Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9.10.2012

Syvänmeren kalastusmahdollisuuksiin pieni korotus vuosiksi 2013 ja 2014

Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksen syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksista Koillis-Atlantilla vuosiksi 2013 ja 2014. Komissio ehdottaa saamansa tieteellisen lausunnon mukaisesti, että vuoteen 2012 verrattuna kolmen kalakannan suurimpia sallittuja saaliita (TAC) verrattuna vuoteen korotetaan, 13 kannan saaliita vähennetään ja kahdeksan kannan saaliit säilytetään nykyisellään. Viimeksi mainittu käsittää kuusi kalakantaa, joiden TAC säilytetään nollatasolla.

Komissio ehdottaa, että vuonna 2013 lestikalan TACia Britteinsaarten länsipuolella korotetaan 77 prosentilla eli 4 500 tonniin. Tällaisella kalastuksella kanta voitaisiin palauttaa kestävälle tasolle (ns. kestävä enimmäistuotto) vuoteen 2015 mennessä. Komissio ehdottaa myös, että mustahuotrakalan kahden kannan TACeja läntisillä vesialueilla korotetaan 20:llä ja viidellä prosentilla (Skotlannin/Irlannin länsipuolella). Tieteellisessä lausunnossa ilmoitetaan myös näistä kannoista määrät, joilla kestävä enimmäistuotto voidaan saavuttaa vuonna 2015. Mustahuotrakalan ja lestikalan muiden kantojen osalta ehdotetaan, että TACeja vähennetään tai että ne säilytetään ennallaan. Komissio ehdottaa varovaisuusperiaatteen mukaisesti, että pilkkupagellin ja tylppäpyrstömolvan TACeja vähennetään 20:llä prosentilla, koska kantojen suojelutilanteesta ei ole voitu tehdä täydellistä arviota.

Meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Maria Damanakin mukaan ”syvänmerenkalastuksen säilyttämiseksi on noudatettava tieteellistä lausuntoa ja estettävä se, ettei kyseisiä haavoittuvia lajeja liikakalasteta. Kyseisistä kannoista kolmen tilanne näyttää kuitenkin olevan elpymässä ja saavuttamassa kestävän enimmäistuoton tasot. Hoitotavoitteemme on selvä: kyseisiä kantoja on pitkällä aikavälillä hyödynnettävä kestävällä tasolla.

Kahta poikkeusta lukuun ottamatta tutkijat eivät pysty syvänmeren kannoista saatavilla olevien tietojen perusteella laatimaan täydellistä arviota kannan tilanteesta kalojen määrän tai kalastuskuolevuuden suhteen. Tieteelliset lausunnot ovat kuitenkin parantuneet, erityisesti kun on kyse kannoista, joiden kalastusmahdollisuudet ovat suurimmat.

Tausta

Euroopan unioni on vuodesta 2003 alkaen säännellyt syvänmeren lajien kalastusta vahvistamalla laji- ja aluekohtaiset suurimmat sallitut saaliit (TACit) ja pyyntiponnistuksen enimmäistason Koillis-Atlantilla.

Syvänmeren kaloja pyydetään mannerjalustojen pääasiallisten kalastusalueiden ulkopuolella. Niitä esiintyy mannerjalustojen rinteillä tai merenalaisten vuorten yhteydessä. Useimmat kyseisistä lajeista ovat hidaskasvuisia ja pitkäikäisiä, mistä syystä ne ovat erityisen herkkiä kalastukselle.

Vaikka vain noin prosentti Koillis-Atlantilta saaduista puretuista saaliista on peräisin syvänmeren kalastuksesta, jotkut paikalliset kalastajayhteisöt ovat kuitenkin jossain määrin siitä riippuvaisia. Saaliit ovat pienentyneet viime vuosina kantojen ehtyessä, ja samalla on kadonnut myös kalastukseen liittyviä työpaikkoja.

Komission ehdotukset perustuvat Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteelliseen lausuntoon.

Komissio ehdotti äskettäin syvänmeren kalastusta koskevaa uutta hoitojärjestelmää, jotta syvänmeren kantoja ja niiden elinympäristöjä voitaisiin suojella paremmin (ks. IP/12/813).

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67

Yhteenveto TACien muutoksista vuosina 2012, 2013 ja 2014 (luvut tonneina, muutokset prosentteina verrattuna edelliseen vuoteen)

Laji

Alue

Vuoden 2012 TAC

Vuodeksi 2013 ehdotettu TAC

Vuosiksi 2012 ja 2013 ehdotettu TACin muutos (%)

Vuodeksi 2014 ehdotettu TAC

Vuosiksi 2013 ja 2014 ehdotettu TACin muutos (%)

Syvänmerenhait

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

0

pm1

0 %

pm1

-

Syvänmerenhait

EU:n ja kansainväliset vedet alueella X

0

pm1

0 %

pm1

-

Syvänmerenhait ja Deania histricosa ja Deania profondorum

Kansainväliset vedet alueella XII

0

pm1

0 %

pm1

-

Mustahuotrakala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III ja IV

9

9

0 %

9

0 %

Mustahuotrakala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII

2 179

2,615

20 %

3 138

20 %

Mustahuotrakala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX ja X

3 348

3,515

5 %

3 691

5 %

Mustahuotrakala

EU:n ja kansainväliset vedet CECAF-alueella 34.1.2

3 867

3,094

-20 %

2 475

-20 %

Limapäät

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

328

305

-7 %

280

-8 %

Lestikala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja IV

13

13

0 %

13

0 %

Lestikala

EU:n ja kansainväliset vedet alueella III

850

680

-20 %

544

-20 %

Lestikala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

2 546

4,500

77 %

4 500

0 %

Lestikala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV

3 979

3,350

-16 %

2 850

-15 %

Keltaroussi

EU:n ja kansainväliset vedet alueella VI

0

0

0 %

0

0 %

Keltaroussi

EU:n ja kansainväliset vedet alueella VII

0

0

0 %

0

0 %

Keltaroussi

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV

0

0

0 %

0

0 %

Tylppäpyrstö-molva

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla II ja IV

56

45

-20 %

36

-20 %

Tylppäpyrstö-molva

EU:n ja kansainväliset vedet alueella III

8

6

-20 %

5

-20 %

Pilkkupagelli

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

215

172

-20 %

138

-20 %

Pilkkupagelli

EU:n ja kansainväliset vedet alueella IX

780

624

-20 %

500

-20 %

Pilkkupagelli

EU:n ja kansainväliset vedet alueella X

1 136

909

-20 %

727

-20 %

Suomuturska

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III ja IV

31

25

-20 %

20

-20 %

Suomuturska

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

2 028

1,622

-20 %

1 298

-20 %

Suomuturska

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII ja IX

267

214

-20 %

171

-20 %

Suomuturska

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla X ja XII

54

43

-20 %

35

-20 %

1 :

pm = TACia koskeva ehdotus annetaan myöhemmin, kun tieteellinen lausunto on saatavilla.


Side Bar