Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 oktober 2012

Ny agenda för tillväxt och sysselsättning i havssektorn

En europeisk agenda för tillväxt och arbetstillfällen inom havssektorn antogs i dag av EU:s ministrar för havspolitik och EU-kommissionen, som företräddes av ordförande Jose Manuel Barroso och EU-kommissionär Maria Damanaki, vid en konferens i Limassol som anordnades av det cypriotiska ordförandeskapet. Fem år efter att EU:s integrerade havspolitik lanserades slog medlemsstaterna och kommissionen åter fast att en dynamisk och samordnad havspolitik främjar utvecklingen av EU:s blå ekonomi och friska hav.

Man föreslår en havs- och sjöfartsplan som främjar Europa 2020-strategin. I enlighet med kommissionens initiativ för blå tillväxt, som behandlade möjligheter för hållbar tillväxt inom detta område (IP/12/955) fokuserar planen på lovande sjöfartssektorer med stor potential för nya arbetstillfällen och tillväxt. Det handlar om förnybar energi i havet, vattenbruk, blå bioteknik, kustturism och gruvdrift på havsbotten.

Ministrarna uppmanade också medlemsstaterna och EU:s institutioner att skapa goda förutsättningar för den blå ekonomin genom stöd till forskning och havskunskap, sjöfartsutbildning, kostnadseffektivt samarbete om havsövervakning, förbättrad planering av områden som används för sjötransporter och fortsatt genomförande av ramdirektivet om en marin strategi.

– Haven kan spela en avgörande roll för Europas ekonomiska återhämtning, säger Jose Manuel Barroso. Förklaringen från Limassol sänder det tydliga budskapet att vi måste ta till vara på de möjligheter som Europas blå ekonomi erbjuder.

– För att havsekonomins tillväxttrender och möjligheter ska kunna bli verklighet måste alla delta: institutioner, medlemsstater och regioner, näringslivet och det civila samhället, understryker Maria Damanaki som är ansvarig för havsfrågor och fiske. Att kunna arbeta tillsammans för att uppnå bästa tänkbara resultat är ett tecken på mognad, och havspolitiken är bästa sättet att främja en blå ekonomi i Europa.

Bakgrund

Varför behöver EU en havsagenda för tillväxt och sysselsättning? Och varför just nu?

Den blå ekonomin är viktig för Europa. Bruttomervärdet beräknas till omkring 500 miljarder euro, vilket kommer att öka till omkring 600 miljarder euro 2020. Under samma period väntas antalet sysselsatta i den blå ekonomin öka från 5,4 miljoner till 7 miljoner. Dessutom är 75 % av Europas utrikeshandel och 37 % av handeln inom Europa baserad på sjötransporter. Europas hav och kuster är och förblir Europas ekonomiska livlina.

Europa måste utnyttja alla möjligheter för att uppnå hållbar tillväxt och sysselsättning, om vi ska klara den rådande finansiella och ekonomiska krisen. Havet erbjuder en mängd möjligheter. EU förfogar över flera instrument som kan förstärka det arbete som redan görs av medlemsstaterna och näringslivet.

Hur valdes just dessa fem sektorer ut?

EU-kommissionen har tagit fram en heltäckande bild av den europeiska havssektorns ekonomiska storlek och sysselsättning. Den har också undersökt vart dessa sektorer realistiskt sett kan vara på väg de närmaste åren och var potentialen för innovation och nya arbetstillfällen är särskilt stor.

Detta har visat att kust- och havsturismen är den största havssektorn om man tittar på bruttomervärde och sysselsättning. Den väntas växa med 2–3 % fram till 2020, medan kryssningsturismen väntas skapa 100 000 nya arbetstillfällen fram till 2020 jämfört med 2010. Den globala installerade kapaciteten för havsenergi väntas under de kommande åren fördubblas varje år, och det kommersiella utnyttjandet av vågteknik och tidvattenteknik kommer att öka i takt med att kostnaderna minskar. Den globala årsomsättningen för mineralutvinning till havs väntas öka från nära noll till 5 miljarder euro de närmaste tio åren och upp till 10 miljarder euro fram till 2030. EU:s vattenbruk kan bidra till en hälsosam kosthållning om vi bara uppnår samma ökningstakt som i omvärlden. Det närmaste årtiondet kommer den blå biotekniksektorn att kunna leverera massmarknadsprodukter som kosmetika, livsmedel, läkemedel, kemikalier och biobränslen.

Vad händer nu?

Efter antagandet av Limassolförklaringen kommer ett antal kommissionsinitiativ att lanseras den närmaste tiden, med syftet att undersöka och utveckla tillväxtpotentialen inom de fastställda områdena. Några exempel är meddelanden om kust- och havsturism, havsenergi, blå bioteknik och mineralutvinning till havs, liksom riktlinjer för vattenbruksområdet. Samtliga initiativ kommer att vidtas i samråd med medlemsstaterna och andra berörda parter.

Mer information:

Webbplats för havsfrågor:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_en.htm

Konferensens webbplats:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar