Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 октомври 2012 г.

Европейски и световен ден срещу смъртното наказание — ЕС подчертава ангажимента си за повсеместното му премахване

Днес е световният и европейски ден срещу смъртното наказание. Европейският съюз се противопоставя на смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства. Премахването му навсякъде по света е една от ключовите цели на политиката на ЕС в областта на правата на човека.

Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, заяви: „Смъртното наказание е жестоко, нечовешко и необратимо действие, с което се нарушава основното човешко право на живот и достойнство. В случай на съдебна грешка, от каквато не е застрахована нито една правна система, то представлява ужасна и необратима загуба на човешки живот. Смъртното наказание не може нито да заличи извършеното престъпление, което се стреми да накаже, нито да смекчи понесените от жертвите загуби. То трябва да е отживелица от миналото.

Европейският съюз редовно подчертава позицията си против смъртното наказание и използва различните дипломатически средства, с които разполага, в това число изявления, демаршове и диалози по въпросите на правата на човека със своите партньори, за да допринася за каузата за премахването му в световен мащаб. Пристъпването към премахване на смъртното наказание е един от най-важните приоритети в наскоро приетата Стратегическа рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и плана за действие по нея, както и в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ).

Докато на световно равнище каузата за премахване на смъртното наказание продължава да набира скорост, в 20 от 58-те държави, в които то все още се прилага, продължават да се извършват екзекуции с обезпокоителна честота. Там, където смъртното наказание все още съществува, ЕС призовава към постепенното му ограничаване и към спазването на международно договорените минимални стандарти.

Кампанията на ЕС срещу смъртното наказание е не по-малко активна в рамките на многостранни форуми като Организацията на обединените нации и допринася за приемането на резолюция на 67-то Общо събрание на ООН за мораториум върху прилагането на смъртното наказание. ЕС продължава да насърчава всички държави да се присъединят към Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права — основополагащият международен инструмент на ООН за премахване на смъртното наказание.

Освен че е начело в приноса към усилията на организациите на гражданското общество, целящи премахването на смъртното наказание, ЕС е първата регионална организация, която е приела разпоредби за забрана на търговията със стоки, използвани за налагането на смъртно наказание (или за изтезаване и малтретиране), както и за предоставянето на техническа помощ, свързана с тези стоки.

За повече информация:

Съвместна декларация на Торбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа, и Катрин Аштън, върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, по повод европейския и световния ден срещу смъртното наказание

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

За контакти:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar