Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. oktober 2012

Kommissionen ridser det videre forløb for EU's udvidelse op

I dag anbefaler Europa-Kommissionen for fjerde gang, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Den anbefaler, at Albanien får status som EU-kandidatland forudsat, at det gennemfører en række reformer, og den foreslår, at der indledes forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale med Kosovo, når Kosovo*1 har gjort fremskridt med at opfylde en række prioriteter på kortere sigt. Kommissionen bekræfter også, at Kroatien følger planen for forberedelserne til medlemskab. I en række årlige rapporter vurderer Kommissionen også de fremskridt, som landene på Vestbalkan, Tyrkiet og Island har gjort i det forløbne år for at kunne tiltræde EU.

I forbindelse med fremlæggelsen af den årlige udvidelsespakke udtaler Kommissær Štefan Füle: "Det fremgår af vores henstillinger, at retstatsprincipperne er helt centrale for tiltrædelsesprocessen. Hvis der skal skabes et mere stabilt og velstående Europa er det vigtigt, at man i EU holder fast ved en meritbaseret udvidelsesproces, og at udvidelseslandene gennemfører reformer."

Det fremgår af dagens henstillinger om Albanien, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, om Kroatiens forestående tiltrædelse, om den seneste indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro og om Serbiens kandidatstatus – med tydelig angivelse af, hvad der skal til for at indlede forhandlinger – at når reformerne først er gennemført, indfrier EU også sine løfter. Den positive udvikling i Vestbalkan er et klart signal om, at EU's udvidelsesproces er et incitament til reformer. For at komme videre foreslår Kommissionen at sætte større fokus på en række områder. For det første bør den demokratiske regeringsførelse styrkes ved at tage fat på spørgsmål om retstatsprincipper, længe inden der indledes tiltrædelsesforhandlinger. For det andet bør mediernes ytringsfrihed og uafhængighed styrkes. For det tredje bør der tages fat på økonomiske problemer tidligt i processen, således at den økonomiske og finansielle stabilitet konsolideres og den økonomiske genopretning fremmes. Endelig understreger Kommissionen, at der skal tages hånd om bilaterale anliggender hurtigst muligt; de bør ikke forsinke tiltrædelsesprocessen.

EU's og Islands fælles interesser vokser, bl.a. inden for vedvarende energi og klimaændringer, og det samme gælder den strategiske betydning af EU's politik for Arktis. Der gøres gode fremskridt med tiltrædelsesforhandlingerne.

De foreløbige resultater af den positive dagsorden, som blev iværksat for at puste nyt liv i forbindelserne med Tyrkiet, har allerede vist sig. Tyrkiets aktive støtte til den positive dagsorden og landets europæiske perspektiv er fortsat vigtigt. Det vækker dog stigende bekymring, at Tyrkiet ikke gør væsentlige fremskridt med at opfylde de politiske kriterier, og menneskerettighedssituationen i landet er fortsat et alvorligt problem. Det er meget vigtigt, at Tyrkiet opfylder forpligtelserne i henhold til Toldunionen fuldt ud og nærmer sig en normalisering af forbindelserne med Cypern, og det kunne sætte skub i tiltrædelsesforhandlingerne.

Kommissionens konklusioner og anbefalinger for de enkelte lande:

Albanien: MEMO/12/763

Bosnien-Hercegovina: MEMO/12/764

Kroatien: MEMO/12/765

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: MEMO/12/766

Island: MEMO/12/767

Kosovo: MEMO/12/768

Montenegro: MEMO/12/769

Serbien: MEMO/12/770

Tyrkiet: MEMO/12/771

Baggrund

LANDESTATUS

  • KROATIEN: tiltrædelsesland – ansøgte i 2003 og undertegnede en tiltrædelsestraktat i december 2011. Konklusionen i dagens omfattende overvågningsrapport er, at Kroatien er ved at have fuldført tilpasningen til EU-retten. Kommissionen har ikke desto mindre fremhævet en række områder, hvor der bør gøres en større indsats. Den vil fremlægge en endelig overvågningsrapport om Kroatiens forberedelser i foråret 2013. 13 medlemsstater ratificerede tiltrædelsestraktaten inden udgangen af september 2012; når ratifikationsprocessen er afsluttet, forventes Kroatien at blive medlem den 1. juli 2013.

  • TYRKIET: kandidatland – ansøgte i 1987. Tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i oktober 2005; der er åbnet 13 kapitler, hvoraf 1 foreløbigt er lukket. Kommissionen iværksatte i maj 2012 en positiv dagsorden for at puste nyt liv i tiltrædelsesprocessen. De politiske reformer, især sikring af ytringsfriheden, kræver en større indsats.

  • ISLAND: kandidatland – ansøgte om medlemskab i 2009. Tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i juni 2010; der er åbnet 18 kapitler, hvoraf 10 foreløbigt er lukket. Eftersom Island er medlem af EØS og Schengenområdet, er en stor del af landets lovgivning allerede tilpasset EU's.

  • MONTENEGRO: kandidatland – ansøgte i 2008. Tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i juni 2012. Den tekniske fase, nemlig "screening" af, i hvilket omfang Montenegros lovgivning er tilpasset EU-retten, er i gang.

  • DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN: kandidatland – ansøgte i 2004. Landet opfylder de politiske kriterier tilstrækkeligt. Der er opnået flere positive resultater, og tiltrædelsesdialogen på højt plan har ført til større fokus på reformer i det seneste år. Kommissionen anbefalede allerede i 2009, 2010 og 2011 at indlede tiltrædelsesforhandlinger. Rådet har endnu ikke truffet afgørelse om spørgsmålet. Det er Kommissionens opfattelse, at en afgørelse om at indlede tiltrædelsesforhandlinger også ville bidrage til at skabe de rette betingelser for at finde en løsning på navneproblematikken.

  • SERBIEN: kandidatland – ansøgte i 2009 og opnåede status som kandidatland i marts 2012. Serbien fortsætter sit arbejde med at opfylde de politiske kriterier tilfredsstillende. Det er vigtigt at sætte skub i reformerne, og der må gøres mere for at skabe synlige og vedvarende forbedringer i forbindelserne med Kosovo, før Kommissionen kan bekræfte, at der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger.

  • ALBANIEN: potentielt kandidatland – ansøgte i 2009. En bedre dialog mellem regering og opposition har betydet, at der er gjort gode fremskridt med vigtige reformer. Kommissionen anbefaler derfor, at landet får status af kandidatland, forudsat at det fuldt ud gennemfører vigtige foranstaltninger inden for området reform af retsvæsenet og den offentlige forvaltning, og at parlamentets forretningsorden revideres. Kommissionen vil meddele Rådet, når dette er sket, og vil også tage hensyn til Albaniens vilje til at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet. Kommissionens forudsætning for at anbefale, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger, er især, at der ydes en vedholdende indsats for at gennemføre reformløfter, og at gennemførelsen af de centrale reformer afsluttes; og afholdelsen af parlamentsvalg i 2013 vil blive en afgørende test.

  • BOSNIEN-HERCEGOVINA: potentielt kandidatland – har et europæisk perspektiv som resten af landene på Vestbalkan. Efter valget i 2010 dannede landet en regering på statsniveau. Det var positivt, at der blev indledt en dialog på højt niveau med Bosnien-Hercegovina, men indtil videre har resultaterne ikke levet op til forventningerne. Der må gøres en større indsats for at opfylde betingelserne for en ratificering af stabiliserings- og associeringsaftalen og en troværdig ansøgning om medlemskab.

  • KOSOVO: potentielt kandidatland – har et europæisk perspektiv som resten af landene på Vestbalkan. Den EU-støttede dialog mellem Pristina og Beograd blev indledt i marts 2011. I den aktuelle forundersøgelse om Kosovo gives en positiv vurdering af muligheden for en stabiliserings- og associeringsaftale i en situation, hvor EU-medlemsstaterne fastholder forskellige holdninger til Kosovos status.

Yderligere oplysninger

Der findes dokumentation på følgende websted:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


Side Bar