Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. októbra 2012

Vďaka priemyselnej revolúcii sa odvetvie priemyslu vracia do Európy

Európa musí zabrániť zmenšovaniu úlohy odvetvia priemyslu v 21. storočí, aby sa realizoval udržateľný rast, vytvárali kvalitné pracovné miesta a čelilo spoločenským výzvam, pred ktorými stojíme. Okamžité opatrenia by mali prispieť k zvráteniu terajšieho klesajúceho trendu, pričom cieľom je zväčšiť podiel odvetvia priemyslu na HDP EÚ do roka 2020 z terajších 15,6 % až na 20 %. Komisia preto navrhuje celý rad prioritných opatrení, aby sa podnietili investície do nových technológií, zlepšilo podnikateľské prostredie, uľahčil prístup na trhy a k financiám, najmä pre malé a stredné podniky, a aby sa zabezpečilo, že zručnosti zodpovedajú potrebám odvetvia priemyslu.

Európsky priemysel má dobrú pozíciu na plnenie tejto úlohy: Európa zaujíma vo svete vedúce postavenie v mnohých strategických sektoroch, ku ktorým napríklad patrí automobilový priemysel, aeronautika, inžinierstvo, kozmický priestor, chemický priemysel a farmaceutický priemysel. Na odvetvie priemyslu naďalej pripadajú 4/5 vývozu z Európy a 80 % európskeho vývozu aj investícií súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja pochádza z odvetvia výroby. S obnovením dôvery sprevádzaným novými investíciami môže európsky priemysel vykazovať lepšie výsledky a znovu začať rásť. Toto je hlavné posolstvo oznámenia, ktoré dnes v Bruseli predložil podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani. Opatreniami navrhnutými v uvedenom oznámení by sa malo takisto prispieť k znižovaniu rozdielov v konkurencieschopnosti medzi členskými štátmi a regiónmi v EÚ.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Nemôžeme sa ďalej pozerať, ako naše odvetvie priemyslu odchádza z Európy. Naše číselné údaje sú veľmi jasné: európsky priemysel môže vykazovať rast a vytvárať pracovné miesta. Dnes sme predložili podmienky na udržateľný priemysel budúcnosti v Európe, na rozvoj potrebných investícií do nových technológií a opätovné vytvorenie prostredia, ktoré je priaznivé z hľadiska dôvery i podnikania. Vzájomnou spoluprácou a obnovením dôvery môžeme dosiahnuť návrat odvetvia priemyslu do Európy.“

MEMO/12/759

Komisia dnes prijala aj dve správy o konkurencieschopnosti. Prvou je nový prehľad výsledkov odvetvia priemyslu členských štátov, ktorý si všíma päť kľúčových oblastí: produktivitu v oblasti výroby, výsledky týkajúce sa vývozu, inovácie a udržateľnosť, podnikateľské prostredie a podnikateľskú infraštruktúru, ako aj financie a investície (MEMO/12/760), a druhou je správa o európskej konkurencieschopnosti z roka 2012 (MEMO/12/761), v ktorej sa analyzujú hlavné trendy globalizácie za posledných 15 rokov a súvisiace náklady a prínosy spolu s výzvami, ktorým budú čeliť podniky v EÚ.

Chýbajúca dôvera je príčinou nedostatku investícií

Trhová neistota, finančné problémy, chýbajúci dopyt a deficit zručností spôsobili stratu dôvery, čo viedlo k nedostatku investícií a k úbytku pracovných miest v odvetví priemyslu.

Piliere posilnenej priemyselnej politiky tvoria:

  • Investície do inovácií – poskytovanie vhodných rámcových podmienok, aby sa investície rýchlo vrátili na predkrízové úrovne, so zameraním na šesť prioritných oblastí s obrovským potenciálom rastu a vytvárania pracovných miest v Európe: pokročilé výrobné technológie v prospech ekologicky čistej výroby, kľúčové podporné technológie, trhy s biovýrobkami, udržateľná priemyselná politika, udržateľné stavebníctvo a suroviny, ekologicky čisté vozidlá a plavidlá a inteligentné siete. Aj členské štáty by mali plniť svoju úlohu a prednostne smerovať investície do týchto šiestich oblastí.

  • Lepšie trhové podmienky – zlepšenia vo fungovaní vnútorného trhu a otvorenie medzinárodných trhov. Komisia sa sústredí na tieto vybrané oblasti, v ktorých sa dá rýchlo dosiahnuť výrazný pokrok: zlepšenie vnútorného trhu s tovarom, podpora podnikania so zreteľom na digitálny jednotný trh, ktorý bude podľa očakávaní rásť do roka 2016 o 10 % ročne, ochrana práv duševného vlastníctva a ďalšia pomoc v prospech internacionalizácie malých a stredných podnikov z EÚ, pričom v strednodobom horizonte sa má dosiahnuť zvýšenie ich pôsobnosti vo svete (z 13 %) na 25 %.

  • Prístup k financiám a ku kapitálu – zlepšenie poskytovania pôžičiek smerujúcich do reálnej ekonomiky účinnejšou aktiváciou a cielenejším zameraním verejných zdrojov, okrem iného z EIB – z ktorej by sa malo prideliť 10 až 15 miliárd EUR vo forme dodatočných pôžičiek určených malým a stredným podnikom – a zo štrukturálnych fondov, a uvoľnením súkromných finančných prostriedkov vďaka odstráneniu zostávajúcich prekážok brániacich využívaniu fondov rizikového kapitálu a uľahčeniu cezhraničných operácií menších spoločností.

  • Ľudský kapitál a zručnosti – pripravenie pracovných síl na priemyselnú transformáciu, najmä lepším predvídaním potrieb týkajúcich sa zručností a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Komisia bude v tejto oblasti predovšetkým ďalej podporovať spoluprácu zamestnávateľov, pracovníkov a príslušných orgánov prostredníctvom vytvorenia európskych rád pre sektorové zručnosti, vedomostných aliancií a aliancií sektorových zručností.

Komisia bude pozorne sledovať viacero kľúčových premenných, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie týchto opatrení.

1. Investície

Tvorba hrubého fixného kapitálu vyjadrená ako podiel HDP vykazovala v roku 2011 hodnotu 18,6 %. Pred krízou, t. j. ešte v roku 2007, sa dostala na úroveň 21,25 % HDP. Úsilie v oblasti investícií potrebné na zlepšenie našej produktivity by si vyžadovalo dosiahnutie predkrízovej výšky investícií v roku 2015 a priemerných úrovní presahujúcich 23 % do roka 2020. Investície do zariadení predstavujú v súčasnosti 6 až 7% HDP. Na zlepšenie produktivity a zavedenie nových technológií treba znova dospieť k predkrízovej úrovni a konštantne vykazovať rast s mierami presahujúcimi 9 % HDP do roka 2020.

2. Obchod na vnútornom trhu

Obchod s tovarom na vnútornom trhu vykazuje v súčasnosti o niečo menej ako 21 % HDP. Na zdynamizovanom vnútornom trhu by táto miera mala do roka 2020 predstavovať 25 %.

3. Malé a stredné podniky

V súlade s ambíciami Komisie týkajúcimi sa trhu v rámci hlavnej iniciatívy digitálna agenda by sa mal počet malých firiem zaoberajúcich sa predajom v oblasti elektronického obchodu zvýšiť a dosiahnuť úroveň 33 % do roka 2015. Podiel malých a stredných podnikov uskutočňujúcich vývoz v rámci vnútorného trhu predstavoval podľa prieskumu z roka 2009 25 %. Strednodobým cieľom je dosiahnuť rovnaké pôsobenie malých a stredných podnikov na trhoch mimo EÚ ako v rámci vnútorného trhu.

Súvislosti

Oznámenie je reakciou na dôležité výzvy vyvolané terajšou hospodárskou krízou, ktorým európsky priemysel čelí, a obsahuje viaceré prioritné opatrenia navrhnuté s cieľom podporiť oživenie v krátkodobom i strednodobom horizonte a zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho priemyslu. Skúma sa v ňom aj vývoj odvetvia priemyslu v EÚ od prijatia hlavnej iniciatívy Komisie „Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie“1 v októbri 2010 v rámci stratégie Európa 2020.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 1752)

Sara Tironi (+32 2 299 0403)

1 :

KOM(2010) 614.


Side Bar