Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 октомври 2012 г.

Индустриалната революция възражда промишлеността в Европа

Европа трябва да възроди значението на промишлеността през XXI век, за да може да осигури устойчив растеж, да разкрие работни места, които предлагат добри условия на труд, и да намери решение на социалните предизвикателства, пред които сме изправени. Предприемането на незабавни действия би трябвало да спомогне за прекъсване на наблюдаваната в момента низходяща тенденция и от сегашните 15,6 % делът на промишлеността в БВП на ЕС да достигне около 20 % до 2020 г. За тази цел Комисията предлага редица приоритетни действия за стимулиране на инвестициите в нови технологии, подобряване на условията за бизнес, на достъпа до пазари и до финансиране, особено за МСП, и за гарантиране, че уменията на работната сила отговарят на нуждите на промишлеността.

Промишлеността на Европа е в изгодна за тази роля позиция: Европа е лидер от световна величина в редица стратегически сектори, като например автомобилостроенето, аеронавтиката, инженерните науки, космонавтиката, химическата и фармацевтичната промишленост. Промишлеността продължава да допринася за 4/5 от износа на Европа и за 80 % от износа на Европа и от инвестициите на частния сектор в научноизследователска и развойна дейност. Ако успеем да спечелим отново доверието, а с него да привлечем и нови инвестиции, европейската промишленост може да постигне повече и да възвърне растежа си. Това е основното послание в съобщението, представено днес в Брюксел от Антонио Таяни — заместник-председател на Европейската комисия. Предложените с това съобщение действия би трябвало да допринесат за намаляване на неравнопоставеността между държавите членки и регионите на ЕС.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Не можем все така да позволяваме на промишлеността ни да напуска Европа. Цифрите говорят: европейската промишленост може да генерира икономически растеж и да разкрива работни места. Днес ние представихме условията за изграждане на устойчива промишленост на бъдещето в Европа, за намиране на необходимите инвестиции в нови технологии и за създаване на нов климат на доверие и предприемачески дух. Чрез съвместна работа и възвръщане на доверието можем да възродим промишлеността в Европа.“

MEMO/12/759

Днес Комисията също така прие два доклада относно конкурентоспособността: новия сравнителен анализ на постиженията в промишлеността на държавите членки, в който се разглеждат пет ключови области: производство и производителност; експортна дейност; иновации и устойчивост; бизнес среда и инфраструктура; и финанси и инвестиции (MEMO/12/760); както и доклада за конкурентоспособността от 2012 г. (MEMO/12/761), в който се прави анализ на основните тенденции в глобализацията през последните 15 години и на свързаните с тях разходи и ползи, както и на предстоящите предизвикателства пред бизнеса в ЕС.

Липсата на доверие води до липса на инвестиции

Несигурността на пазара, финансовите проблеми, липсата на търсене и недостигът на квалифицирана работна ръка доведоха до липса на доверие, което от своя страна предизвика липса на инвестиции и загуба на работни места в промишлеността.

Стълбовете на една по-силна индустриална политика са:

  • Инвестиции в иновации — осигуряване на подходяща уредба за инвестициите, за да се върнат до равнищата от преди кризата, с акцент върху шест приоритетни области с огромен потенциал за растеж и работни места в Европа: усъвършенстваните производствени технологии за екологично чисто производство, главните базови технологии, пазарите за продукти на биологична основа, устойчивата промишлена политика, строителството и суровините, екологично чистите превозни и плавателни средства и интелигентните електроенергийни мрежи. Държавите членки също трябва да изиграят своята роля и да отдадат приоритет на инвестициите в тези шест области.

  • По-добри пазарни условия – подобрения във функционирането на вътрешния пазар и отваряне на вратите на международните пазари. Комисията ще се съсредоточи върху подбрани теми, по които бързо може да се постигне значително подобрение: подобряване на функционирането на вътрешния пазар на стоки, насърчаване на предприемачеството в областта на единния пазар на цифрови технологии, който се очаква да нараства с 10 % годишно до 2016 г., защита на правата на интелектуална собственост и по-нататъшно насърчаване на интернационализацията на МСП в ЕС, които в средносрочен план трябва да достигнат до 25 % (от 13 %).

  • Достъп до финансиране и капитали – подобряване на условията за отпускането на кредити за реалната икономика чрез по-ефективно мобилизиране и целево използване на публичните ресурси: тези на ЕИБ, която трябва да предвиди между 10 и 15 милиарда евро за допълнителни кредити за МСП, и средствата по линия на структурните фондове. Друг способ е отключването на частните източници на финансови средства, което може да стане чрез премахване на съществуващите пречки пред фондовете за рисков капитал и чрез улесняване на трансграничните операции на по-малките предприятия.

  • Човешки капитал и умения на работната сила – подготвяне на работната сила за индустриалните промени, по-специално чрез по-адекватно изпреварващо предвиждане на нуждите от умения и на несъответствията между търсенето и предлагането на умения. В тази област Комисията по-конкретно ще продължи да насърчава сътрудничеството между работодателите, работниците и съответните власти чрез създаването на европейски секторни съвети по уменията и съюзи на знанието и секторните умения.

Решена да гарантира необходимото изпълнение на тези действия, Комисията ще наблюдава отблизо набор от ключови променливи величини.

1. Инвестиции

Стойността на брутното капиталообразуване като дял от БВП през 2011 г. беше 18,6 %. Преди настъпването на кризата през 2007 г. този дял беше 21,25 %. Инвестициите, необходими за да се подобри производителността в Европа, през 2015 г. трябва да се изравнят с тези от преди кризата, а до 2020 г. — да надвишат 23 %. Инвестициите в оборудване понастоящем са между 6 и 7 % от БВП. За да се подобри производителността и да бъдат внедрени новите технологии, инвестициите трябва бъдат възобновени, да достигнат равнищата си от преди кризата и да продължат да се увеличават стабилно с над 9 % от БВП до 2020 г.

2. Търговията на вътрешния пазар

Търговията със стоки на вътрешния пазар понастоящем е малко под 21 % от БВП. Когато вътрешният пазар се възстанови, тази стойност трябва да достигне 25 % до 2020 г.

3. Малки и средни предприятия

В съзвучие с амбициите на Комисията, изразени във водещата инициатива Програма в областта на цифровите технологии, до 2015 г. делът на малките предприятия, извършващи електронна търговия, трябва да нарасне до 33 %. Според обзора за 2009 г. делът на МСП, извършващи износ в рамките на вътрешния пазар, е 25 %. Средносрочната цел е да има МСП, развиващи дейност както на пазари извън ЕС, така и на вътрешния пазар.

Контекст

Със съобщението се дава отговор на важните предизвикателства, пред които е изправена европейската промишленост вследствие на продължаващата и до днес икономическа криза. В него се представят редица приоритетни действия, чиято цел е да подпомогнат възстановяването в краткосрочен и средносрочен план и да гарантират конкурентоспособността и устойчивостта на европейската промишленост в дългосрочен план. Освен това съобщението съдържа преглед на състоянието на промишлеността на ЕС след старта на водещата инициатива на Комисията „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията“1, приета през октомври 2010 г. в контекста на стратегията „Европа 2020“.

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

COM(2010) 614.


Side Bar