Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. oktoober 2012

Majanduskasvu ja tööhõivet toetav uus merendusalane tegevuskava

Euroopa merenduspoliitika eest vastutavad ministrid ja Euroopa Komisjon võtsid täna Küprosel Limassolis vastu Euroopa tegevuskava, millega toetatakse majanduskasvu ja töökohtade loomist merendussektoris. Konverents korraldati Küprose eesistumise raames ning Euroopa Komisjoni esindasid seal president José Manuel Barroso ja volinik Maria Damanaki. ELi integreeritud merenduspoliitikat on nüüdseks rakendatud viis aastat ning liikmesriigid ja komisjon tõdesid veelkord, et merendusküsimuste dünaamiline ja kooskõlastatud käsitlemine tugevdab ELi meremajanduse arengut ning tagab samal ajal merede ja ookeanide hea seisundi.

Selles avalduses tehakse ettepanek toetada Euroopa 2020. aasta strateegiat mere- ja merendusalase tegevuskavaga. Komisjoni hiljuti avaldatud mere- ja merendusvaldkonna jätkusuutliku majanduskasvu võimalusi käsitleva meremajanduse kasvu algatuse (IP/12/955) kohaselt keskendutakse tegevuskavas sellistele merendussektoritele, kus on suur potentsiaal luua uusi töökohti ja suurendada majanduskasvu. Need valdkonnad on järgmised: mere taastuvenergia, vesiviljelus, merebiotehnoloogia, rannikuturism ja merepõhja kaevandamine.

Samuti kutsusid ministrid liikmesriike ja Euroopa institutsioone üle kehtestama sobivad tingimused selleks, et toetada merealaseid teadusuuringuid ja teadmisi, merendusalast koolitust ning kulutõhusat koostööd mereseire valdkonnas, parandada mereala ruumilist planeerimist ning toetada merestrateegia raamdirektiivi edasist rakendamist.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Mered ja ookeanid võivad mängida otsustavat rolli Euroopa majanduse elavdamisel. Täna esitatud avaldus on selge sõnum selle kohta, et me peame Euroopa meremajanduse kasvupotentsiaali ära kasutama.”

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki rõhutas: „selleks, et kasvutrendid ja –võimalused merendussektoris realiseeruksid, peavad panustama kõik – ELi asutused, liikmesriigid ja piirkonnad, ettevõtjad, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning kodanikuühiskond. Võime parimate eesmärkide nimel koostööd teha on küpsuse märk ning merenduspoliitika on ideaalne vahend meremajanduse kasvu soodustamiseks Euroopas.”

Taust

Miks on ELil vaja merendusalast tegevuskava majanduskasvu ja töökohtade loomiseks? Miks just nüüd?

Meremajanduse kasv on Euroopa jaoks oluline. Selle kogulisandväärtus on hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardit eurot ning aastaks 2020 peaks see suurenema 600 miljardi euroni. Sama aja jooksul peaks meremajanduses töötavate inimeste arv kasvama 5,4 miljonilt 7 miljonini. Lisaks sellele toimub 75% Euroopa väliskaubandusest ja 37% Euroopa sisekaubandusest meritsi. Euroopa ookeanid, mered ja rannikualad on ja jäävad Euroopa majanduse päästerõngaks.

Euroopa peab praegusest finants- ja majanduskriisist väljatulemiseks kasutama ära kõik jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise võimalused. Meri pakub palju võimalusi. ELil on kasutada mitu vahendit, mis võivad suurendada liikmesriikide ja ettevõtjate poolt juba võetavate meetmete väärtust.

Kuidas viis merendussektorit välja valiti?

Komisjon on loonud tervikliku pildi Euroopa mere- ja merendussektori majanduslikust suurusest ja kasutamisest ning vaadelnud samuti seda, mis suunas need sektorid võiksid lähiaastatel realistlikult edasi liikuda ning kus leidub erilist potentsiaali innovatsiooniks ja uute töökohtade tekkeks.

Sellest selgub, et ranniku- ja mereturism on kogulisandväärtuse ja tööhõive poolest kõige suurem merendussektor, mis võiks 2020. aastaks kasvada 2–3%. Samuti oodatakse 100 000 uue töökoha loomist kruiisiturismis 2020. aastaks võrreldes 2010. aasta tasemega. Praegu kogu maailmas installeeritud mereenergiavõimsus peaks lähiajal iga aastaga kahekordistuma. Laine- ja vooluenergiat kasutava tehnoloogia kommertsialiseerimine kiireneb tänu tehnoloogiakulude vähendamisele. Prognooside kohaselt võib merest mineraalide kaevandamise aastane üldkäive maailmas järgmise kümne aasta jooksul kasvada peaaegu olematust viie miljardi euroni ja aastaks 2030 kuni kümne miljardi euroni. ELi vesiviljelus võiks kaasa aidata tervisliku toitumise edendamisele, kui suudetaks saavutada samasugune kasvumäär kui väljaspool ELi. Järgmisel kümnendil peaks merebiotehnoloogia hakkama varustama masstooteturge, sh kosmeetikatoodete, toiduainete, ravimite, kemikaalide ja biokütuste turgu.

Kuidas edasi?

Pärast Limassoli avalduse vastuvõtmist käivitab komisjon lähitulevikus mitmed algatused nimetatud valdkondade kasvupotentsiaali uurimiseks ja arendamiseks. Avaldatakse ka teatised ranniku- ja mereturismi, mereenergia, merebiotehnoloogia ja merest mineraalide kaevandamise kohta ning strateegilised vesiviljelussuunised. Kõigi algatuste ettevalmistamisel konsulteeritakse liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmadega.

Lisateave:

Merenduse veebisait:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_en.htm

Konverentsi veebisait:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Kontaktisikud :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar