Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2012

Έγκριση του νέου θαλάσσιου θεματολογίου ανάπτυξης και απασχόλησης

Εγκρίθηκε σήμερα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας από τους Ευρωπαίους Υπουργούς θαλάσσιας πολιτικής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος Jose Manuel Barroso και η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, σε διάσκεψη στη Λεμεσό που οργανώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία. Πέντε έτη μετά τη δρομολόγηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιβεβαίωσαν ότι η δυναμική και συντονισμένη προσέγγιση για τις θαλάσσιες υποθέσεις ενισχύει την ανάπτυξη της «γαλάζιας οικονομίας» της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των θαλασσών και των ωκεανών.

Η δήλωση προτείνει ένα θαλάσσιο και ναυτιλιακό θεματολόγιο που θα συνοδεύει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Όπως έχει τονιστεί στην πρόσφατη πρωτοβουλία γαλάζιας ανάπτυξης της Επιτροπής σχετικά με τις ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στη θάλασσα και στη ναυτιλία (IP/12/955), το θεματολόγιο εστιάζεται στους ελπιδοφόρους θαλάσσιους τομείς στους οποίους υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για νέες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Πρόκειται για τους ακόλουθους τομείς: θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδατοκαλλιέργεια, γαλάζια βιοτεχνολογία, παράκτιος τουρισμός και υποθαλάσσια εξόρυξη.

Οι Υπουργοί ζήτησαν επίσης από τα κράτη μέλη και από τα Ευρωπαϊκά Όργανα να δημιουργήσουν τις σωστές προϋποθέσεις ώστε η γαλάζια οικονομία να έχει ως αποτέλεσμα: τη στήριξη στην έρευνα και στις γνώσεις για τη θάλασσα, τη ναυτική εκπαίδευση, την αποδοτική ως προς το κόστος θαλάσσια επιτήρηση, τον καλύτερο σχεδιασμό του θαλάσσιου χώρου και την προώθηση της εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική.

Ο κ. Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «οι θάλασσες και οι ωκεανοί μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Η σημερινή δήλωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να υιοθετήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η γαλάζια οικονομία της Ευρώπης.

Η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την Αλιεία, τόνισε ότι «για να πραγματοποιηθούν οι τάσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξης στη θαλάσσια οικονομία, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και περιφερειών, της βιομηχανίας, των ΜΜΕ και της κοινωνίας των πολιτών. Η ικανότητα συνεργασίας για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων είναι δείγμα ωριμότητας και η θαλάσσια πολιτική είναι το ιδανικό μέσο για την ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρώπη

Ιστορικό

Για ποιο λόγο η ΕΕ χρειάζεται θαλάσσιο θεματολόγιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση; Γιατί τώρα;

Η γαλάζια οικονομία είναι σημαντική για την Ευρώπη. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της εκτιμάται σε περίπου 500 δισεκ. Ευρώ, με αύξηση περίπου 600 δισεκ. το 2020. Κατά την ίδια περίοδο, οι εργαζόμενοι στη γαλάζια οικονομία αναμένεται να αυξηθούν από 5,4 εκατ. σε 7 εκατ. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι το 75% του εξωτερικού ευρωπαϊκού εμπορίου και το 37% του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου είναι θαλάσσιο. Οι ευρωπαϊκοί ωκεανοί και οι ακτές έχουν και θα εξακολουθήσουν να έχουν ζωτική σημασία για την Ευρώπη.

Η Ευρώπη πρέπει να εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης προκειμένου να υπερνικήσει την παρούσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η θάλασσα προσφέρει μια σειρά ευκαιριών. Η ΕΕ διαθέτει ορισμένα μέσα που μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις υφιστάμενες δράσεις των κρατών μελών και του τομέα.

Πώς επιλέχτηκαν οι πέντε στοχοθετημένοι θαλάσσιοι τομείς;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμόρφωσε ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού μεγέθους και του μεγέθους της απασχόλησης των τομέων της θάλασσας και της ναυτιλίας στην Ευρώπη, και διερεύνησε επίσης τις κατευθύνσεις που θα μπορούσαν ρεαλιστικά να ακολουθήσουν οι εν λόγω τομείς κατά τα προσεχή έτη και το πού υπάρχει ιδιαίτερο δυναμικό για καινοτομία και νέες θέσεις εργασίας.

Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος θαλάσσιος τομέας όσον αφορά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και την απασχόληση και αναμένεται να μεγεθυνθεί κατά 2 έως 3% έως το 2020, ενώ ο τουρισμός με κρουαζιερόπλοια αναμένεται να δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2020 σε σύγκριση με το 2010. Δεδομένου ότι η παγκόσμια εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα στον τομέα της ενέργειας των ωκεανών αναμένεται να διπλασιάζεται σε ετήσια βάση στο εγγύς μέλλον, η οικονομική εκμετάλλευση των τεχνολογιών ενέργειας από τα κύματα και την παλίρροια θα ενισχυθεί μέσω της μείωσης του τεχνολογικού κόστους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της θαλάσσιας εξόρυξης ορυκτών αναμένεται να αυξηθεί από σχεδόν μηδέν σε 5 δισ. ευρώ κατά τα 10 επόμενα έτη και σε έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Η υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην υγιεινή διατροφή εάν ο ρυθμός μεγέθυνσης φτάσει αυτόν που υπάρχει εκτός της ΕΕ. Κατά την επόμενη δεκαετία, ο τομέας της γαλάζιας βιοτεχνολογίας αναμένεται ότι θα καταστεί προμηθευτής των μαζικών αγορών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των καλλυντικών, των προϊόντων διατροφής, των φαρμακευτικών προϊόντων, των χημικών προϊόντων και των βιοκαυσίμων.

Ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο;

Μετά την έγκριση της Δήλωσης της Λεμεσού, μια σειρά πρωτοβουλιών θα δρομολογηθεί στο εγγύς μέλλον για τη διερεύνηση και την ανάπτυξη του δυναμικού ανάπτυξης στους συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, της ωκεάνιας ενέργειας, της γαλάζιας βιοτεχνολογίας, της θαλάσσιας εξόρυξης ορυκτών, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών για την υδατοκαλλιέργεια. Όλες οι πρωτοβουλίες θα αναληφθούν στο πλαίσιο διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος για τη θαλάσσια πολιτική:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_fr.htm

Ο δικτυακός τόπος της διάσκεψης:

http://www.cy2012.eu/index.php/fr/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar