Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. lokakuuta 2012

Komissio esittää EU:n laajentumisen seuraavat vaiheet

Euroopan komissio on tänään antanut neljännen suosituksensa liittymisneuvottelujen aloittamisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Se myös suosittaa ehdokasmaan aseman myöntämistä Albanialle edellyttäen, että maa vie päätökseen keskeisimmät uudistukset, ja ehdottaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen neuvottelemista Kosovon1 kanssa heti, kun se on edistynyt tiettyjen lyhyen aikavälin painopisteiden toteuttamisessa. Edelleen komissio vahvistaa, että Kroatian jäsenyysvalmistelut ovat edenneet sovitusti. Komissio arvioi myös sitä, miten muut Länsi-Balkanin maat, Turkki ja Islanti ovat kuluneena vuonna edistyneet EU:hun lähentymisessä.

Laajentumispakettia esitellessään komissaari Štefan Füle totesi, että komission suosituksissa oikeusvaltioperiaate nousee liittymisprosessin keskiöön. ”Mikäli Euroopasta halutaan vakaampi ja vauraampi, EU:n on huolehdittava siitä, että laajentumisprosessi perustuu jatkossakin mukana olevien maiden ansioihin. Laajentumismaiden on puolestaan huolehdittava uudistusten käytännön toteutuksen jatkumisesta", Füle sanoo.

Tänään annetut suositukset Albaniasta, Kosovosta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Kroatian lähestyvä jäsenyys, liittymisneuvottelujen aloitus Montenegron kanssa ja ehdokasmaan aseman myöntäminen Serbialle osoittavat, että EU lunastaa antamansa sitoumukset, kunhan maat toteuttavat uudistuksia. Serbialle on lisäksi tehty selväksi, mitä siltä edellytetään liittymisneuvottelujen aloittamisen ehtona. Tämä Länsi-Balkanin alueella tapahtunut myönteinen kehitys on voimakas signaali EU:n laajentumisen muutosvoimasta. Kehityksen jouduttamiseksi komissio ehdottaa entistä suurempaa keskittymistä tiettyihin aloihin. Ensinnäkin demokraattista hallintotapaa on vahvistettava aloittamalla oikeusvaltioon liittyvien asioiden käsittely hyvissä ajoin ennen liittymisneuvottelujen käynnistymistä. Toiseksi on vahvistettava sananvapautta ja tiedotusvälineiden riippumattomuutta. Kolmanneksi on heti prosessin alussa tartuttava talouskysymyksiin, jotta voidaan varmistaa talouden ja rahoituksen vakaus ja tukea elpymistä. Neljänneksi komissio korostaa sitä, että kahdenväliset kiistat olisi ratkaistava mahdollisimman pian, jotta ne eivät jarruta liittymisprosessia.

EU:lla ja Islannilla on enenevässä määrin yhteisiä etuja, muun muassa uusiutuvien energialähteiden ja ilmastonmuutoksen aloilla. Myös arktisen alueen EU-politiikan strateginen merkitys on korostumassa. Liittymisneuvottelut maan kanssa etenevät hyvin.

Turkin-suhteiden elävöittämiseksi laadittu myönteinen asialista on jo johtanut tuloksiin. Turkin aktiivinen tuki asialistalle ja sen Eurooppa-perspektiivi ovat tässä suhteessa olennaisen tärkeitä. Huoli siitä, ettei Turkissa ole tapahtunut merkittävää edistystä poliittisten jäsenehtojen täyttämisessä kaikilta osin, on kuitenkin lisääntymässä ja varsinkin perusoikeuksien osalta tilanne on vakava. Tulliliitosta johtuvien velvoitteiden täysimääräisellä täytäntöönpanolla ja suhteiden normalisoinnilla Kyproksen kanssa on kiire. Niissä edistyminen voisi antaa uutta pontta liittymisneuvotteluille.

Yksityiskohtaiset havainnot ja suositukset maittain:

Albania: MEMO/12/763

Bosnia ja Hertsegovina: MEMO/12/764

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: MEMO/12/766

Islanti: MEMO/12/767

Kosovo: MEMO/12/768

Kroatia: MEMO/12/765

Montenegro: MEMO/12/769

Serbia: MEMO/12/770

Turkki: MEMO/12/771

Tausta

MAAESITTELYT

  • KROATIA: liittyvä maa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2003 ja allekirjoitti liittymissopimuksen joulukuussa 2011. Tänään julkaistussa kattavassa seurantakertomuksessa todetaan, että Kroatia on saamassa valmiiksi lainsäädäntönsä sovittamisen EU:n säännöstöön. Komissio on kuitenkin nostanut esiin joitakin aloja, joilla tarvitaan lisäponnisteluja. Se esittää lopullisen seurantakertomuksen Kroatian jäsenyysvalmisteluista keväällä 2013. Syyskuun 2012 loppuun mennessä 13 jäsenvaltiota oli ratifioinut Kroatian liittymissopimuksen. Kroatiasta pitäisi tulla EU:n jäsen 1. heinäkuuta 2013 edellyttäen, että loputkin jäsenvaltiot ovat ratifioineet sopimuksen.

  • TURKKI: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 1987. Liittymisneuvottelut aloitettiin vuoden 2005 lokakuussa: 13 neuvottelulukua on avattu ja niistä yksi suljettu toistaiseksi. Komissio julkaisi toukokuussa 2012 myönteisen asialistan antaakseen liittymisprosessille uutta pontta. Poliittisten uudistusten, erityisesti sananvapauden, edistämiseksi on tehtävä enemmän.

  • ISLANTI: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2009. Liittymisneuvottelut aloitettiin kesäkuussa 2010. Kaikkiaan 18 neuvottelulukua on avattu ja niistä 10 suljettu toistaiseksi. Koska Islanti on ETA:n ja Schengen-alueen jäsen, iso osa sen lainsäädännöstä on jo yhdenmukainen EU:n lainsäädännön kanssa.

  • MONTENEGRO: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2008. Liittymisneuvottelut aloitettiin kesäkuussa 2012. Nyt on käynnissä niiden tekninen vaihe, jossa selvitetään, missä määrin maan lainsäädäntö vastaa EU:n lainsäädäntöä.

  • ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2004. Maa täyttää edelleen riittävässä määrin poliittiset jäsenyysehdot. Uusia tuloksia on saavutettu, ja korkean tason liittymisvuoropuhelu johti siihen, että kuluvana vuonna uudistuksia on ajettu määrätietoisemmin Komissio on suosittanut liittymisneuvottelujen aloittamista jo vuosina 2009, 2010 ja 2011. Neuvosto ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä. Komissio uskoo, että päätös neuvottelujen aloittamisesta edistäisi myös nimikysymyksen ratkaisua.

  • SERBIA: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2009 ja sai ehdokasmaan aseman maaliskuussa 2012. Serbia täyttää edelleen riittävässä määrin poliittiset jäsenyysehdot. Uudistuksiin tarvitaan lisäpontta ja suhteiden Kosovoon parannuttava näkyvästi ja pysyvästi ennen kuin komissio voi näyttää vihreää valoa liittymisneuvottelujen aloittamiselle.

  • ALBANIA: mahdollinen ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2009. Hallituksen ja opposition välisen vuoropuhelun paraneminen on mahdollistanut edistymisen keskeisissä uudistuksissa. Komissio voikin suosittaa ehdokasmaan aseman myöntämistä sen jälkeen, kun tärkeimmät oikeuslaitoksen ja julkishallinnon uudistamista koskevat toimenpiteet on toteutettu ja parlamentin työjärjestystä on tarkistettu. Komissio raportoi neuvostolle näiden valmistumisesta ja ottaa siinä yhteydessä huomioon myös Albanian sitoutumisen korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Jotta komissio voisi suositella liittymisneuvottelujen aloittamista, maan on ennen kaikkea jatkettava uudistussitoumustensa määrätietoista täytäntöönpanoa ja vietävä päätökseen jäljellä olevat keskeiset uudistukset. Parlamenttivaalien järjestäminen vuonna 2013 tulee olemaan ratkaiseva koetinkivi.

  • BOSNIA JA HERTSEGOVINA: mahdollinen ehdokasmaa, jolla on muiden Länsi-Balkanin maiden tapaan Eurooppa-perspektiivi. Vuoden 2010 vaalien jälkeen maahan on muodostettu valtiotason hallitus. Korkean tason vuoropuhelun aloittaminen Bosnia ja Hertsegovinan kanssa on ollut positiivinen askel, mutta toistaiseksi tulokset eivät vastaa odotuksia. Maan on tehtävä enemmän, jotta edellytykset vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ratifioinnille ja uskottavan jäsenyyshakemuksen tekemiselle täyttyvät.

  • KOSOVO: ehdokasmaa, jolla on muiden Länsi-Balkanin maiden tapaan Eurooppa-perspektiivi. EU:n tukema vuoropuhelu Pristinan ja Belgradin välillä käynnistettiin maaliskuussa 2011. Tänään julkaistussa Kosovo-selvityksessä annetaan myönteinen arvio vakautus- ja assosiaatiosopimuksen toteuttamiskelpoisuudesta tilanteessa, jossa EU:n jäsenvaltioilla on edelleen toisistaan poikkeavia näkemyksiä Kosovon asemasta.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Anca Paduraru (+32-2) 296 64 30

Peter Stano (+32-2) 295 74 84

1 :

1) Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.


Side Bar