Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. října 2012

Komise nastínila další kroky v rozšiřování EU

Evropská komise dnes vydává čtvrté doporučení zahájit přístupová jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Dále doporučuje udělit Albánii status kandidátské země EU s podmínkou dokončení klíčových reformních kroků a navrhuje zahájit jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení s Kosovem*1, jakmile tato země dosáhne pokroku v plnění řady krátkodobých priorit. Komise také potvrdila, že Chorvatsko je v přípravách na své členství v EU na dobré cestě. V uceleném souboru výročních zpráv hodnotí Komise rovněž pokrok, kterého v uplynulém roce dosáhly další země západního Balkánu, Turecko a Island v procesu přistupování k EU.

U příležitosti předkládání každoročního balíčku Komise věnovaného rozšíření uvedl komisař Štefan Füle: „Naše doporučení jasně staví do centra přístupového procesu právní stát. K vytvoření stabilnější, prosperující Evropy je nutné pokračovat v nastoleném tempu jak na straně EU, pokud jde o podmíněnost procesu rozšíření dosahováním výsledků, tak na straně přistupujících zemí při provádění reforem.“

Jakmile dané země provedou reformy, přistoupí Evropská unie ke splnění svých závazků. Jasně to ukazují dnes vydaná doporučení týkající se Albánie, Kosova a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, jakož i blížící se přistoupení Chorvatska, nedávné zahájení přístupových jednání s Černou Horou a udělení statusu kandidátské země Srbsku (na základě jasně stanovených podmínek pro zahájení přístupových jednání). Tento pozitivní vývoj v oblasti západního Balkánu je svědectvím o transformující schopnosti procesu rozšiřování EU. V zájmu jeho dalšího pokračování navrhuje Komise více se soustředit na určité oblasti: Za prvé na posílení demokratické správy věcí veřejných, a to tím, že se otázky právního státu začnou řešit dostatečně brzy před zahájení přístupových jednání. Za druhé na posílení svobody projevu a nezávislosti sdělovacích prostředků. Za třetí na řešení hospodářských problémů již na samém počátku celého procesu, tak aby došlo k upevnění hospodářské a finanční stability a k podpoře obnovy. V neposlední řadě Komise zdůrazňuje, že dvoustrannými otázkami je třeba se zabývat co nejdříve; tyto otázky by neměly přístupový proces zdržovat.

Evropská unie a Island mají stále více společných zájmů, mj. v oblasti obnovitelných zdrojů energie a změny klimatu, a stejně tak vzrůstá strategický význam politiky EU týkající se Arktidy. Přístupová jednání s Islandem pokračují dobře.

Pokud jde o Turecko, pozitivní program nastolený s cílem znovuoživit vztahy s touto zemí již přináší první výsledky. Turecko poskytuje pozitivnímu programu aktivní podporu a evropská perspektiva země má nadále zásadní význam. Čím dál více obav však vzbuzuje nedostatečný pokrok Turecka v plnění všech politických kritérií a nadále i situace v oblasti základních práv. Je nutné co nejdříve splnit všechny závazky týkající se celní unie a pokročit v normalizování vztahů s Kyprem. To by mohlo dát jednáním o přistoupení nový impuls.

Podrobná zjištění o příslušných zemích a doporučení viz zprávy:

Albánie: MEMO/12/763

Bosna a Hercegovina: MEMO/12/764

Chorvatsko: MEMO/12/765

Bývalá jugoslávská republika Makedonie: MEMO/12/766

Island: MEMO/12/767

Kosovo: MEMO/12/768

Černá Hora: MEMO/12/769

Srbsko: MEMO/12/770

Turecko: MEMO/12/771

Souvislosti

PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH

  • CHORVATSKO: Přistupující země, žádost o členství podala v roce 2003, smlouvu o přistoupení podepsala v prosinci 2011. Dnes vydaná souhrnná monitorovací zpráva dospěla k závěru, že Chorvatsko dokončuje sbližování svých právních předpisů s právem EU. Komise nicméně poukázala na řadu oblastí, kde je třeba vyvinout větší úsilí. Závěrečnou monitorovací zprávu o přípravách Chorvatska předloží Komise na jaře 2013. Do konce září 2012 ratifikovalo smlouvu o přistoupení 13 členských států; po dokončení procesu ratifikace by se Chorvatsko mělo stát členským státem dne 1. července 2013.

  • TURECKO: Kandidátská země, o členství požádala v roce 1987. Přístupová jednání byla zahájena v říjnu 2005; otevřeno je 13 kapitol, z nichž je prozatímně uzavřena jedna. V květnu 2012 zahájila Komise pozitivní program s cílem znovuoživit přístupový proces. Je třeba většího úsilí v politických reformách, zejména v oblasti svobody projevu.

  • ISLAND: Kandidátská země, žádost o členství podala v roce 2009. Přístupová jednání byla zahájena v červnu 2010; otevřeno je 18 kapitol, z nichž je prozatímně uzavřeno 10. Tím, že je Island členem Evropského hospodářského prostoru a schengenského prostoru, je velká část jeho právních předpisů již sladěna s právem EU.

  • ČERNÁ HORA: Kandidátská země, o členství požádala v roce 2008. Jednání o přistoupení byla zahájena v červnu 2012. Probíhá technická fáze – prověřování úrovně sblížení právních předpisů Černé Hory s právem EU.

  • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE: Kandidátská země, o členství požádala v roce 2004. Země i nadále dostatečně plní politická kritéria. Bylo dosaženo dalších pozitivních výsledků a dialog na vysoké úrovni ohledně přistoupení vedl v minulém roce k většímu zaměření na reformy. Komise již v letech 2009, 2010 a 2011 doporučila zahájit přístupová jednání. V této věci však zatím Rada nepřijala rozhodnutí. Komise se domnívá, že rozhodnutí zahájit přístupová jednání by přispělo také k vytvoření podmínek k vyřešení otázky názvu země.

  • SRBSKO: Kandidátská země, o členství požádala v roce 2009 a v březnu 2012 získala status kandidátské země. Srbsko je na dobré cestě k dostatečnému splnění politických kritérií. Dříve než bude Komise moci potvrdit, že mohou začít přístupová jednání, je nutné oživit tempo reforem a dosáhnout většího pokroku směrem k výraznějšímu a udržitelnému zlepšení vztahů s Kosovem.

  • ALBÁNIE: Potenciální kandidátská země, žádost o členství podala v roce 2009. Zlepšení dialogu mezi vládou a opozicí umožnilo dosáhnout výrazného pokroku v zásadních reformách. Vzhledem k tomu Komise doporučuje udělit Albánii status kandidátské země za podmínky, že budou dokončeny klíčové kroky v oblasti reformy soudnictví a veřejné správy a proběhne revize jednacího řád parlamentu. Poté Komise uvědomí Radu, přičemž vezme v úvahu také závazek Albánie bojovat proti korupci a organizované trestné činnosti. Aby mohla Komise doporučit zahájení přístupových jednání, bude nutné zejména trvale plnit závazky týkající se reforem a dokončit zbývající klíčové reformy; zásadní zkouškou bude průběh parlamentních voleb v roce 2013.

  • BOSNA A HERCEGOVINA: Potenciální kandidátská země; stejně jako ostatní země západního Balkánu má evropskou perspektivu. Po volbách v roce 2010 byla v zemi utvořena celostátní vláda. Zahájení dialogu na vysoké úrovni s Bosnou a Hercegovinou bylo pozitivním krokem, ale výsledky zatím zaostávají za očekáváním. Je třeba vyvinout další úsilí, aby byly splněny podmínky umožňující ratifikaci dohody o stabilizaci a přidružení a aby bylo možno podat věrohodnou žádost o členství.

  • KOSOVO: Potenciální kandidátská země; stejně jako ostatní země západního Balkánu má evropskou perspektivu. V březnu 2011 byl pod záštitou EU zahájen dialog mezi Prištinou a Bělehradem. Dnešní zpráva o Kosovu příznivě hodnotí proveditelnost dohody o stabilizaci a přidružení, a to v situaci, kdy členské státy EU mají na otázku statusu Kosova rozdílné názory.

Další informace

Uvedené dokumenty naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Anca Paduraru (+32 22966430)

Peter Stano (+32 22957484)

1 :

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


Side Bar