Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 oktober 2012

Commissie schetst volgende stappen voor uitbreiding EU

Vandaag doet de Europese Commissie voor de vierde keer de aanbeveling om toetredingsonderhandelingen te openen met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. Daarnaast wordt aanbevolen om Albanië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen op voorwaarde dat belangrijke hervormingen zijn doorgevoerd en wordt voorgesteld om met Kosovo1 te onderhandelen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) zodra Kosovo vooruitgang heeft geboekt met een aantal prioriteiten voor de korte termijn. De Commissie bevestigt ook dat Kroatië op schema ligt wat betreft de voorbereiding op het lidmaatschap. Zoals ieder jaar brengt de Commissie verslag uit over de vorderingen van de landen van de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland in de richting van toetreding tot de EU gedurende het afgelopen jaar.

Bij de presentatie van het jaarlijkse uitbreidingspakket zei EU-commissaris Štefan Füle: "Onze aanbevelingen stellen de rechtsstaat duidelijk centraal in het toetredingsproces. Om meer stabiliteit en welvaart in Europa te bewerkstelligen moet het tempo worden gehandhaafd, zowel wat betreft het op verdiensten gebaseerde uitbreidingsproces van de kant van de EU als wat betreft concrete hervormingen in de uitbreidingslanden."

De aanbevelingen inzake Albanië, Kosovo en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, de op handen zijnde toetreding van Kroatië, de onlangs gestarte toetredingsonderhandelingen met Montenegro en de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Servië – waarbij duidelijk is aangegeven wat moet worden gedaan voordat de toetredingsonderhandelingen kunnen worden geopend – tonen aan dat de EU haar woord houdt wanneer hervormingen worden doorgevoerd. Deze positieve ontwikkelingen op de Westelijke Balkan vormen een krachtig signaal van de transformerende kracht van het uitbreidingsproces. Met het oog op verdere vooruitgang stelt de Commissie voor meer aandacht te besteden aan een aantal gebieden. Ten eerste moet het democratische bestuur worden versterkt door rechtsstaatkwesties ruim voor de start van de toetredingsonderhandelingen aan te pakken. Ten tweede moeten de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van de media worden versterkt. Ten derde moeten economische vraagstukken vroeg in het proces worden aangepakt om de economische en financiële stabiliteit te consolideren en het herstel te bevorderen. Ten slotte benadrukt de Commissie dat bilaterale kwesties zo snel mogelijk moeten worden aangepakt en dat zij het toetredingsproces niet zouden mogen vertragen.

De EU en IJsland hebben steeds meer gemeenschappelijke belangen, onder meer op het gebied van duurzame energie en klimaatverandering, en het beleid van de EU inzake het Noordpoolgebied wordt strategisch gezien steeds belangrijker. De toetredingsonderhandelingen zijn goed gevorderd.

De positieve agenda die werd gelanceerd om de betrekkingen met Turkije een nieuwe impuls te geven, heeft al zijn eerste vruchten afgeworpen. Het blijft essentieel dat Turkije de positieve agenda en het Europese perspectief actief blijft steunen. Tegelijk neemt de bezorgdheid toe wat betreft het gebrek aan vooruitgang van Turkije met betrekking tot de politieke criteria en de grondrechtensituatie. Turkije moet dringend volledig voldoen aan zijn verplichtingen op grond van de douane-unie en vooruitgang boeken wat de normalisering van de betrekkingen met Cyprus betreft, voordat de toetredingsonderhandelingen vooruit kunnen gaan.

Gedetailleerde conclusies en aanbevelingen per land:

Albanië: MEMO/12/763

Bosnië en Herzegovina: MEMO/12/764

Kroatië: MEMO/12/765

Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië: MEMO/12/766

IJsland: MEMO/12/767

Kosovo: MEMO/12/768

Montenegro: MEMO/12/769

Servië: MEMO/12/770

Turkije: MEMO/12/771

Achtergrond

Kort overzicht per land

  • KROATIË: toetredingsland – lidmaatschap aangevraagd in 2003, toetredingsverdrag ondertekend in december 2011. Volgens het vandaag gepubliceerde uitgebreide monitoringverslag is Kroatië bijna klaar met de aanpassing aan de EU-wetgeving. De Commissie identificeert niettemin een aantal terreinen waarop meer inspanningen moeten worden geleverd. In het voorjaar van 2013 zal een definitief monitoringverslag over de voorbereidingen van Kroatië worden gepresenteerd. Eind september 2012 hadden 13 lidstaten het toetredingsverdrag geratificeerd. Na voltooiing van het ratificatieproces zou Kroatië op 1 juli 2013 moeten kunnen toetreden.

  • TURKIJE: kandidaat-lidstaat - lidmaatschap aangevraagd in 1987. Toetredingsonderhandelingen geopend in oktober 2005. Er zijn dertien hoofdstukken geopend en één is voorlopig afgesloten. De Commissie heeft in mei 2012 een positieve agenda gelanceerd om het toetredingsproces een nieuwe impuls te geven. Meer inspanningen zijn noodzakelijk met betrekking tot politieke hervormingen, met name wat betreft de vrijheid van meningsuiting.

  • IJSLAND: kandidaat-lidstaat - lidmaatschap aangevraagd in 2009. Toetredingsonderhandelingen geopend in juni 2010. Er zijn achttien hoofdstukken geopend en tien voorlopig afgesloten. Doordat IJsland al lid is van de EER en aan Schengen deelneemt, is een groot deel van de wetgeving al in overeenstemming met die van de EU.

  • MONTENEGRO: kandidaat-lidstaat - lidmaatschap aangevraagd in 2008. Toetredingsonderhandelingen geopend in juni 2012. Momenteel in technische fase, waarbij de mate van aanpassing aan de EU-wetgeving wordt getoetst.

  • VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË: kandidaat-lidstaat - lidmaatschap aangevraagd in 2004. Voldoet nog steeds in voldoende mate aan de politieke criteria. Verdere positieve resultaten zijn geboekt en dankzij de toetredingsdialoog op hoog niveau is de nadruk afgelopen jaar sterker komen te liggen op hervormingen. De Commissie heeft reeds in 2009, 2010 en 2011 aanbevolen de toetredingsonderhandelingen te openen, maar de Raad heeft hierover nog geen besluit genomen. De Commissie meent dat het besluit om de toetredingsonderhandelingen te openen zou bijdragen tot een klimaat waarin de naamkwestie kan worden opgelost.

  • SERVIË: kandidaat-lidstaat – lidmaatschap aangevraagd in 2009; status van kandidaat-lidstaat verleend in maart 2012. Servië voldoet in toenemende mate aan de politieke criteria. Het tempo van de hervormingen moet worden opgevoerd en er moet verdere vooruitgang worden geboekt met betrekking tot een zichtbare en duurzame verbetering van de betrekkingen met Kosovo voordat toetredingsonderhandelingen wat de Commissie betreft kunnen beginnen.

  • ALBANIË: potentiële kandidaat-lidstaat - lidmaatschap aangevraagd in 2009. Dankzij de betere dialoog tussen de regering en de oppositie zijn goede vorderingen gemaakt met belangrijke hervormingen. De Commissie beveelt daarom aan het land de status van kandidaat-lidstaat te verlenen, op voorwaarde dat belangrijke maatregelen op het gebied van de hervorming van justitie en openbaar bestuur worden voltooid en dat het reglement van orde van het parlement wordt herzien. De Commissie zal de Raad informeren zodra dit is gebeurd en zal ook rekening houden met de inzet van Albanië wat betreft de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. Voordat de Commissie kan aanbevelen om de toetredingsonderhandelingen te openen, moeten de toegezegde hervormingen grondig ten uitvoer worden gelegd en moeten de resterende cruciale hervormingen worden voltooid. Het verloop van de parlementsverkiezingen van 2013 zal een belangrijke graadmeter zijn.

  • BOSNIË EN HERZEGOVINA: potentiële kandidaat-lidstaat – zelfde Europese perspectief als de rest van de Westelijke Balkan. Na de verkiezingen van 2010 is een federale regering gevormd. De instelling van de dialoog op hoog niveau met Bosnië en Herzegovina was positief, maar de resultaten zijn tot dusver minder dan verwacht. Er moeten meer inspanningen worden geleverd om te voldoen aan de voorwaarden voor ratificering van de stabilisatie- en associatieovereenkomst en om een geloofwaardige lidmaatschapsaanvraag te kunnen indienen.

  • KOSOVO: potentiële kandidaat-lidstaat – zelfde Europese perspectief als de rest van de Westelijke Balkan. In maart 2011 ging de door de EU gefaciliteerde dialoog tussen Prishtina/Priština en Belgrado van start. Uit het vandaag gepubliceerde rapport blijkt dat een stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo haalbaar is, ook al verschillen de EU-lidstaten van mening over de status van Kosovo.

Meer informatie

De documenten kunnen worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Contact:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


Side Bar