Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. oktober 2012

Ny dagsorden for maritim vækst og beskæftigelse

EU-medlemsstaternes ministre for maritime anliggender og Europa-Kommissionen - repræsenteret ved formand José Manuel Barroso og kommissær Maria Damanaki – har i dag vedtaget en ny EU-dagsorden for vækst og beskæftigelse i den maritime sektor. Dette skete på en konference i Limassol arrangeret af det cypriotiske formandskab. Fem år efter lanceringen af EU's integrerede havpolitik har medlemsstaterne og Kommissionen atter understreget, at en dynamisk og koordineret strategi for maritime anliggender fremmer udviklingen af EU's såkaldte "blå økonomi", samtidig med at havenes miljømæssige sundhedstilstand opretholdes.

Erklæringen indeholder et forslag om en dagsorden for den maritime sektor, som skal understøtte Europa 2020-strategien. Dagsordenen fokuserer på de maritime sektorer med størst potentiale for vækst og beskæftigelse, som også fremhæves i Kommissionens nye "blå vækst"-initiativ for bæredygtig vækst i den maritime økonomi (IP/12/955). Der er tale om følgende sektorer: blå energi, akvakultur, blå bioteknologi, hav-, kyst- og krydstogtturisme og havenes mineralske ressourcer.

Ministrene opfordrer desuden både medlemsstaterne og EU-institutionerne til at skabe de rette forudsætninger for at den blå økonomi kan bidragebidragbidrage med støtte til forskning og viden om havet, bedre søfartsuddannelser, et omkostningseffektivt samarbejde om farvandsovervågning, bedre planlægning af havområderne og den videre gennemførelse af havstrategi-rammedirektivet.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtaler: "Havene spiller en afgørende rolle for Europas økonomiske genopretning. Den erklæring, som vi har vedtaget i dag, er et klart budskab om, at vi skal udnytte den blå økonomis potentiale".

Kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, understreger, at "vi for at kunne realisere vækstpotentialet og –mulighederne i den maritime økonomi har brug for, at alle bidrager - både institutionerne, medlemsstaterne og regionerne, erhvervslivet, SMV'erne og civilsamfundet. Det er et tegn på modenhed, at vi kan arbejde sammen om at skabe de bedste resultater, og havpolitiken er klart den bedste drivkraft for Europas blå økonomi".

Baggrund

Hvorfor har EU brug for en dagsorden for maritim vækst og beskæftigelse? Hvorfor nu?

Den blå økonomi er vigtig for Europa. Dens bruttoværditilvækst skønnes at være cirka 500 mia. EUR; et beløb der vil stige til cirka 600 mia. EUR i 2020. I den samme periode forventes antallet af ansatte inden for den blå økonomi at stige fra 5,4 mio. til 7 mio. Dertil kommer, at 75 % af Europas udenrigshandel og 37 % af handlen inden for Europa foregår ad søvejen. Havene og kysterne er og vil fortsat være Europas økonomiske livline.

Det er nødvendigt at gribe alle de muligheder, der findes, for at skabe bæredygtig vækst og øget beskæftigelse, hvis Europa skal arbejde sig ud af den nuværende økonomiske krise. Havet rummer talrige muligheder, og EU har en række værktøjer til rådighed, som kan styrke den indsats, som medlemsstaterne og erhvervslivet allerede yder.

På hvilket grundlag er de fem maritime sektorer blevet udvalgt?

Europa-Kommissionen har foretaget en grundig undersøgelse af beskæftigelsen og økonomien i de maritime sektorer. Det er ligeledes blevet undersøgt, hvor disse sektorer realistisk set bevæger sig hen i de kommende år, og hvor der er et særligt potentiale for innovation og beskæftigelse.

Undersøgelserne viser, at hav- og kystturisme er den største maritime sektor med hensyn til bruttoværditilvækst, og beskæftigelsen her forventes at vokse med 2-3 % inden 2020. Samtidig forventes det, at der i perioden fra 2010 til 2020 vil blive skabt 100 000 nye arbejdspladser inden for krydstogtsturismen. Mens der i den nære fremtid forventes en årlig fordobling af den samlede installerede kapacitet på verdensplan, når det gælder havenergi, vil den erhvervsmæssige udnyttelse af bølge- og tidevandsteknologi også blive fremmet som følge af faldende teknologiomkostninger. Det skønnes, at den årlige omsætning i forbindelse med udvinding af havenes mineralske ressourcer vil vokse fra nul til 5 mia. EUR inden for de næste 10 år og op til 10 mia. EUR inden 2030. Hvad angår EU's akvakultursektor, kan den bidrage til en sund kost, hvis den kan matche vækstraten i akvakultursektoren uden for EU. Endelig forventes det, at sektoren for blå bioteknologi i det kommende årti vil skabe markeder for masseproducerede produkter, f.eks. kosmetik, fødevarer, lægemidler, kemikalier og biobrændstoffer.

Hvad er næste skridt?

Efter vedtagelsen af Limassol-erklæringen vil Kommissionen i den nærmeste fremtid lancere en række initiativer, som skal udforske og udvikle de udpegede områders vækstpotentiale. Den vil ligeledes udarbejde meddelelser om hav- og kystturisme, blå energi, blå bioteknologi og havenes mineralske ressourcer og fastlægge strategiske retningslinjer for akvakultursektoren. Alle initiativer vil blive gennemført i samarbejde med medlemsstaterne og de relevante interessenter.

Yderligere oplysninger

Websted for GD for Maritime Anliggender og Fiskeri:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_da.htm

Konferencens websted:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar