Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 10 d.

Komisija pristato tolesnius ES plėtros žingsnius

Šiandien Europos Komisija ketvirtą kartą pateikė rekomendaciją pradėti stojimo derybas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija. Ji rekomendavo suteikti ES šalies kandidatės statusą Albanijai, atsižvelgiant į tai, kad šalis užbaigė pagrindines reformas, ir pasiūlė pradėti derybas su Kosovu1 dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo, kai tik jis bus padaręs pažangą įgyvendinant tam tikrus trumpalaikius prioritetus. Komisija taip pat patvirtino, kad Kroatijos pasirengimo narystei darbai vyksta tinkamai. Metinėse ataskaitose Komisija taip pat įvertino praėjusiais metais siekiant narystės ES padarytą pažangą kitose Vakarų Balkanų šalyse, Turkijoje ir Islandijoje.

Pristatydamas metinį plėtros dokumentų rinkinį Komisijos narys Štefanas Füle sakė: „Rekomenduojame, kad stojimo procese daugiausia dėmesio būtų skiriama teisinei valstybei. Siekiant sukurti stabilesnę ir labiau klestinčią Europą, ES turi išlaikyti nuopelnais pagrįstą plėtros proceso tempą, o plėtros šalys – tęsti vidaus reformas.“

Šiandien paskelbtos rekomendacijos dėl Albanijos, Kosovo ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, taip pat artėjantis Kroatijos stojimas, neseniai pradėtos stojimo derybos su Juodkalnija ir Serbijai suteiktas šalies kandidatės statusas (remiantis aiškiais rodikliais, pagal kuriuos galima pradėti stojimo derybas) rodo, kad ES vykdo savo įsipareigojimus, kai tik įgyvendindamos reformos. Iš šių teigiamų pokyčių Vakarų Balkanuose aiškiai matyti, kad ES plėtra gali paskatinti pokyčius. Kad būtų padaryta tolesnė pažanga, Komisija siūlo kai kuriose srityse imtis daugiau veiksmų. Pirma, reikia sustiprinti demokratinį valdymą pradedant spręsti teisinės valstybės klausimus dar gerokai prieš prasidedant stojimo deryboms. Antra, reikia sustiprinti saviraiškos laisvę ir žiniasklaidos nepriklausomumą. Trečia, ekonominius klausimus reikia spręsti proceso pradžioje, siekiant įtvirtinti ekonomikos ir finansų stabilumą ir paremti atsigavimą. Galiausiai, Komisija pabrėžia, kad dvišalius klausimus reikėtų išspręsti kuo greičiau, kad jie nestabdytų stojimo proceso.

ES ir Islandija turi vis daugiau bendrų interesų, pavyzdžiui, susijusių su atsinaujinančiąja energija ir klimato kaita, taip pat didėja strateginė ES Arkties regiono politikos svarba. Stojimo derybos vystosi gerai.

Jau matyti pirmieji aiškios darbotvarkės, kuria siekiama atgaivinti santykius su Turkija, rezultatai. Būtina, kad Turkija toliau aktyviai remtų aiškią darbotvarkę ir jos europinę perspektyvą. Tačiau didėja susirūpinimas dėl nepakankamos Turkijos pažangos siekiant atitikti visus politinius kriterijus. Taip pat didelį susirūpinimą kelia su pagrindinėmis teisėmis susijusi padėtis šalyje. Reikia nedelsiant įvykdyti visus įsipareigojimus pagal muitų sąjungą ir padaryti pažangą normalizuojant santykius su Kipru. Tai galėtų suteikti naują impulsą stojimo deryboms.

Išsamios išvados ir rekomendacijos kiekvienai šaliai pateiktos šiuose pranešimuose:

Albanija: MEMO/12/763

Bosnija ir Hercegovina: MEMO/12/764

Kroatija: MEMO/12/765

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: MEMO/12/766

Islandija: MEMO/12/767

Kosovas: MEMO/12/768

Juodkalnija: MEMO/12/769

Serbija: MEMO/12/770

Turkija: MEMO/12/771

Pagrindiniai faktai

ŠALYS

  • KROATIJA: stojančioji valstybė. Narystės prašymą pateikė 2003 m., stojimo sutartį pasirašė 2011 m. gruodžio mėn. Šiandien paskelbtoje išsamioje stebėsenos ataskaitoje daroma išvada, kad Kroatija baigia derinimą su ES teise. Vis dėlto Komisija nurodė tam tikras sritis, kuriose vis dar reikia imtis daugiau veiksmų. Galutinę Kroatijos pasirengimo stebėsenos ataskaitą ji paskelbs 2013 m. pavasarį. Iki 2012 m. rugsėjo mėn. 13 valstybių narių ratifikavo stojimo sutartį. Užbaigusi ratifikavimo procesą Kroatija turėtų 2013 m. liepos 1 d. tapti valstybe nare.

  • TURKIJA: kandidatė. Narystės prašymą pateikė 1987 m. Stojimo derybos pradėtos 2005 m. spalio mėn. Pradėti 13 skyrių, iš kurių vienas preliminariai baigtas. 2012 m. gegužės mėn. Komisija pradėjo aiškią darbotvarkę, kad atgaivintų stojimo procesą. Reikia aktyviau vykdyti politines reformas, visų pirma dėl saviraiškos laisvės.

  • ISLANDIJA: kandidatė. Narystės prašymą pateikė 2009 m. Stojimo derybos pradėtos 2010 m. birželio mėn. Pradėti 18 skyrių, iš kurių 10 preliminariai baigti. Kadangi Islandija jau yra EEE ir Šengeno erdvės narė, dauguma jos teisės aktų jau yra suderinti su ES.

  • JUODKALNIJA: kandidatė. Narystės prašymą pateikė 2008 m. Stojimo derybos pradėtos 2012 m. birželio mėn. Šiuo metu vyksta techninis etapas – tikrinamas Juodkalnijos suderinimo su ES teise lygis.

  • BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA: kandidatė. Narystės prašymą pateikė 2004 m. Šalis toliau pakankamai gerai atitinka politinius kriterijus. Pasiekta daugiau teigiamų rezultatų, o aukšto lygio dialogas stojimo klausimais praėjusiais metais padėjo sutelkti daugiau dėmesio į reformas. Jau 2009, 2010 ir 2011 m. Komisija rekomendavo pradėti stojimo derybas. Taryba kol kas nepriėmė sprendimo. Komisija mano, kad sprendimas pradėti stojimo derybas taip pat padėtų sudaryti sąlygas rasti sprendimą dėl pavadinimo problemos.

  • SERBIJA: kandidatė. Narystės prašymą pateikė 2009 m., ir 2012 m. kovo mėn. įgijo kandidatės statusą. Serbija toliau daro pažangą, siekdama pakankamai tenkinti politinius kriterijus. Reikia atgaivinti reformų tempą ir toliau daryti pažangą siekiant akivaizdžiai ir tvariai pagerinti santykius su Kosovu, kad Komisija galėtų patvirtinti, kad galima pradėti stojimo derybas.

  • ALBANIJA: potenciali kandidatė. Narystės prašymą pateikė 2009 m. Pagerėjus vyriausybės ir opozicijos dialogui, buvo galima padaryti nemažą svarbių reformų įgyvendinimo pažangą. Dėl to Komisija rekomenduoja suteikti šaliai kandidatės statusą su sąlyga, kad ji baigs įgyvendinti pagrindines priemones teismų sistemos ir viešojo administravimo srityse ir pakeis parlamento darbo tvarkos taisykles. Kai tik tai bus padaryta, Komisija pateiks ataskaitą Tarybai, taip pat atsižvelgdama į Albanijos įsipareigojimą kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Kad Komisija rekomenduotų pradėti stojimo derybas, visų pirma reikės tvariai įvykdyti įsipareigojimus dėl reformų ir užbaigti likusias svarbias reformas. Taip pat esminis išbandymas bus 2013 m. parlamento rinkimai.

  • BOSNIJA IR HERCEGOVINA: potenciali kandidatė. Kaip ir kitos Vakarų Balkanų šalys, turi perspektyvą įstoti į ES. Po 2010 m. rinkimų, šalis suformavo valstybinio lygmens vyriausybę. Su Bosnija ir Hercegovina pradėtas aukšto lygio dialogas – teigiamas pokytis, tačiau rezultatai kol kas nepateisina lūkesčių. Reikia daugiau nuveikti siekiant tenkinti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ratifikavimo sąlygas ir narystės ES prašymo įtikimumo sąlygas.

  • KOSOVAS: potenciali kandidatė. Kaip ir kitos Vakarų Balkanų šalys, turi perspektyvą įstoti į ES. 2011 m. kovo mėn. pradėtas ES remiamas Prištinos ir Belgrado dialogas. Šiandien Kosovo studijoje teigiamai vertinama Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo galimybė, nors ES valstybės narės labai skirtingai vertina Kosovo statusą.

Daugiau informacijos

Dokumentus galima rasti šioje svetainėje

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Anca Paduraru, tel. +32 2 296 64 30

Peter Stano, tel. +32 2 295 74 84

1 :

* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/99 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.


Side Bar