Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. októbra 2012

EÚ zaujíma vedúcu pozíciu v oblasti energetickej efektívnosti a zahraničných investícií, ale výsledky členských štátov v odvetví priemyslu sú nevyvážené

Európska komisia dnes uverejnila rozsiahly súbor návrhov na podporu odvetvia priemyslu. Tvoria ho tieto tri dokumenty: oznámenie týkajúce sa odvetvia priemyslu, v ktorom sa vyzýva na krátkodobé investície smerujúce do kľúčových priemyselných sektorov s vysokým potenciálom rastu, prehľad výsledkov členských štátov v oblasti priemyselnej konkurencieschopnosti zostavený v roku 2012 a ďalej správa o európskej konkurencieschopnosti z roka 2012, v ktorej sa uvádzajú príležitosti pre európske priemyselné odvetvia, aby sa stali viac kompetitívnymi.

Z prehľadu výsledkov vyplýva, že viaceré členské štáty dosiahli pri posilňovaní udržateľnosti odvetvia priemyslu pomerne dobrý pokrok, pričom zlepšili podporu malých a stredných podnikov (MSP) a uskutočnili reformu verejnej správy. Prehľad výsledkov svedčí o plynulom smerovaní k ekonomike viac založenej na znalostiach a vyznačujúcej sa zvýšenou produktivitou práce a vysokokvalifikovanou pracovnou silou. Väčšina krajín zaviedla reformy, ktorých cieľom je zlepšiť vyhliadky podnikov a posilniť ich konkurencieschopnosť.

Zdá sa však, že konvergencia inovačnejších a menej inovujúcich krajín sa v posledných rokoch spomalila. Existuje riziko, že rozdiely v oblasti inovácií medzi členskými štátmi sa vzhľadom na odlišné spôsoby reagovania na hospodársku krízu prehĺbia. Pri podpore súkromného výskumu a zlepšovaní hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach (energetika, telekomunikácie a doprava) treba naďalej čeliť nezanedbateľným výzvam. Vo väčšine členských štátov sa najmä v prípade malých a stredných podnikov zhoršil prístup k finančným prostriedkom.

Účelom výročnej správy o európskej konkurencieschopnosti je prispieť k analýze, z ktorej sa vychádza pri podpore konkurencieschopnosti poskytovanej Európskou úniou. Obsahuje okrem iného kľúčové zistenia, že pokles dopytu na domácom trhu sa nedá v plnej miere vykompenzovať dopytom z nečlenských krajín a že EÚ zaujíma v oblasti energetickej efektívnosti i pri schopnosti prilákať priame zahraničné investície vedúce postavenie.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „V dnešnej správe o konkurencieschopnosti z roka 2012 sa poukazuje na silné a slabé stránky európskeho priemyslu. Vyzývam členské štáty, aby pokračovali v procese reforiem zameraných na ďalšie zvyšovanie svojej priemyselnej konkurencieschopnosti a na odstraňovanie nerovnováhy medzi jednotlivými regiónmi.“

Ďalšie informácie:

IP/12/1085 a MEMO/12/759: Vďaka priemyselnej revolúcii sa odvetvie priemyslu vracia do Európy.

MEMO/12/760: Prehľad konkurencieschopnosti v 27 členských štátoch.

MEMO/12/761: Správa o európskej konkurencieschopnosti z roka 2012.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 1752)

Sara Tironi (+32 2 299 0403)


Side Bar