Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. října 2012

Nová námořní agenda pro růst a zaměstnanost přijata

Evropští ministři pro námořní politiku a Evropská komise, již zastupovali předseda José Manuel Barroso a komisařka Maria Damanaki, přijali dnes na konferenci v Limassolu, kterou organizovalo kyperské předsednictví, evropskou agendu pro růst a zaměstnanost v mořském a námořním odvětví. Pět let po zahájení integrované námořní politiky EU členské státy a Komise potvrdily, že dynamický a koordinovaný přístup k námořním záležitostem posiluje rozvoj „modré ekonomiky“ EU a zajišťuje zdravý stav moří a oceánů.

Prohlášení navrhuje program pro oblast mořské a námořní politiky na podporu strategie Evropa 2020. Jak nedávno zdůraznila Komise ve své iniciativě pro vytváření příležitostí v zájmu udržitelného růstu v oblasti mořského a námořního hospodářství (IP/12/955), agenda se zaměřuje na slibná námořní odvětví, v nichž existuje velký potenciál pro vznik nových pracovních míst a růst. Těmito oblastmi jsou: mořské obnovitelné zdroje energie, akvakultura, modrá biotechnologie, cestovní ruch v pobřežních oblastech a těžba na mořském dně.

Ministři rovněž vyzvali členské státy a evropské orgány, aby zavedly správné podmínky pro naplnění cílů modré ekonomiky: podporu výzkumu a znalostí o mořském prostředí, odborné vzdělávání v námořní problematice, nákladově efektivní spolupráci v oblasti námořního dohledu, lepší plánování námořního prostoru a další provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „Moře a oceány mohou sehrát rozhodující roli v hospodářské obnově Evropy. Dnešní prohlášení nám jasně říká, že musíme plně využít potenciál evropské modré ekonomiky.“

Maria Damanaki, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, zdůraznila, že „je nezbytné, aby se na realizaci trendů růstu a příležitostí v námořní ekonomice podíleli všichni – instituce, členské státy a regiony, odvětví, malé a střední podniky i občanská společnost. Schopnost spolupracovat k dosažení těch nejlepších výsledků je znamením dospělosti; a námořní politika je ideální prostředek, jak podpořit rozvoj modré ekonomiky v Evropě.

Souvislosti

Proč EU potřebuje námořní agendu pro růst a zaměstnanost? Proč právě teď?

Modré ekonomika má pro Evropu velký význam. Její hrubá přidaná hodnota se odhaduje na přibližně 500 miliard EUR a do roku 2020 se zvýší přibližně na 600 miliard EUR. Ve stejném období by se počet lidí zaměstnaných v modré ekonomice měl zvýšit z 5,4 milionu na 7 milionů. Dále je třeba uvést, že 75 % obchodu mimo hranice Evropy a 37 % obchodu v Evropě se uskutečňuje po moři. Evropské oceány, moře a pobřeží jsou a nadále budou pro evropskou ekonomiku životně důležité.

Evropa musí využít všech dostupných možností, aby dosáhla udržitelného růstu a zaměstnanosti a dostala se ze současné finanční a hospodářské krize. Moře nabízí mnoho příležitostí. EU má k dispozici řadu nástrojů, jimiž může podpořit úsilí, které již členské státy a odvětví v tomto směru vyvíjejí.

Jak bylo zvoleno pět cílených námořních odvětví?

Komise vytvořila ucelený obraz zaměstnanosti v mořských a námořních odvětvích v Evropě a jejich ekonomické velikosti a zajímala se i o to, kam by tato odvětví mohla v příštích letech reálně směřovat a kde je největší potenciál pro inovace a vznik nových pracovních míst.

Ze závěrů studie vyplývá, že námořní a pobřežní cestovní ruch je největším námořním odvětvím co do hrubé přidané hodnoty a počtu pracovních míst a očekává se, že do roku 2020 poroste o 2 až 3 % ročně, zatímco v oblasti výletní plavby se mezi roky 2010 a 2020 předpokládá vznik 100 000 nových pracovních míst. Protože se očekává, že již vybudovaná kapacita pro výrobu energie na moři se v nejbližších letech bude celosvětově každý rok zdvojnásobovat, sníží se ceny technologií, což umožní další komercializaci technologií na výrobu přílivové energie a energie z mořských vln. Co se týká těžby nerostných surovin z moře, podle odhadů vzroste celosvětový roční obrat v příštích 10 letech prakticky z nuly na 5 miliard EUR a do roku 2030 až na 10 miliard EUR. Akvakultura v EU by pak mohla přispět k zdravému stravování obyvatelstva, pokud se podaří dosáhnout stejného tempa růstu jako mimo EU. V následujících přibližně deseti letech by se sektor modré biotechnologie měl stát zdrojem rozvoje trhů s výrobky masové spotřeby, včetně kosmetických a potravinových výrobků, léčiv, chemických látek a biopaliv.

Jak postupovat dál?

Na základě prohlášení přijatého v Limassolu bude v nejbližší době zahájeno několik iniciativ Komise s cílem prozkoumat a rozvinout růstový potenciál v určených oblastech, včetně vydání sdělení o námořním a pobřežním cestovním ruchu, energii oceánů, modré biotechnologii a těžbě nerostných surovin z moře a dále stanovení strategických pokynů pro akvakulturu. Všechny iniciativy budou konzultovány s členskými státy a příslušnými zúčastněnými subjekty.

Další informace:

Internetové stránky pro námořní záležitosti:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_cs.htm

Internetové stránky konference:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar