Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 oktober 2012

Industriële revolutie brengt de industrie terug naar Europa

Europa dient teruggang van de rol van de industrie om te keren voor de 21ste eeuw, teneinde duurzame groei en banen van hoge kwaliteit te verwezenlijken en de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan waarmee wij geconfronteerd worden. Onmiddellijke actie is vereist om de huidige neerwaartse trend om te buigen; momenteel vertegenwoordigt de industrie ongeveer 15,6% van het bbp, dat zou 20% moeten worden tegen 2020. De Commissie stelt derhalve een aantal prioritaire acties voor om investeringen in nieuwe technologieën te stimuleren, om het ondernemingsklimaat en de toegang tot markten en tot financiering te verbeteren, met name voor kmo's, en om ervoor te zorgen dat de kennis en vaardigheden die de industrie nodig heeft ook beschikbaar zijn.

De Europese industrie is in een gunstige positie om deze rol op zich te nemen: Europa is een wereldleider in veel strategische sectoren zoals de automobielindustrie, de luchtvaartindustrie, technische wetenschappen, ruimtevaart, en de chemische en farmaceutische industrie. De industrie vertegenwoordigt nog steeds 4/5 van de export van Europa en 80% van de particuliere investeringen in O&O. Als het vertrouwen terugkeert, en daarmee nieuwe investeringen, zal de Europese industrie beter kunnen presteren en opnieuw kunnen groeien. Dit is de centrale boodschap van een Mededeling die Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie, vandaag in Brussel gepresenteerd heeft. De in deze Mededeling voorgestelde acties zouden ook moeten bijdragen tot het verkleinen van de concurrentiekloof tussen lidstaten en regio's van de EU onderling.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Commissaris voor industrie en ondernemerschap, verklaarde: "We kunnen niet werkeloos blijven toekijken terwijl onze industrie Europa verlaat. De cijfers spreken een duidelijke taal: de Europese industrie is in staat te zorgen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid. Vandaag hebben we de voorwaarden aangegeven voor de duurzame industrie van de toekomst in Europa, voor de ontwikkeling van de noodzakelijke investeringen in nieuwe technologieën en voor het herstellen van een klimaat van vertrouwen en ondernemerschap. Door samen te werken en het vertrouwen te herstellen, kunnen we de industrie terughalen naar Europa."

MEMO/12/759

Verder heeft de Commissie vandaag twee verslagen over het thema concurrentievermogen goedgekeurd: het nieuwe Industrial Performance Scoreboard over de lidstaten, waarin naar vijf belangrijke terreinen gekeken wordt: productiviteit van de industrie; exportprestaties; innovatie en duurzaamheid; ondernemersklimaat en infrastructuur; en financiering en investeringen (MEMO/12/760); en het Verslag over het Europese concurrentievermogen 2012 (MEMO/12/761) waarin de voornaamste globaliseringstrends in de afgelopen 15 jaar en de kosten en baten daarvan geanalyseerd worden, en de uitdagingen waarmee het bedrijfsleven in de EU geconfronteerd zal worden.

Gebrek aan vertrouwen leidt tot onvoldoende investeringen

Onzekere markten, financieringsproblemen, afnemende vraag en vaardigheidstekorten hebben geleid tot een gebrek aan vertrouwen, dat weer leidde tot onvoldoende investeringen en banenverlies in de industrie.

De pijlers van het versterkte industriebeleid zijn:

  • Investeringen in innovatie – de juiste randvoorwaarden bieden voor investeringen, om snel terug te keren naar het peil van voor de crisis, met de nadruk op zes prioritaire terreinen met een enorm potentieel voor groei en nieuwe banen in Europa: geavanceerde productietechnologieën voor schone productie, sleuteltechnologieën, markten voor producten op biobasis, een duurzaam industriebeleid, duurzame bouw en grondstoffen, schone voertuigen en vaartuigen, en slimme netten. Ook de lidstaten dienen hun bijdrage te leveren en prioriteit te verlenen aan investeringen op deze zes terreinen.

  • Betere marktvoorwaarden – verbeteringen van het functioneren van de interne markt en van de toegang tot internationale markten. De Commissie zal zich concentreren op een beperkt aantal thema's ten aanzien waarvan op korte termijn significante verbeteringen kunnen worden verwezenlijkt: verbetering van de interne markt voor goederen, stimulering van ondernemerschap met betrekking tot de digitale eengemaakte markt die naar verwachting met 10% per jaar zal groeien in de periode tot 2016, bescherming van intellectuele eigendomsrechten, en verdere bevordering van de internationale activiteiten van de kmo's van de EU, met als doel op de middellange termijn 25% buiten de EU actieve kmo's (nu 13%).

  • Toegang tot financiering en kapitaal – om de leningen aan de reële economie te vergemakkelijken door een betere mobilisatie en meer doelgerichte inzet van openbare middelen, met inbegrip van de EIB – die tussen de 10 en 15 miljard aanvullende leningen ter beschikking zou moeten stellen – en de structuurfondsen, en door het aanboren van privékapitaal door het elimineren van nog bestaande belemmeringen voor durfkapitaalfondsen en het faciliteren van grensoverschrijdende activiteiten van kleinere ondernemingen.

  • Menselijk kapitaal en vaardigheden – het voorbereiden van de werkende bevolking op ingrijpende veranderingen in de industrie, met name door beter te anticiperen op behoeften aan specifieke vaardigheden en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De Commissie zal op dit terrein met name meer samenwerking tussen werkgevers, werknemers en relevante overheidsinstanties bevorderen door de oprichting van "European Sector Skills Councils" en "Knowledge and Sectors Skills Alliances".

Teneinde de correcte uitvoering van deze acties te waarborgen, zal de Commissie de ontwikkeling van een aantal variabelen nauwlettend volgen.

1. Investeringen

Bruto-investeringen in vaste activa, als aandeel van het bbp, bedroegen 18,6% in 2011. In 2007, vóór de crisis, was dat 21,25%. Voor verhoging van de productiviteit zou een terugkeer naar dat niveau tegen 2015 nodig zijn, en een gemiddeld investeringsniveau van meer dan 23% in de jaren tot 2020. Investeringen in uitrusting bedragen momenteel tussen 6 en 7% van het bbp. Om de productiviteit te verhogen en nieuwe technologieën in te voeren, zouden die investeringen het niveau van voor de crisis moeten bereiken en blijven groeien, tot een niveau van meer dan 9% van het bbp tot 2020.

2. Handel binnen de interne markt

De handel in goederen binnen de interne markt bedraagt momenteel iets minder dan 21% van het bbp. In een heropgeleefde interne markt zou dat 25% moeten worden tegen 2020.

3. KMO's

Overeenkomstig de ambities van de Commissie in de context van de Digitale Agenda zou het aandeel kleine ondernemingen dat elektronisch handel voert tegen 2015 33% moeten bereiken. Het percentage kmo's dat binnen de interne markt exporteert, bedraagt 25% volgens de enquête van 2009. De doelstelling op middellange termijn is dat kmo's even actief moeten worden op markten buiten de EU als binnen de interne markt.

Achtergrond

De mededeling vormt een reactie op de uitdagingen waarmee de Europese industrie geconfronteerd wordt als gevolg van de huidige economische crisis, en bevat een aantal voorstellen voor prioritaire acties die het economisch herstel op korte en middellange termijn moeten ondersteunen en het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Europese industrie op de lange termijn moeten waarborgen. De mededeling bevat verder een beoordeling van de toestand van de EU-industrie sinds het vlaggenschipinitiatief van de Commissie "Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering"1, dat in oktober 2010 is goedgekeurd in de context van de "Europa 2020"-strategie.

Contactpersonen :

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

1 :

COM(2010) 614.


Side Bar