Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2012

Η βιομηχανική επανάσταση επαναφέρει τη βιομηχανία στην Ευρώπη

Στον 21ο αιώνα η Ευρώπη πρέπει να αντιστρέψει τον φθίνοντα ρόλο της βιομηχανίας, με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία υψηλής αξίας απασχόλησης και την επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Η ανάληψη άμεσης δράσης θα πρέπει να συμβάλει στην αναστροφή της σημερινής υφεσιακής τάσης, αυξάνοντας το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ της ΕΕ από το τρέχον επίπεδο του 16,5% έως και το 20% το 2020. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά δράσεων προτεραιότητας με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την πρόσβαση σε αγορές και χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, και την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Η βιομηχανία της Ευρώπης έχει την ικανότητα να αναλάβει τον ρόλο αυτό: η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση σε πολλούς στρατηγικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική, η μηχανική, το διάστημα, τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η βιομηχανία εξακολουθεί να αντιστοιχεί στα 4/5 των ευρωπαϊκών εξαγωγών, ενώ το 80% των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ε&Α προέρχεται από τη βιομηχανική παραγωγή. Εάν επιστρέψει η εμπιστοσύνη, και μέσω των νέων επενδύσεών της, η βιομηχανία της Ευρώπης θα μπορεί να αποδώσει καλύτερα και να αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της ανακοίνωσης που παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani. Οι δράσεις που προτείνει η ανακοίνωση θα συμβάλουν επίσης στη μείωση του χάσματος ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Δεν μπορεί να συνεχιστεί η βιομηχανική εγκατάλειψη της Ευρώπης. Τα στοιχεία είναι σαφέστατα: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη και απασχόληση. Σήμερα παρουσιάσαμε τους όρους για τη βιώσιμη βιομηχανία του μέλλοντος στην Ευρώπη, για την υλοποίηση των επενδύσεων που χρειάζονται στις νέες τεχνολογίες και για την εκ νέου εδραίωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και επιχειρηματικότητας. Με τη συνεργασία και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μπορούμε να επαναφέρουμε τη βιομηχανία στην Ευρώπη».

MEMO/12/759

Σήμερα η Επιτροπή εξέδωσε επίσης δύο εκθέσεις: τη νέα βαθμολόγηση της βιομηχανικής επίδοσης στα κράτη μέλη, η οποία εξετάζει πέντε κύριους·τομείς: τη βιομηχανική παραγωγικότητα, την εξαγωγική επίδοση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις υποδομές, καθώς και τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις (MEMO/12/760)· και την έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 2012 (MEMO/12/761), η οποία εξετάζει τις κύριες τάσεις παγκοσμιοποίησης των τελευταίων 15 ετών και το σχετικό κόστος και τα οφέλη, καθώς και τις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους οι επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης οδηγεί στην έλλειψη επενδύσεων

Η αβεβαιότητα της αγοράς, τα δημοσιονομικά προβλήματα και η έλλειψη ζήτησης και δεξιοτήτων οδήγησαν σε έλλειψη εμπιστοσύνης, η οποία με τη σειρά της είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη επενδύσεων και την απώλεια θέσεων εργασίας στη βιομηχανία.

Πυλώνες της ενισχυμένης βιομηχανικής πολιτικής είναι:

  • Επενδύσεις στην καινοτομία – παροχή ορθών συνθηκών-πλαισίων για επενδύσεις, ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα προ κρίσης, εστιάζοντας σε έξι τομείς προτεραιότητας που διαθέτουν τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη: προηγμένες κατασκευαστικές τεχνολογίες για καθαρή παραγωγή, βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, αγορές βιοπροϊόντων, βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, κατασκευές και πρώτες ύλες, καθαρά οχήματα και πλοία και ευφυή δίκτυα. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο και να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε αυτούς τους έξι τομείς.

  • Καλύτερες συνθήκες στην αγοράς – βελτιώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και άνοιγμα διεθνών αγορών. Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί σε επιλεγμένα θέματα όπου μπορεί γρήγορα να σημειωθεί σημαντική βελτίωση: βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αγαθών, προώθηση της επιχειρηματικότητας όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία αναμένεται να αυξάνεται κατά 10% το χρόνο έως το 2016, προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και περαιτέρω προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ της ΕΕ, φθάνοντας μεσοπρόθεσμα στο 25% (από 13%).

  • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και κεφάλαια – για τη βελτίωση της χορήγησης δανείων στην πραγματική οικονομία, με την καλύτερη κινητοποίηση και στόχευση των δημόσιων πόρων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΕΤΕπ – που θα πρέπει να διαθέσει 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ για την πρόσθετη δανειοδότηση των ΜΜΕ – και των διαρθρωτικών ταμείων, και με την αποδέσμευση ιδιωτικών πόρων μέσω της εξάλειψης εμποδίων που υπάρχουν ακόμη για το επιχειρηματικό κεφάλαιο και της διευκόλυνσης διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από μικρότερες εταιρείες.

  • Ανθρώπινο κεφάλαιο και δεξιότητες – εφοδιασμός του εργατικού δυναμικού για τον βιομηχανικό μετασχηματισμό, ιδίως με την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και των αναντιστοιχιών. Στον τομέα αυτό, η Επιτροπή, κυρίως, θα προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία των εργοδοτών, των εργαζομένων και των αρμόδιων αρχών, μέσω της δημιουργίας των ευρωπαϊκών τομεακών συμβουλίων δεξιοτήτων και των συμμαχιών τομεακών δεξιοτήτων και γνώσεων.

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά μια σειρά βασικών μεταβλητών.

1. Investment

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 18,6 % το 2011. Πριν από την κρίση, έφτασε το 21,25 % του ΑΕγχΠ το 2007. Οι επενδυτικές προσπάθειες που απαιτούνται για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς μας θα πρέπει να φτάσουν το 2015 στα προ της κρίσεως επίπεδα επενδύσεων και ένα μέσο όρο άνω του 23% έως το 2020. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό ανέρχονται επί του παρόντος σε 6% έως 7% του ΑΕΠ. Για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών θα πρέπει να επιτευχθούν τα πριν από την κρίση επίπεδα και βιώσιμη ανάπτυξη με ρυθμούς άνω του 9% του ΑΕΠ έως το 2020.

2. Το εμπόριο στην εσωτερική αγορά

Το εμπόριο αγαθών εντός της εσωτερικής αγοράς είναι σήμερα μόλις κάτω από το 21 % του ΑΕγχΠ. Στην αναζωογονημένη εσωτερική αγορά, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι 25% έως το 2020.

3. ΜΜΕ

Σύμφωνα με τις προσδοκίες της Επιτροπής όσον αφορά την αγορά και την εμβληματική πρωτοβουλία του ψηφιακού θεματολογίου, ο αριθμός των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου θα αυξηθεί ώστε να φθάσει στο 33 % έως το 2015. Το ποσοστό των ΜΜΕ που εξάγουν εντός της εσωτερικής αγοράς ήταν 25 % σύμφωνα με την έρευνα του 2009. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να συμμετέχουν οι ΜΜΕ εξίσου στις αγορές εκτός της ΕΕ, όπως εντός της εσωτερικής αγοράς.

Ιστορικό

Η ανακοίνωση ανταποκρίνεται στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και παρουσιάζει μια σειρά δράσεων προτεραιότητας που έχουν σχεδιαστεί τόσο για την υποστήριξη της ανάκαμψης, βραχυπρόθεσμα, όσο και για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Εξετάζει επίσης την κατάσταση της βιομηχανίας της ΕΕ από τη θέσπιση, τον Οκτώβριο του 2010, και μετά της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»1 στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

COM(2010)614.


Side Bar