Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. októbra 2012

Vďaka priemyselnej revolúcii sa odvetvie priemyslu vracia do Európy

Európa musí zabrániť zmenšovaniu úlohy odvetvia priemyslu v 21. storočí, aby sa realizoval udržateľný rast, vytvárali kvalitné pracovné miesta a čelilo spoločenským výzvam, pred ktorými stojíme. Okamžité opatrenia by mali prispieť k zvráteniu terajšieho klesajúceho trendu, pričom cieľom je zväčšiť podiel odvetvia priemyslu na HDP EÚ do roka 2020 z terajších 15,6 % až na 20 %. Komisia preto navrhuje celý rad prioritných opatrení, aby sa podnietili investície do nových technológií, zlepšilo podnikateľské prostredie, uľahčil prístup na trhy a k financiám, najmä pre malé a stredné podniky, a aby sa zabezpečilo, že zručnosti zodpovedajú potrebám odvetvia priemyslu.

Európsky priemysel má dobrú pozíciu na plnenie tejto úlohy: Európa zaujíma vo svete vedúce postavenie v mnohých strategických sektoroch, ku ktorým napríklad patrí automobilový priemysel, aeronautika, inžinierstvo, kozmický priestor, chemický priemysel a farmaceutický priemysel. Na odvetvie priemyslu naďalej pripadajú 4/5 vývozu z Európy a 80 % európskeho vývozu aj investícií súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja pochádza z odvetvia výroby. S obnovením dôvery sprevádzaným novými investíciami môže európsky priemysel vykazovať lepšie výsledky a znovu začať rásť. Toto je hlavné posolstvo oznámenia, ktoré dnes v Bruseli predložil podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani. Opatreniami navrhnutými v uvedenom oznámení by sa malo takisto prispieť k znižovaniu rozdielov v konkurencieschopnosti medzi členskými štátmi a regiónmi v EÚ.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Nemôžeme sa ďalej pozerať, ako naše odvetvie priemyslu odchádza z Európy. Naše číselné údaje sú veľmi jasné: európsky priemysel môže vykazovať rast a vytvárať pracovné miesta. Dnes sme predložili podmienky na udržateľný priemysel budúcnosti v Európe, na rozvoj potrebných investícií do nových technológií a opätovné vytvorenie prostredia, ktoré je priaznivé z hľadiska dôvery i podnikania. Vzájomnou spoluprácou a obnovením dôvery môžeme dosiahnuť návrat odvetvia priemyslu do Európy.“

MEMO/12/759

Komisia dnes prijala aj dve správy o konkurencieschopnosti. Prvou je nový prehľad výsledkov odvetvia priemyslu členských štátov, ktorý si všíma päť kľúčových oblastí: produktivitu v oblasti výroby, výsledky týkajúce sa vývozu, inovácie a udržateľnosť, podnikateľské prostredie a podnikateľskú infraštruktúru, ako aj financie a investície (MEMO/12/760), a druhou je správa o európskej konkurencieschopnosti z roka 2012 (MEMO/12/761), v ktorej sa analyzujú hlavné trendy globalizácie za posledných 15 rokov a súvisiace náklady a prínosy spolu s výzvami, ktorým budú čeliť podniky v EÚ.

Chýbajúca dôvera je príčinou nedostatku investícií

Trhová neistota, finančné problémy, chýbajúci dopyt a deficit zručností spôsobili stratu dôvery, čo viedlo k nedostatku investícií a k úbytku pracovných miest v odvetví priemyslu.

Piliere posilnenej priemyselnej politiky tvoria:

  • Investície do inovácií – poskytovanie vhodných rámcových podmienok, aby sa investície rýchlo vrátili na predkrízové úrovne, so zameraním na šesť prioritných oblastí s obrovským potenciálom rastu a vytvárania pracovných miest v Európe: pokročilé výrobné technológie v prospech ekologicky čistej výroby, kľúčové podporné technológie, trhy s biovýrobkami, udržateľná priemyselná politika, udržateľné stavebníctvo a suroviny, ekologicky čisté vozidlá a plavidlá a inteligentné siete. Aj členské štáty by mali plniť svoju úlohu a prednostne smerovať investície do týchto šiestich oblastí.

  • Lepšie trhové podmienky – zlepšenia vo fungovaní vnútorného trhu a otvorenie medzinárodných trhov. Komisia sa sústredí na tieto vybrané oblasti, v ktorých sa dá rýchlo dosiahnuť výrazný pokrok: zlepšenie vnútorného trhu s tovarom, podpora podnikania so zreteľom na digitálny jednotný trh, ktorý bude podľa očakávaní rásť do roka 2016 o 10 % ročne, ochrana práv duševného vlastníctva a ďalšia pomoc v prospech internacionalizácie malých a stredných podnikov z EÚ, pričom v strednodobom horizonte sa má dosiahnuť zvýšenie ich pôsobnosti vo svete (z 13 %) na 25 %.

  • Prístup k financiám a ku kapitálu – zlepšenie poskytovania pôžičiek smerujúcich do reálnej ekonomiky účinnejšou aktiváciou a cielenejším zameraním verejných zdrojov, okrem iného z EIB – z ktorej by sa malo prideliť 10 až 15 miliárd EUR vo forme dodatočných pôžičiek určených malým a stredným podnikom – a zo štrukturálnych fondov, a uvoľnením súkromných finančných prostriedkov vďaka odstráneniu zostávajúcich prekážok brániacich využívaniu fondov rizikového kapitálu a uľahčeniu cezhraničných operácií menších spoločností.

  • Ľudský kapitál a zručnosti – pripravenie pracovných síl na priemyselnú transformáciu, najmä lepším predvídaním potrieb týkajúcich sa zručností a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Komisia bude v tejto oblasti predovšetkým ďalej podporovať spoluprácu zamestnávateľov, pracovníkov a príslušných orgánov prostredníctvom vytvorenia európskych rád pre sektorové zručnosti, vedomostných aliancií a aliancií sektorových zručností.

Komisia bude pozorne sledovať viacero kľúčových premenných, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie týchto opatrení.

1. Investície

Tvorba hrubého fixného kapitálu vyjadrená ako podiel HDP vykazovala v roku 2011 hodnotu 18,6 %. Pred krízou, t. j. ešte v roku 2007, sa dostala na úroveň 21,25 % HDP. Úsilie v oblasti investícií potrebné na zlepšenie našej produktivity by si vyžadovalo dosiahnutie predkrízovej výšky investícií v roku 2015 a priemerných úrovní presahujúcich 23 % do roka 2020. Investície do zariadení predstavujú v súčasnosti 6 až 7% HDP. Na zlepšenie produktivity a zavedenie nových technológií treba znova dospieť k predkrízovej úrovni a konštantne vykazovať rast s mierami presahujúcimi 9 % HDP do roka 2020.

2. Obchod na vnútornom trhu

Obchod s tovarom na vnútornom trhu vykazuje v súčasnosti o niečo menej ako 21 % HDP. Na zdynamizovanom vnútornom trhu by táto miera mala do roka 2020 predstavovať 25 %.

3. Malé a stredné podniky

V súlade s ambíciami Komisie týkajúcimi sa trhu v rámci hlavnej iniciatívy digitálna agenda by sa mal počet malých firiem zaoberajúcich sa predajom v oblasti elektronického obchodu zvýšiť a dosiahnuť úroveň 33 % do roka 2015. Podiel malých a stredných podnikov uskutočňujúcich vývoz v rámci vnútorného trhu predstavoval podľa prieskumu z roka 2009 25 %. Strednodobým cieľom je dosiahnuť rovnaké pôsobenie malých a stredných podnikov na trhoch mimo EÚ ako v rámci vnútorného trhu.

Súvislosti

Oznámenie je reakciou na dôležité výzvy vyvolané terajšou hospodárskou krízou, ktorým európsky priemysel čelí, a obsahuje viaceré prioritné opatrenia navrhnuté s cieľom podporiť oživenie v krátkodobom i strednodobom horizonte a zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho priemyslu. Skúma sa v ňom aj vývoj odvetvia priemyslu v EÚ od prijatia hlavnej iniciatívy Komisie „Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie“1 v októbri 2010 v rámci stratégie Európa 2020.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 1752)

Sara Tironi (+32 2 299 0403)

1 :

KOM(2010) 614.


Side Bar