Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 9 października 2012 r.

Niewielkie zwiększenie uprawnień do połowów ryb głębinowych w latach 2013–2014

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj propozycje dotyczące wielkości uprawnień do połowów ryb głębinowych w wodach Unii Europejskiej i wodach międzynarodowych na północno-wschodnim Atlantyku na lata 2013–2014. Zgodnie z opinią naukową, w porównaniu do roku 2012, Komisja proponuje zwiększenie wielkości całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w odniesieniu do trzech stad, ich zmniejszenie w odniesieniu do trzynastu stad i utrzymanie TAC na dotychczasowych poziomie w odniesieniu do ośmiu stad (w tym TAC na poziomie zerowym w przypadku sześciu stad).

Komisja proponuje zwiększenie w 2013 r. o 77 proc. TAC buławika czarnego w wodach na zachód od Wysp Brytyjskich (do 4500 ton). Połowy na tym poziomie umożliwią uzyskanie przez to stado do 2015 r. stanu zrównoważenia (tzw. maksymalnego podtrzymywalnego połowu; MSY). Komisja proponuje także zwiększenie o 20 proc. i o 5 proc. wielkości TAC w odniesieniu do dwóch stad pałasza czarnego w wodach zachodnich (odpowiednio na zachód od Szkocji i Irlandii). W przypadku tych stad opinia naukowa zawiera wskazówki dotyczące osiągnięcia poziomu MSY w 2015 r. Propozycja wielkości TAC odnośnie do pozostałych stad pałasza czarnego i buławika czarnego zakłada ich obniżenie lub utrzymanie na dotychczasowym poziomie. Stosując zasadę ostrożnego zarządzania zasobami rybołówstwa, Komisja proponuje obniżenie o 20 proc. wielkości TAC w odniesieniu do morlesza bogara i molwy niebieskiej, ponieważ poziom ochrony tych stad nie został w pełni oceniony.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: „Aby utrzymać połowy ryb głębinowych, musimy kierować się opiniami naukowymi i nie eksploatować nadmiernie zasobów tych wrażliwych gatunków. Wydaje się jednak, że trzy spośród tych stad są na drodze do odbudowy i osiągnięcia poziomów MSY. Mamy wyraźny cel zarządzania: długofalowe zrównoważone wykorzystanie tych stad.”.

Poza zaledwie dwoma wyjątkami dane dostępne na temat stad ryb głębinowych nie są wystarczające do dokonania przez naukowców pełnej oceny stanu stad, ani pod względem liczebności, ani śmiertelności połowowej. Tym niemniej jakość opinii naukowych uległa poprawie, zwłaszcza w odniesieniu do stad o największym potencjale w zakresie uprawnień do połowów.

Kontekst

Unia Europejska reguluje od 2003 r. połowy gatunków głębinowych pod względem całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w odniesieniu do określonych gatunków i obszarów oraz pod względem maksymalnego nakładu połowowego rozmieszczonego w północno-wschodnim Atlantyku.

Stada głębinowe to stada ryb poławianych w wodach położonych poza głównymi łowiskami znajdującymi się na szelfach kontynentalnych. Występują na stokach kontynentalnych lub w okolicach podmorskich wzniesień. Obejmują przeważnie gatunki wolno rosnące i długowieczne, a zatem szczególnie wrażliwe na skutki działalności połowowej.

Połowy ryb głębinowych dostarczają około 1 proc. ryb pochodzących z północno-wschodniego Atlantyku, ale niektóre lokalne społeczności rybackie są w pewnym stopniu uzależnione od tego rodzaju połowów. Liczba połowów – i związanych z nimi miejsc pracy – spada od lat, co związane jest z uszczupleniem zasobów.

Propozycje Komisji są oparte na opiniach naukowych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES).

Komisja niedawno zaproponowała nowy system zarządzania połowami ryb głębinowych, którego celem jest zapewnienie lepszej ochrony stad głębinowych i ich siedlisk (zob. IP/12/813).

Dodatkowe informacje

Kontakt:

Oliver Drewes +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen +32 2 296 05 67

Przegląd zmian wielkości TAC w latach 2012–2014 (w tonach; zmiana procentowa w porównaniu z rokiem poprzedzającym)

Gatunek

Obszar

TAC w 2012 r.

Proponowana wielkość TAC na 2013 r.

Proponowana zmiana TAC 2012–2013 (%)

Proponowana wielkość TAC na 2014 r.

Proponowana zmiana TAC 2013-2014 (%)

Rekiny głębinowe

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX

0

do ustalenia1

0%

do ustalenia1

-

Rekiny głębinowe

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru X

0

do ustalenia1

0%

do ustalenia1

-

Rekiny głębinowe oraz Deania histricosa i Deania profondorum

Wody międzynarodowe obszaru XII

0

do ustalenia1

0%

do ustalenia1

-

Pałasz czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

9

9

0%

9

0%

Pałasz czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII

2179

2615

20%

3138

20%

Pałasz czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X

3348

3515

5%

3691

5%

Pałasz czarny

Wody UE i wody międzynarodowe CECAF 34.1.2.

3867

3094

–20%

2475

–20%

Beryksy

Wody UE oraz wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

328

305

–7%

280

–8%

Buławik czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz IV

13

13

0%

13

0%

Buławik czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru III

850

680

–20%

544

–20%

Buławik czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

2546

4500

77%

4500

0%

Buławik czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

3979

3350

–16%

2850

–15%

Gardłosz atlantycki

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru VI

0

0

0%

0

0%

Gardłosz atlantycki

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru VII

0

0

0%

0

0%

Gardłosz atlantycki

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII oraz XIV

0

0

0%

0

0%

Molwa niebieska

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów II i IV

56

45

–20%

36

–20%

Molwa niebieska

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru III

8

6

–20%

5

–20%

Morlesz bogar

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

215

172

–20%

138

–20%

Morlesz bogar

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru IX

780

624

–20%

500

–20%

Morlesz bogar

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru X

1136

909

–20%

727

–20%

Widlak biały

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

31

25

–20%

20

–20%

Widlak biały

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

2028

1622

–20%

1298

–20%

Widlak biały

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII i IX

267

214

–20%

171

–20%

Widlak biały

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów X oraz XII

54

43

–20%

35

–20%

1 :

Wielkość TAC do ustalenia w terminie późniejszym, po uzyskaniu opinii naukowej.


Side Bar