Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. oktober 2012

Den nye industrielle revolution henter industrien tilbage til Europa

Europa skal vende industriens faldende betydning i det 21. århundrede med det formål at fremme bæredygtig vækst, skabe job med høj merværdi og løse de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for. En øjeblikkelig indsats skal bidrage til at vende den nuværende negative udvikling, så industrien fra i øjeblikket at tegne sig for 15,6 % af EU's BNP når op på at udgøre 20 % senest i 2020. Kommissionen foreslår derfor en række prioriterede aktioner, der skal fremme investeringer i ny teknologi, forbedre erhvervsklimaet samt adgangen til markeder og finansiering, særlig for SMV'er, og sikre, at de kvalifikationer, der udbydes, modsvarer industriens behov.

Vores industri er godt rustet til at påtage sig denne rolle: Europa indtager en global førerposition inden for mange strategiske sektorer som f.eks. bilindustri, luftfartsteknik, ingeniørvidenskab, rumfart, kemikalier og lægemidler. Industrien tegner sig stadig for 4/5 af Europas eksport, og 80 % af både Europas eksport og af den private sektors FoU-investeringer kommer fra fremstillingsindustrien. Hvis tilliden vender tilbage og sammen med den nye investeringer, vil Europas industri kunne klare sig bedre og igen begynde at vokse. Dette er det centrale budskab i en meddelelse, som Antonio Tajani, næstformand for Europa-Kommissionen, forelagde i Bruxelles i dag. De aktioner, der foreslås i meddelelsen, skal også bidrage til at mindske konkurrenceunderskuddet i medlemsstaterne og EU-regionerne.

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, Antonio Tajani, udtalte: "Vi kan ikke fortsat lade industrien forlade Europa. Tallene er krystalklare: Den europæiske industri kan skabe vækst og arbejdspladser. Vi har i dag fremlagt forudsætningerne for en bæredygtig industri for fremtidens Europa, udvikling af de nødvendige investeringer i ny teknologi og genskabelse af et klima med tillid og iværksætterånd. Ved en fælles indsats og ved at genskabe tilliden kan vi få industrien tilbage til Europa."

MEMO/12/759

Kommissionen vedtog i dag også to rapporter om konkurrenceevnen: "New Industrial Performance Scoreboard on the Member States", i hvilken fem nøgleområder undersøges: produktiviteten i fremstillingssektoren, eksportresultater, innovation og bæredygtighed, erhvervsklima og infrastruktur samt finansiering og investeringer (MEMO/12/760); og "European Competitiveness Report 2012" (MEMO/12/761), i hvilken der ses på de vigtigste globaliseringstendenser i de seneste 15 år og de hermed forbundne omkostninger og fordele for EU's virksomheder og de udfordringer, der venter dem forude.

Manglende tillid er årsag til udeblivende investeringer

Uvished på markedet, finansieringsproblemer, manglende efterspørgsel og utilstrækkelige kvalifikationer har givet sig udslag i manglende tillid, der igen har forårsaget manglende investeringer og tab af arbejdspladser i industrien.

Hovedelementerne i en styrket industripolitik er:

  • Investeringer i innovation - at fastlægge de rette rammebetingelser for investeringer for hurtigt at vende tilbage til niveauet før krisen med fokus på seks prioriterede områder, der har et enormt potentiale for vækst og beskæftigelse i Europa: avanceret fremstillingsteknologi til ren produktion, centrale støtteteknologier, biobaserede produkter, en bæredygtig industripolitik, bæredygtigt byggeri og bæredygtige råstoffer, rene køretøjer og intelligente net. Medlemsstaterne skal gøre deres til at prioritere investeringer på disse seks områder.

  • Bedre markedsbetingelser – at forbedre den måde, hvorpå det indre marked fungerer, og åbne de internationale markeder. Kommissionen vil koncentrere sig om udvalgte områder, hvor der hurtigt kan opnås betydelige forbedringer: forbedring af det indre marked for varer, fremme af iværksætteri i relation til det digitale indre marked, der forventes at vokse med 10 % frem til 2016, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og yderligere fremme af internationaliseringen af EU's SMV'er i hele verden for på mellemlang sigt at nå op på 25 % (fra 13 %).

  • Adgang til finansiering og kapital – at forbedre långivningen til realøkonomien ved en bedre mobilisering og målretning af de offentlige ressourcer, herunder EIB's ressourcer – EIB skal yde SMV'erne yderligere lån på mellem 10 og 15 mia. EUR - og strukturfondenes ressourcer, samt ved frigørelse af private midler, idet man fjerner de hindringer, der fortsat består for venturekapitalfonde, og letter mindre virksomheders transaktioner på tværs af grænserne.

  • Menneskelige ressourcer og kvalifikationer – at ruste arbejdsstyrken til de industrielle forandringer, navnlig ved at være på forkant med kvalifikationsbehov og misforhold mellem efterspurgte og udbudte kvalifikationer. På dette område agter Kommissionen bl.a. yderligere at fremme samarbejdet mellem arbejdsgiverne, arbejdstagerne og de relevante myndigheder gennem oprettelsen af europæiske sektorråd for kvalifikationer og alliancer vedrørende viden og sektorspecifikke færdigheder.

For at sikre effektiv gennemførelse af disse aktioner vil Kommissionen overvåge en række nøglevariabler nøje.

1. Investeringer

De faste bruttoinvesteringer udgjorde 18,6 % af BNP i 2011. Før krisen, i 2007, var de oppe på 21,25 % af BNP. De investeringer, som er nødvendige for at forbedre vores produktivitet, vil kræve et investeringsniveau som før krisen i 2015 og et gennemsnitligt niveau på 23 % indtil 2020. Investeringer i udstyr udgør på nuværende tidspunkt 6-7 % af BNP. For at forbedre produktiviteten og indføre nye teknologier bør de nå op på niveauet før krisen og løbende vokse med niveauer på over 9 % af BNP indtil 2020.

2. Handel i det indre marked

Handelen med varer i det indre marked ligger på nuværende tidspunkt lige under 21 % af BNP. Dette tal bør være på 25 % senest i 2020 i et indre marked, som der er blevet pustet nyt liv i.

3. SMV'er

I overensstemmelse med Kommissionens ambitioner vedrørende flagskibsinitiativet "En digital dagsorden" bør andelen af små virksomheder, som driver e-handel, stige til 33 % senest i 2015. Andelen af SMV'er, som eksporterer til lande i det indre marked, var på 25 % ifølge undersøgelsen fra 2009. Målsætningen på mellemlang sigt er at have SMV'er, som er lige så aktive på markedet uden for EU som i det indre marked.

Baggrund

Meddelelsen er et svar på de store udfordringer, den europæiske industri står over for som følge af den aktuelle økonomiske krise, og gør rede for en række prioriterede aktioner, der har til formål både at bidrage til genopretningen på kort og mellemlang sigt og at sikre konkurrenceevnen og bæredygtigheden i europæisk industri på lang sigt. Meddelelsen gennemgår desuden situationen i EU's industri efter vedtagelsen i oktober 2010 af Kommissionens flagskibsinitiativ "En integreret industripolitik for en globaliseret verden"1 i forbindelse med Europa 2020-strategien.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

KOM(2010) 614.


Side Bar