Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 10. oktobrī

Eiropas un Pasaules diena pret nāvessodu – ES uzsver apņemšanos panākt nāvessoda vispārēju atcelšanu

Šodien ir Eiropas un Pasaules diena pret nāvessodu. Eiropas Savienība noraida nāvessoda piemērošanu visās lietās un jebkuros apstākļos. Nāvessoda vispārēja atcelšana ir viens no galvenajiem ES politikas mērķiem cilvēktiesību jomā.

Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone teica: ,,Nāvessods ir nežēlīga, necilvēcīga un neatgriezeniska darbība, kas pārkāpj cilvēka pamattiesības dzīvot un cilvēka cieņu. Tiesas kļūdas rezultātā izpildīts nāvessods – un no kļūdām nav pasargāta neviena tiesu sistēma – nozīmē traģiski un neatgūstami zaudētu cilvēka dzīvību. Nāvessods nevar nedz padarīt nebijušu noziegumu, par kuru tas piespriests, nedz mazināt cietušā zaudējumu. Tam ir jāpaliek pagātnē.”

Eiropas Savienība regulāri apstiprina savu nostāju, saskaņā ar kuru tā noraida nāvessodu, un izmanto dažādus tās rīcībā esošus diplomātiskus instrumentus (tostarp paziņojumus, demaršus un cilvēktiesību dialogus ar saviem partneriem), lai panāktu nāvessoda atcelšanu visā pasaulē. Virzība uz nāvessoda atcelšanu ir viena no galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības nesen pieņemtajā stratēģiskajā satvarā un rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju, kā arī atbilstoši Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam (EIDHR).

Kaut arī kopumā pasaulē turpinās virzība uz nāvessoda atcelšanu, 20 valstis no tām 58 valstīm, kurās nāvessods joprojām pastāv, vēl aizvien izpilda nāvessodu satraucoši straujā tempā. Eiropas Savienība aicina valstis, kurās nāvessods joprojām pastāv, pakāpeniski ierobežot tā piemērošanu un ievērot starptautiski pieņemtos minimuma standartus.

Savas pret nāvessodu vērstās kampaņas ietvaros Eiropas Savienība arī aktīvi darbojas daudzpusējos forumos, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijā, un veicina rezolūcijas par nāvessoda moratoriju pieņemšanu ANO 67. Ģenerālajā Asamblejā. Eiropas Savienība turpina aicināt visas valstis pievienoties Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām Otrajam fakultatīvajam protokolam, kas ir svarīgākais starptautiskais ANO instruments nāvessoda atcelšanai.

Papildus nozīmīgam ieguldījumam, ko Eiropas Savienība sniedz pilsoniskās sabiedrības organizāciju centieniem panākt nāvessoda atcelšanu, ES ir pirmā reģionālā struktūra, kas ir pieņēmusi noteikumus, ar kuriem aizliedz tirgot preces, ko izmanto nāvessoda izpildē (kā arī spīdzināšanā un nežēlīgā attieksmē), kā arī sniegt tehnisko palīdzību saistībā ar šādām precēm.

Plašāka informācija:

Eiropas Padomes ģenerālsekretāra Turbjorna Jaglanda un Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrinas Eštones kopīgā deklarācija, atzīmējot Eiropas un Pasaules dienu pret nāvessodu

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar