Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 oktober 2012

Nieuwe maritieme agenda voor groei en werkgelegenheid

Vandaag hebben de Europese ministers voor maritiem beleid en de Europese Commissie, vertegenwoordigd in de personen van voorzitter Jose Manuel Barroso en Commissaris Maria Damanaki, op een conferentie in Limassol een Europese agenda voor groei en werkgelegenheid in de mariene en de maritieme sector vastgesteld. De conferentie is georganiseerd door Cyprus als EU-voorzitter. Vijf jaar na de lancering van het geïntegreerde maritieme EU-beleid hebben de lidstaten en de Commissie nog eens onderstreept dat een dynamische en gecoördineerde aanpak op maritiem gebied zowel de ontwikkeling van een "blauwe economie" in de EU als de bescherming van de zeeën en oceanen ten goede komt.

In de verklaring wordt een mariene en maritieme agenda voorgesteld die aansluit op de Europa 2020-strategie. Zoals aangegeven in de recente mededeling van de Commissie over de kansen op een duurzame blauwe groei in de mariene en de maritieme sector (IP/12/955), is de agenda gericht op veelbelovende maritieme gebieden met een groot groei- en werkgelegenheidspotentieel. Deze gebieden zijn mariene hernieuwbare energie, aquacultuur, blauwe biotechnologie, kusttoerisme en diepzeemijnbouw.

De ministers hebben de lidstaten en Europese instellingen ook opgeroepen om de juiste voorwaarden te scheppen voor de blauwe economie, door onderzoek en mariene kennis te bevorderen, door maritieme opleiding te faciliteren, door te zorgen voor een kostenefficiënte samenwerking op het gebied van de maritieme bewaking, door een betere planning van de maritieme ruimte en door een verdere implementatie van de kaderrichtlijn voor de mariene strategie.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: De zeeën en oceanen kunnen een doorslaggevende rol spelen in het economisch herstel van Europa. De verklaring van vandaag bevat een duidelijke boodschap: Europa's blauwe economie móet worden omarmd.

Commissaris Maria Damanaki, bevoegd voor maritieme zaken en visserij, benadrukt in dit verband het volgende: Alle partijen – de instellingen, de lidstaten en regio's, grote bedrijven, het mkb en het maatschappelijk middenveld – moeten meehelpen om de groeitrends en ‑kansen in de maritieme economie in realiteit om te zetten. De handen ineenslaan om het beste resultaat te krijgen, dat getuigt van volwassenheid. Maritiem beleid is een ideaal middel om de blauwe economie in Europa een flinke stimulans te geven.

Achtergrond

Waarom heeft de EU eigenlijk een maritieme agenda voor groei en werkgelegenheid nodig? En waarom nu?

De blauwe economie is voor Europa van groot belang. De bruto toegevoegde waarde ervan wordt geraamd op zo'n 500 miljard EUR en kan oplopen tot circa 600 miljard EUR in 2020. In dezelfde periode zal het aantal werknemers in de blauwe economie naar verwachting stijgen van 5,4 miljoen naar 7 miljoen. Daar komt nog bij dat 75% van de Europese externe handel en 37% van de Europese interne handel over zee plaatsvindt. De Europese oceanen, zeeën en kusten zijn en blijven Europa's economische levensader.

Om uit de huidige financiële en economische crisis te komen, moet Europa alle kansen aangrijpen om een duurzame groei en werkgelegenheid te creëren. De zee biedt in dit verband tal van mogelijkheden. De EU beschikt over een aantal instrumenten die een meerwaarde kunnen geven aan hetgeen de lidstaten en het bedrijfsleven op dit gebied al doen.

Op basis waarvan zijn de vijf maritieme speerpuntsectoren geselecteerd?

De Europese Commissie heeft een uitgebreid beeld geschetst van de economische omvang van en de werkgelegenheid in de mariene en de maritieme sector in Europa. Zij heeft ook bekeken in welke richting deze sectoren in de komende jaren waarschijnlijk zullen evolueren en op welke gebieden er potentieel is voor innovatie en nieuwe arbeidsplaatsen.

Haar conclusie luidt dat het maritiem en kusttoerisme de grootste maritieme sector is in termen van bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid en van 2010 tot 2020 naar verwachting met 2 tot 3 % zal groeien, terwijl in de cruisesector in dezelfde periode waarschijnlijk 100 000 nieuwe banen zullen worden gecreëerd. Aangezien de wereldwijd geïnstalleerde capaciteit voor oceaanenergie naar wordt aangenomen in de komende jaren elk jaar zal verdubbelen, zal de commercialisering van golf- en getijdentechnologie doorzetten dankzij een daling van de technologische kosten. Volgens de ramingen zal de mondiale jaarlijkse omzet uit de winning van delfstoffen op zee, die nog vrijwel nihil is, in de komende tien jaar stijgen tot 5 miljard EUR en kan deze daarna nog verder oplopen tot 10 miljard EUR in 2030. De aquacultuur kan bijdragen aan een gezond voedingspatroon als het deze sector lukt om in de EU even snel te groeien als daarbuiten. Aangenomen wordt dat de sector blauwe biotechnologie in de komende tien jaar een leverancier wordt van massaproducten, zoals cosmetica, voedingsmiddelen, geneesmiddelen, chemische producten en biobrandstoffen.

Wat is de volgende stap?

Naar aanleiding van de Verklaring van Limassol zal de Commissie op korte termijn een reeks initiatieven lanceren om het groeipotentieel op genoemde gebieden te verkennen en te ontwikkelen. Onder meer zal zij met een aantal mededelingen komen over maritiem en kusttoerisme, oceaanenergie, blauwe biotechnologie en de winning van delfstoffen op zee, en met strategische richtsnoeren voor aquacultuur. Over al deze initiatieven zal overleg worden gevoerd met de lidstaten en de belanghebbenden.

Meer informatie:

website maritieme zaken:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_nl.htm

website conferentie: 

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Contact:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar