Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 oktober 2012

Industriell revolution återför industrin till Europa

Europa ska vända industrins minskande betydelse under 2000-talet för att få till stånd en hållbar tillväxt, skapa arbetstillfällen med högt mervärde och lösa de utmaningar som vårt samhälle står inför. De omedelbara åtgärderna bör bidra till att vända den nedåtgående trenden från nuvarande 15,6 % av EU:s BNP till 20 % före 2020. Därför föreslår kommissionen ett antal prioriterade åtgärder som ska stimulera investeringar i ny teknik, förbättra företagsklimatet, skapa tillgång till marknader och finansiering – särskilt för små och medelstora företag – och se till att arbetskraftens kompetens motsvarar industrins behov.

Europas industri är väl ägnad att ta en ledande roll. Europa är världsledande inom många strategiska sektorer som t.ex. bil-, flyg-, verkstads-, rymd-, kemikalie- och läkemedelsindustrierna. Industrin står fortfarande för fyra femtedelar av Europas export, och 80 % av den privata sektorns investeringar i forskning och utveckling kommer från tillverkningsindustrin. Om förtroendet återvänder, och med det nya investeringar, kan Europas industri bli effektivare och börja växa igen. Det är huvudbudskapet i ett meddelande som Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen, lade fram i Bryssel idag. De åtgärder som föreslås i meddelandet bör även bidra till att minska skillnaderna i konkurrenskraft mellan medlemsstater och regioner i EU.

– Vi kan inte fortsätta att låta våra företag lämna Europa, konstaterar Antonio Tajani, vice ordförande med ansvar för näringsliv och företagande. Våra siffror är solklara: industrin i Europa kan skapa tillväxt och arbetstillfällen. Idag har vi lagt fram grundförutsättningarna för en hållbar framtida industri i Europa, som ska göra det möjligt att utveckla nödvändiga investeringar i ny teknik och bygga upp ett förtroendefullt klimat och en positiv företagaranda. Tillsammans kan vi återupprätta förtroendet och få industrin att återvända till Europa.

MEMO/12/759

Idag har kommissionen också antagit två rapporter om konkurrenskraft. Den nya industriella resultattavlan för medlemsstaterna handlar om fem nyckelområden: tillverkningsindustrins produktivitet; exportresultat; innovation och hållbarhet; företagsklimat och infrastruktur; finansiering och investeringar (MEMO/12/760). I den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2012 (MEMO/12/761) analyseras de viktigaste globaliseringstrenderna under de senaste femton åren, de kostnader och den nytta dessa medfört samt de kommande utmaningarna för företagen i EU.

Brist på förtroende leder till brist på investeringar

Ovissheten på marknaden, finansieringsproblem, bristande efterfrågan och kompetensbrister har lett till bristande förtroende, vilket i sin tur har lett till en brist på investeringar och förlorade arbetstillfällen inom industrin.

Grundstenarna för EU:s förstärkta industripolitik

  • Investeringar i innovation – att skapa gynnsamma villkor för investeringar och att snabbt återgå till nivåerna före krisen, med fokus på sex prioriterade områden med enorm potential för tillväxt och nya arbetstillfällen i Europa: avancerad framställningsteknik för ren produktion; viktig stödteknik; marknader för biobaserade produkter; hållbar industri- och byggpolitik och hållbara råvaror; rena fordon; intelligenta energinät. Medlemsstaterna bör också ta sitt ansvar och prioritera investeringar inom dessa sex områden.

  • Bättre marknadsvillkor – att förbättra den inre marknadens funktion och öppna internationella marknader. Kommissionen kommer att koncentrera sig på ett antal utvalda områden där man kan uppnå betydande förbättringar på kort tid: att förbättra den inre marknaden för varor, främja företagarandan när det gäller den digitala inre marknaden, som förväntas öka med 10 % per år fram till 2016, skydda immateriella rättigheter och ytterligare främja internationaliseringen av EU:s små och medelstora företag runtom i världen, så att nivån stiger till 25 % (från 13 %) på medellång sikt.

  • Bättre tillgång till finansiering och kapital – att förbättra utlåningen till den reala ekonomin genom bättre mobilisering och målinriktning av de offentliga resurserna, inklusive resurserna från ECB (som bör dela ut mellan 10 och 15 miljarder i ytterligare lån till små och medelstora företag) och från strukturfonderna, och genom att frigöra privata medel genom att undanröja de återstående hindren för riskkapitalfonder och underlätta för mindre företags gränsöverskridande verksamhet.

  • Investeringar i människor och kompetens – att utrusta arbetskraften för förändringar inom industrin, särskilt genom att bättre förutse kompetensbehov och bristande överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan när det gäller arbetskraftens kompetens. På detta område kommer kommissionen att ytterligare främja samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och berörda myndigheter genom att inrätta kompetensråd på EU-nivå inom olika sektorer och allianser för kunskap och sektorskompetens.

För att dessa åtgärder ska kunna genomföras ordentligt kommer kommissionen att följa upp ett antal nyckelvariabler:

1. Investeringar

De fasta bruttoinvesteringarnas andel av BNP uppgick 2011 till 18,6 %. Före krisen (2007) var deras BNP-andel 21,25 %. För att vi ska kunna förbättra vår produktivitet krävs det att investeringarna senast 2015 når samma nivå som före krisen och att de därefter i genomsnitt håller sig över 23 % fram till 2020. Investeringarna i utrustning uppgår just nu till mellan 6 och 7 % av BNP. För att produktiviteten ska kunna förbättras och ny teknik tas fram bör de nå samma nivå som före krisen och därefter öka stabilt till över 9 % av BNP fram till 2020.

2. Handeln på den inre marknaden

Varuhandeln på den inre marknaden ligger för närvarande strax under 21 % av BNP. För att stärka den inre marknaden bör nivån höjas till 25 % fram till 2020.

3. Små och medelstora företag

I överensstämmelse med kommissionens ambitioner för marknaden för flaggskeppsprojektet "den digitala agendan" bör andelen småföretag som idkar e-handel stiga till 33 % fram till 2015. Andelen små och medelstora företag som exporterar inom den inre marknaden uppgick till 25 % enligt en enkät från 2009. Målet på medellång sikt är att dessa företag ska vara lika aktiva på marknaden utanför EU som på den inre marknaden.

Bakgrund

Meddelandet är ett svar på de stora utmaningar som den europeiska industrin står inför till följd av den aktuella ekonomiska krisen. Det redogör för en rad prioriterade åtgärder som dels ska bidra till en återhämtning på kort och medellång sikt, dels garantera den europeiska industrins konkurrenskraft och hållbarhet på lång sikt. I meddelandet granskas dessutom EU-industrins situation efter antagandet av kommissionens flaggskeppsinitiativ En integrerad industripolitik för en globaliserad tid1 som antogs i oktober 2010 inom ramen för Europa 2020-strategin.

Kontaktpersoner :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

KOM(2010) 614.


Side Bar