Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 октомври 2012 г.

Въпреки водачеството на ЕС в областта на енергийната ефективност и чуждестранните инвестиции, промишленостите на отделните държави членки се развиват неравномерно

Днес Европейската комисия оповести важен набор от предложения за насърчаване на промишлеността. Той се състои от следните три документа: съобщение относно промишлеността, в което се призовава за целенасочени инвестиции в краткосрочен план в ключови сектори на промишлеността със значителни перспективи за растеж; индекс за 2012 г. относно конкурентоспособността на държавите членки в промишлените отрасли; а също и доклад за 2012 г. относно европейската конкурентоспособност, в който се набелязват възможности за повишаване на конкурентоспособността на промишлеността в Европа.

Според индекса в няколко държави членки се наблюдава добър напредък по отношение на укрепването на устойчивостта на промишлеността, подобряването на подкрепата за малките и средните предприятия (МСП) и реформирането на публичната администрация. В индекса се акцентира върху трайната тенденция към развитие на икономика, основана на знанието, с по-висока производителност на труда и висококвалифицирана работна ръка. Повечето държави са подели реформи за подобряване на перспективите пред бизнеса и за повишаване на конкурентоспособността.

През последните години обаче се забелязва известно забавяне в процеса на приближаване в развитието на страните, които са по-иновативни, и тези, които внедряват по-малко иновации. Разликата по отношение на иновациите между държавите членки има опасност да се задълбочи поради различните начини, по които страните реагираха на икономическата криза. Все още се усещат сериозни предизвикателства по отношение на насърчаването на частни изследователски инициативи и засилването на конкуренцията в енергетиката, телекомуникациите и транспорта. Достъпът до финансиране е затруднен в повечето държави членки, и най-вече за МСП.

Годишният доклад относно европейската конкурентоспособност има за цел да допринесе за анализа в подкрепа на усилията на ЕС за насърчаване на конкурентоспособността. Сред ключовите констатации в него са отбелязани спадът в търсенето на вътрешния пазар, който не може да бъде напълно компенсиран от търсенето от трети държави, водещата роля на ЕС в областта на енергийната ефективност и капацитетът на ЕС за привличане на преки чуждестранни инвестиции.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Оповестеният днес доклад за 2012 г. относно конкурентоспособността акцентира върху предимствата и недостатъците на европейската промишленост. Призовавам държавите членки да продължат с процеса на реформи, за да повишат конкурентоспособността на своите промишлености и да намалят различията между отделните региони.“

Допълнителна информация:

IP/12/1085 и MEMO/12/759 Индустриалната революция възражда промишлеността на Европа

MEMO/12/760 Преглед на конкурентоспособността в 27-те държави членки

MEMO/12/761 Доклад за 2012 г. относно европейската конкурентоспособност

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar