Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 8. lokakuuta 2012

Uusi kasvua ja työllisyyttä tukeva merialan toimintaohjelma käynnistyy

Euroopan meripolitiikasta vastaavat ministerit ja Euroopan komissio ovat tänään hyväksyneet meri- ja merenkulkualan kasvua ja työllisyyttä tukevan Euroopan toimintaohjelman Kyproksen puheenjohtajuuden puitteissa järjestetyssä konferenssissa Limassolissa. Euroopan komissiota edustivat puheenjohtaja Jose Manuel Barroso ja komissaari Maria Damanaki. EU:n yhdennetyn meripolitiikan käynnistämisestä on nyt viisi vuotta, ja jäsenvaltiot ja komissio korostavat edelleen, että meriasioissa sovelletulla dynaamisella ja koordinoidulla lähestymistavalla edistetään EU:n sinisen talouden kehittämistä samalla kun turvataan merten ja valtamerten hyvä tila.

Tässä julkilausumassa esitetään meri- ja merenkulkualan toimintaohjelma, jolla tuetaan Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. Komission hiljattain esittämän sinistä kasvua eli meritalouden kestävän kasvun mahdollisuuksia koskevan aloitteen (IP/12/955) mukaisesti toimintaohjelma kohdistuu sellaisiin lupaaviin merialoihin, joilla on suurin potentiaali luoda uusia työpaikkoja ja lisätä kasvua. Tällaisia aloja ovat merten uusiutuva energia, vesiviljely, sininen bioteknologia, rannikkomatkailu sekä merenpohjan louhinta.

Ministerit vetosivat myös jäsenvaltioihin ja EU:n toimielimiin, jotta nämä loisivat oikeanlaiset edellytykset sinisen talouden toteutumiselle seuraavien toimien kautta: tuki merialan tutkimukseen ja tietämyksen parantamiseen, merenkulkualan koulutus, kustannustehokas yhteistyö merivalvonnan alalla, merten aluesuunnittelun parantaminen sekä meristrategiadirektiivin täytäntöönpanossa eteneminen.

Puheenjohtaja Jose Manuel Barroson sanoin ”merillä ja valtamerillä voi olla ratkaiseva merkitys Euroopan taloudellisen elpymisen kannalta. Tämänpäiväisen julkilausuman viesti on selkeä: meidän on hyödynnettävä Euroopan sinisen talouden tarjoamat mahdollisuudet”.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki korostaa, että ”yhteiset ponnistelut parhaiden tulosten saamiseksi ovat kypsyyden osoitus, ja meripolitiikka on oivallinen väline sinisen talouden elvyttämiseksi Euroopassa.”

Tausta

Miksi EU tarvitsee kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi merialan toimintaohjelmaa ja miksi sitä tarvitaan juuri nyt?

Sininen talous on Euroopalle tärkeää: sen tuoma bruttoarvonlisäys on arviolta 500 miljardia euroa, ja bruttoarvonlisäyksen odotetaan nousevan vuoteen 2020 mennessä noin 600 miljardiin euroon. Samalla ajanjaksolla sinisen talouden työllistämien henkilöiden lukumäärän odotetaan kasvavan 5,4 miljoonasta 7 miljoonaan. Todettakoon lisäksi, että 75 prosenttia Euroopan ulkomaankaupasta ja 37 prosenttia sen sisäisestä kaupasta hoidetaan meriteitse. Euroopan meret ja rannikot ovat nyt ja tulevaisuudessakin Euroopan taloudelle elintärkeitä.

Euroopan on hyödynnettävä kaikki mahdollisuudet kestävän kasvun ja työpaikkojen varmistamiseksi, jotta nykyisestä rahoitus- ja talouskriisistä voidaan selvitä. Meri tarjoaa monia mahdollisuuksia. EU:lla on käytössään välineitä, joilla voidaan lisätä jäsenvaltioiden ja elinkeinoelämän jo käynnistämien toimien arvoa.

Miten viisi suuren kasvupotentiaalin erityisalaa määriteltiin?

Euroopan komissio on kartoittanut Euroopan merialojen taloudellista kokoa ja työllisyystilannetta. Se on myös tarkastellut, millaisia tavoitteita näillä aloilla on tulevina vuosina mahdollista saavuttaa ja mistä on löydettävissä erityisiä innovointi- ja työllistymismahdollisuuksia.

Tarkastelu osoitti, että rannikko- ja merimatkailu on bruttoarvonlisäyksen ja työllistymisen perusteella merialoista suurin, ja sen oletetaan kasvavan edelleen 2–3 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Risteilymatkailun oletetaan puolestaan tuovan 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä (vuoteen 2010 verrattuna). Maailmanlaajuisen merienergian asennetun tehon oletetaan kaksinkertaistuvan vuosittain lähitulevaisuudessa, minkä ansiosta aalto- ja vuorovesiteknologian kaupallista hyödyntämistä voidaan teknologiakustannusten alenemisen myötä parantaa. Arvioiden mukaan merilouhinnan vuotuisen kokonaisliikevaihdon oletetaan kasvavan lähes nollasta 5 miljardiin euroon seuraavien 10 vuoden aikana ja jopa 10 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. EU:n vesiviljelyllä voidaan edistää terveellistä ruokavaliota, jos EU:ssa päästään samaan kasvuvauhtiin kuin sen ulkopuolella. Sinisen bioteknologian odotetaan tulevan vuosikymmenen aikana tarjoavan suuria mahdollisuuksia massatuotteiden, kuten kosmetiikan, elintarvikkeiden, lääkkeiden, kemikaalien ja biopolttoaineiden markkinoilla.

Mitä seuraavaksi?

Limassolin julkilausuman hyväksymisen jälkeen komissio aikoo lähitulevaisuudessa käynnistää useita aloitteita yksilöityjen alojen kasvupotentiaalin selvittämiseksi ja kehittämiseksi sekä laatia tiedonantoja, joissa käsitellään rannikko- ja merimatkailua, merienergiaa, sinistä teknologiaa ja merilouhintaa. Lisäksi on tarkoitus laatia strategiset suuntaviivat vesiviljelylle. Kaikista aloitteista kuullaan jäsenvaltioita ja asianomaisia sidosryhmiä.

Lisätietoja:

Meriasioiden verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_en.htm

Konferenssin verkkosivut:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar