  • KOSOVO: potencialna kandidatka – ima evropsko perspektivo, tako kot ostale države Zahodnega Balkana. Marca 2011 se je začel dialog med Prištino in Beogradom, ki ga podpira EU. Današnje poročilo za Kosovo prinaša pozitivno oceno izvedljivosti sklenitve stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, kar ne posega v dejstvo, da imajo države članice EU različna mnenja o statusu Kosova.

Več informacij

Dokumenti so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontakta:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

* To poimenovanje ne posega v različna stališča o njegovem statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.


Side Bar