Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. októbra 2012

Nová námorná agenda pre rast a zamestnanosť prijatá

Európski ministri pre námornú politiku a Európska komisia v zastúpení predsedu José Manuela Barrosa a komisárky Marie Damanakiovej dnes na konferencii, ktorú v Limassole zorganizovalo cyperské predsedníctvo Rady, prijali Európsku agendu zameranú na rast a zamestnanosť v morskom a námornom odvetví. Päť rokov po zavedení integrovanej námornej politiky EÚ členské štáty a Komisia potvrdili, že dynamická a koordinovaná koncepcia námorných záležitostí posilňuje rozvoj „modrého hospodárstva“ EÚ a zároveň je zárukou ochrany morí a oceánov.

Vo vyhlásení sa navrhuje agenda pre morské a námorné záležitosti na podporu stratégie Európa 2020. Ako Komisia zdôraznila vo svojej nedávnej iniciatíve „Modrý rast: príležitosti pre udržateľný rast v morskom a námornom odvetví“ (IP/12/955), táto agenda je zameraná na sľubné námorné odvetvia, ktoré ukrývajú veľký potenciál pre pracovné miesta a rast. Ide o tieto odvetvia: morská energia z obnoviteľných zdrojov, modré biotechnológie, pobrežný cestovný ruch a ťažba z morského dna.

Ministri zároveň vyzvali členské štáty a inštitúcie EÚ, aby vytvorili náležité podmienky na to, aby modré hospodárstvo mohlo začať vykazovať výsledky: podporu výskumu morí a poznatkov o nich, odbornú prípravu v oblasti námornej dopravy, nákladovo efektívnu spoluprácu pri dohľade nad námornou oblasťou, lepšie plánovanie námorného priestoru a ďalšie vykonávanie rámcovej smernice o námornej stratégii.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „Moria a oceány môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri  oživení hospodárstva v Európe. Dnešné vyhlásenie signalizuje jasné posolstvo, že musíme využiť potenciál modrého hospodárstva EÚ.“

Komisárka Maria Damanakiová zodpovedná za námorné záležitosti a rybné hospodárstvo zdôraznila: „na realizáciu trendov a príležitostí rastu v námornom hospodárstve potrebujeme, aby sa zapojili všetci – inštitúcie, členské štáty a regióny, priemyselný sektor, MSP i občianska spoločnosť. Schopnosť spolupracovať s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky je znakom zrelosti a námorná politika je ideálnym prostriedkom na podporu modrého hospodárstva v Európe.“

Súvislosti

Prečo EÚ potrebuje námornú agendu pre rast a zamestnanosť? A prečo teraz?

Modré hospodárstvo je pre Európu dôležité. Jeho odhadovaná hrubá pridaná hodnota je približne 500 miliárd EUR. Do roku 2020 sa očakáva nárast hodnoty na približne 600 miliárd EUR, pričom počet ľudí zamestnaných v modrom hospodárstve by za rovnaké obdobie mal narásť z 5,4 milióna na 7 miliónov. K tomu sa pridáva skutočnosť, že 75 % európskeho zahraničného obchodu a 37 % obchodu v rámci EÚ sa uskutočňuje po mori. Európske oceány, moria a pobrežia sú a naďalej aj budú tepnami európskeho hospodárstva.

Európa potrebuje využiť všetky dostupné príležitosti na zabezpečenie udržateľného rastu a zamestnanosti, aby sa dostala zo súčasnej finančnej a hospodárskej krízy. More ponúka mnohé takéto príležitosti. EÚ má k dispozícii celý rad nástrojov, ktoré môžu zabezpečiť pridanú hodnotu ku všetkým krokom, ktoré už podnikajú členské štáty a priemyselný sektor.

Ako sa vybralo päť cieľových sektorov námorného hospodárstva?

Európska komisia vypracovala komplexný prehľad hospodárskeho rozsahu a zamestnanosti v odvetviach morského a námorného hospodárstva v Európe a takisto sa zaoberala otázkou, kam by tieto odvetvia mohli reálne smerovať v nasledujúcich rokoch a kde sa nachádza osobitný potenciál pre inovácie a nové pracovné miesta.

Z jej zistení vyplynulo, že cestovný ruch v pobrežných oblastiach a na mori predstavuje najväčšie odvetvie námorného hospodárstva z hľadiska hrubej pridanej hodnoty a zamestnanosti, a očakáva sa, že do roku 2020 sa zdvojnásobí a dosiahne 3 %. Podľa očakávaní cestovný ruch na výletných lodiach vytvorí do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010 100 000 nových pracovných miest. Keďže sa v blízkej budúcnosti očakáva každoročné zdvojnásobenie celosvetovej inštalovanej kapacity energie oceánov, komerčné využitie technológií získavania energie z vĺn a prílivu sa posilní prostredníctvom zníženia nákladov na technológie. Podľa odhadov možno očakávať, že celkový ročný obrat ťažby morských nerastných surovín narastie v nasledujúcich 10 rokoch z takmer nuly na 5 miliárd EUR a do roku 2030 až na 10 miliárd EUR. Akvakultúra v EÚ by mohla prispieť k zdravému stravovaniu, ak by bolo možné dosiahnuť rovnakú mieru rastu ako mimo EÚ. V nasledujúcom desaťročí by sa odvetvie modrých biotechnológií mohlo stať dodávateľom výrobkov hromadnej spotreby vrátane kozmetických výrobkov, liekov, chemikálií a biopalív.

Čo bude nasledovať?

Po prijatí vyhlásenia z Limassolu sa začne v blízkej budúcnosti realizovať súbor iniciatív Komisie s cieľom preskúmať a rozvinúť rastový potenciál v určených oblastiach vrátane oznámení o cestovnom ruchu v pobrežných oblastiach a na mori, energii oceánov, modrých biotechnológiách a morských nerastných surovinách, ako aj strategických usmernení pre akvakultúru. Všetky iniciatívy sa uskutočnia v konzultácii s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami.

Ďalšie informácie:

Webová stránka venovaná námorným záležitostiam:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_en.htm

Webová stránka konferencie:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar