Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 10 października 2012 r.

Komisja przedstawia kolejne etapy rozszerzenia UE

Komisja Europejska po raz czwarty zaleciła dzisiaj rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Zaleca ona też przyznanie Albanii statusu potencjalnego kraju kandydującego do UE, pod warunkiem zrealizowania kluczowych etapów reform, oraz proponuje negocjacje układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA) z Kosowem1 w momencie kiedy państwo to poczyni postępy w realizacji części priorytetów krótkoterminowych. Komisja potwierdziła również, że przygotowania Chorwacji do członkowstwa są na dobrej drodze. W przygotowanych sprawozdaniach rocznych Komisja przedstawiła również ocenę postępów osiągniętych w z zeszłym roku w procesie przystąpienia do UE przez Bałkany Zachodnie, Turcję i Islandię.

Podczas prezentacji tegorocznego pakietu „rozszerzenie” Komisarz Stefan Füle stwierdził: „W naszych zaleceniach stanowczo podkreślamy, że praworządność jest centralnym elementem procesu przystąpienia do UE. Aby stworzyć bardziej stabilną i zamożną Europę, konieczne jest utrzymanie zarówno tempa procesu rozszerzenia, nad którym czuwa UE w oparciu o postępy czynione przez kraje aspirujące do członkowstwa, jak i tempa reform przeprowadzanych przez te kraje.

Dzisiejsze zalecenia dotyczące Albanii, Kosowa oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, jak również zbliżające się przystąpienie Chorwacji do UE, niedawne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą i nadanie statusu państwa kandydującego Serbii, pokazują (na podstawie jasnych wskazówek dotyczących warunków wymaganych do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych), że w przypadku przeprowadzenia reform UE spełnia swoje zobowiązania. Pozytywne przemiany na Bałkanach Zachodnich zdecydowanie potwierdzają potencjał przekształceniowy rozszerzenia UE. Aby poczynić dalsze postępy, Komisja proponuje skoncentrowanie się w większym stopniu na kilku dziedzinach. Pierwszą z nich jest wzmocnienie demokratycznych rządów dzięki rozpoczęciu dyskusji w kwestii praworządności znacznie przed rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych. Druga to wzmocnienie wolności słowa i niezależności mediów. Trzecim elementem jest podjęcie tematu kwestii gospodarczych na wczesnym etapie, w celu wzmocnienia stabilności gospodarczej i finansowej oraz wsparcia ożywienia gospodarczego. Ponadto Komisja podkreśla, że kwestie dwustronne należy uwzględnić na jak najwcześniejszym etapie rozmów, oraz że kwestie te nie powinny wstrzymywać procesu akcesyjnego.

Wzrasta liczba dziedzin, gdzie zbiegają się interesy UE oraz Islandii, dotyczy to m.in. energii odnawialnej i zmiany klimatu. Negocjacje akcesyjne przebiegają pomyślnie.

„Pozytywny program” zainicjowany w celu ożywienia stosunków z Turcją przynosi już pierwsze rezultaty. Niezbędne jednak pozostaje aktywne wsparcie tego programu przez Turcję oraz europejski wymiar tego państwa. Wzrastają jednak obawy dotyczące braku znaczących postępów Turcji w kwestii spełniania w pełni kryteriów politycznych. Niepokój budzi również sytuacja dotycząca praw podstawowych w tym państwie. Aby Turcja mogła czynić szybsze postępy w swoich negocjacjach akcesyjnych, konieczne jest jak najszybsze pełne wykonanie zobowiązań w ramach unii celnej oraz postępy w normalizacji stosunków z Cyprem.

Szczegółowe ustalenia i zalecenia dla poszczególnych krajów:

Albania: MEMO/12/763

Bośnia i Hercegowina: MEMO/12/764

Chorwacja: MEMO/12/765

była jugosłowiańska republika Macedonii: MEMO/12/766

Islandia: MEMO/12/767

Kosowo: MEMO/12/768

Czarnogóra: MEMO/12/769

Serbia: MEMO/12/770

Turcja: MEMO/12/771

Kontekst

STATUS POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW

  • CHORWACJA: kraj przystępujący ─ złożyła wniosek o członkostwo w 2003 r., podpisała traktat akcesyjny w grudniu 2011 r. Z dzisiejszego szczegółowego sprawozdania monitorującego wynika, że Chorwacja dostosowuje swoje prawodawstwo do przepisów UE. Komisja zwróciła jednak uwagę na dziedziny wymagające większych starań. W styczniu 2013 r. Komisja przedstawi ostateczne sprawozdanie monitorujące dotyczące przygotowań Chorwacji. Do końca września 2012 r. 13 państw członkowskich ratyfikowało traktat akcesyjny. Chorwacja powinna zostać państwem członkowskim 1 lipca 2013 r., po zakończeniu procesu ratyfikacji.

  • TURCJA: kraj kandydujący ─ złożyła wniosek o członkostwo w 1987 r. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w październiku 2005 r. Rozpoczęto negocjacje dotyczące 13 rozdziałów, z czego 1 wstępnie zamknięto. W maju 2012 r. Komisja zainicjowała „pozytywny program” w celu ożywienia procesu akcesyjnego. Konieczne są zwiększone wysiłki w kwestii reform politycznych, w szczególności w zakresie wolności słowa.

  • ISLANDIA: kraj kandydujący ─ złożyła wniosek o członkostwo w 2009 r. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2010 r. Rozpoczęto negocjacje dotyczące 18 rozdziałów, z czego 10 wstępnie zamknięto. Islandia jest już członkiem EOG oraz strefy Schengen i duża część jej prawodawstwa jest już zgodna z przepisami UE.

  • CZARNOGÓRA: kraj kandydujący ─ złożyła wniosek o członkostwo w 2008 r. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2012 r. Faza techniczna, czyli przegląd zgodności prawa krajowego Czarnogóry z prawem wspólnotowym, jest w toku.

  • BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII: kraj kandydujący – złożyła wniosek o członkostwo w 2004 r. Państwo to w dalszym ciągu spełnia w sposób zadowalający kryteria polityczne. Osiągnięto kolejne pozytywne wyniki, a dialog akcesyjny na wysokim szczeblu spowodował, że w zeszłym roku położono większy nacisk na proces reform. Już latach 2009, 2010 i 2011 Komisja zaleciła rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Rada nie podjęła jednak jeszcze decyzji w tej sprawie. Komisja uważa, że pozytywna decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych pomogłaby również rozwiązać kwestię nazwy.

  • SERBIA: kraj kandydujący ─ złożyła wniosek o członkostwo w 2009 r. i w marcu 2012 r. otrzymała status państwa kandydującego. Serbia jest na dobrej drodze, aby spełnić w sposób zadowalający kryteria polityczne. Należy ożywić proces reform oraz poczynić dalsze postępy w kierunku widocznej i trwałej poprawy stosunków z Kosowem, zanim Komisja będzie mogła potwierdzić możliwość rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

  • ALBANIA: potencjalny kraj kandydujący ─ złożyła wniosek o członkostwo w 2009 r. Poprawa dialogu pomiędzy rządem i opozycją umożliwiła poczynienie postępów w zakresie najważniejszych reform. W związku z tym Komisja zaleca nadanie Albanii statusu kraju kandydującego, pod warunkiem przeprowadzenia kluczowych reform sądownictwa oraz administracji publicznej, jak również zmian w regulaminie parlamentu. Komisja poinformuje Radę, gdy warunki te zostaną spełnione. Weźmie przy tym pod uwagę zobowiązanie Albanii do zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej. Aby Komisja mogła zalecić rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, konieczna jest w szczególności trwała realizacja zobowiązań dotyczących przeprowadzenia reform oraz realizacja pozostałych kluczowych reform. Kluczowym sprawdzianem będą wybory parlamentarne w 2013 r.

  • BOŚNIA I HERCEWOGINA: potencjalny kraj kandydujący z perspektywami europejskimi, podobnie jak pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich. W następstwie wyborów w 2011 r. państwo to utworzyło rząd na szczeblu krajowym. Zainicjowanie dialogu na wysokim szczeblu z Bośnią i Hercegowiną było pozytywne, ale jego efekty są poniżej oczekiwań. Do osiągnięcia warunków pozwalających na ratyfikację SAA oraz wiarygodny wniosek o członkostwo potrzebne są dalsze wysiłki.

  • KOSOWO: potencjalny kraj kandydujący z perspektywami europejskimi, podobnie jak pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich. W marcu 2010 r. zainicjowano dialog pomiędzy Prisztiną i Belgradem, prowadzony z pomocą UE. Dzisiejsze sprawozdanie dotyczące Kosowa zawiera pozytywną ocenę możliwości podpisania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA), nawet w sytuacji rozbieżności zdań państw członkowskich UE co do statusu Kosowa.

Dodatkowe informacje

Dokumenty znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontakt:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

* Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.


Side Bar