Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 10. října 2012

Evropský a Světový den boje proti trestu smrti – EU zdůrazňuje závazek k úplnému zrušení tohoto trestu

Dnešek je Světovým a Evropským dnem boje proti trestu smrti. Evropská unie je proti používání trestu smrti ve všech případech a za jakýchkoli okolností. Jeho úplné zrušení je jedním z hlavních cílů politiky EU v oblasti lidských práv.

Catherine Ashtonová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise uvedla: „Trest smrti je krutý, nehumánní a nevratný krok, který porušuje základní lidské právo na život a lidskou důstojnost. V případě pochybení ve výkonu spravedlnosti, vůči němuž není žádný právní systém imunní, znamená trest smrti obrovskou a nenapravitelnou ztrátu lidského života. Trest smrti ani nemůže přinést zadostiučinění za trestný čin, který trestá, ani zmírnit ztrátu, kterou oběť utrpěla. Měl by být přežitkem z minulosti.“

Evropská unie pravidelně znovu potvrzuje, že trest smrti odmítá, a v zájmu pokroku v této věci na celosvětové úrovni uplatňuje různé diplomatické nástroje, jimiž disponuje, jako jsou prohlášení, demarše či dialogy o lidských právech s partnery. Posun ke zrušení trestu smrti je jednou z hlavních priorit v nedávno přijaté rámcové strategii a akčním plánu EU pro lidská práva a demokracii, jakož i v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR).

I když svět nadále sleduje trend směřující ke zrušení trestu smrti, 20 z 58 zemí, které tak ještě neučinily, využívají tento trest ve znepokojující míře. Země, kde trest smrti stále existuje, Evropská unie vyzývá k jeho postupnému omezování a k dodržování mezinárodně dohodnutých minimálních norem.

Kampaň EU proti trestu smrti probíhá také v rámci mnohostranných fór, jako je OSN, a přispívá k přijetí rezoluce o moratoriu na používání trestu smrti na 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. EU nadále nabádá všechny státy, aby přistoupily k Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, který je nejvýznamnějším mezinárodním nástrojem pro zrušení trestu smrti.

Evropská unie významně podporuje úsilí, jež vyvíjejí organizace občanské společnosti s cílem dosáhnout zrušení trestu smrti, a zároveň je prvním regionálním subjektem, který přijal pravidla zakazující obchod se zbožím používaným k výkonu trestu smrti (nebo k mučení a špatnému zacházení) a poskytování technické pomoci související s takovým zbožím.

Další informace:

Společné prohlášení Thorbjørna Jaglanda, generálního tajemníka Rady Evropy, a Catherine Ashtonové, vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, k Evropskému a Světovému dni boje proti trestu smrti je k dispozici na této adrese

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Maja Kocijancic +32 22986570

Michael Mann +32 22999780

Eamonn Prendergast +32 22998851

Sebastien Brabant +32 22986433


Side Bar