Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 октомври 2012 г.

Приета е нова програма за растеж и заетост в морския сектор

На организирана от кипърското председателство конференция в Лимасол министрите от ЕС, отговарящи за морската политика, и Европейската комисия, представлявана от своя председател Жозе Мануел Барозу и комисаря по въпросите на рибарството и морското дело Мария Даманаки, днес приеха Европейска програма за растеж и заетост в морския сектор и сектора на мореплаването. Пет години след като бе положено началото на интегрираната морска политика на ЕС, държавите членки и Комисията отново потвърдиха, че динамичният и координиран подход към морското дело се отразява положително върху развитието на „синята икономика“ на ЕС, като същевременно се гарантира доброто състояние на моретата и океаните.

В приетата декларация се предлага програма за морския сектор и сектора на мореплаването в подкрепа на стратегията „Европа 2020“. Както се подчертава в неотдавнашната инициатива „Син растеж“ (IP/12/955), в която Комисията набеляза перспективите за устойчиво развитие на морския сектор и сектора на мореплаването, програмата е насочена към области в морския сектор с голям потенциал за създаване на работни места и икономически просперитет и обхваща енергията от възобновяеми морски източници, аквакултурите, морските биотехнологии, крайбрежния туризъм и добива на минерални ресурси от морското дъно.

Министрите също така призоваха държавите членки и европейските институции да осигурят подходящи условия за развитие на „синята икономика“, които включват подпомагане на научни изследвания на морската среда, обучение по морско дело, икономически ефективно сътрудничество по отношение на морското наблюдение, по-добро планиране на морското пространство и по-нататъшно изпълнение на Рамковата директива за морската стратегия.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Моретата и океаните могат да играят решаваща роля за икономическото възстановяване на Европа. С днешната декларация категорично се потвърждава необходимостта да се оползотвори потенциалът на „синята икономика“ на Европа.“

Комисарят по въпросите на рибарството и морското дело Мария Даманаки изтъкна, че „реализирането на целите и възможностите за растеж на морската икономика изисква да се обединят усилията на институциите, държавите членки, регионите, представителите на отрасъла, малките и средните предприятия и гражданското общество. Сътрудничеството за постигане на най-добрите резултати е израз на зрялост, а морската политика е идеалното средство за стимулиране на „синята икономика“ в Европа.“

Контекст

Защо ЕС се нуждае от програма за растеж и заетост в морския сектор? Защо сега?

„Синята икономика“ е от особена важност за Европа. Брутната добавена стойност на сектора се изчислява на около 500 милиарда евро, като се предвижда през 2020 г. да достигне 600 милиарда евро. Очаква се за същия период броят на работещите в „синята икономика“ да се увеличи от 5,4 милиона на 7 милиона. Към това се добавя и фактът, че 75 % от външната търговия на Европа и 37 % от вътрешноевропейския търговски обмен се извършват по море. Океаните, моретата и крайбрежията на Европа са и ще продължават да бъдат нейният икономически спасителен пояс.

Европа трябва да оползотвори всички налични възможности за осигуряване на устойчив растеж и създаване на работни места, за да излезе от сегашната финансова и икономическа криза. Морето предлага множество такива възможности. ЕС разполага с редица инструменти, които могат да засилят ефекта от дейностите, осъществявани от държавите членки и представителите на отрасъла.

Как бяха избрани петте целеви области?

Европейската комисия изгради цялостна картина на икономическите мащаби и заетостта в морския сектор и сектора на мореплаването в Европа и също така разгледа въпроса каква би могла да е реалната посока на развитие на тези сектори през следващите години и къде има особен потенциал за иновации и разкриване на нови работни места.

Констатациите показват, че крайбрежният и морският туризъм е най-големият свързан с морето сектор по брутна добавена стойност и заетост и се предвижда той да нарасне с 2—3 % до 2020 г. Същевременно се очаква в круизния туризъм до 2020 г. да се създадат 100 000 нови работни места в сравнение с 2010 г. Тъй като се прогнозира инсталираната мощност за получаване на енергия от океана в световен мащаб да се удвоява ежегодно в близко бъдеще, пазарната реализация на технологиите за получаване на енергия от вълните и от приливите и отливите ще се подобри чрез намаляване на разходите за технологии. Според приблизителни оценки общият годишен оборот в добива на морски минерални ресурси се очаква да нарасне практически от нула на 5 милиарда евро през следващите 10 години и до 10 милиарда евро в периода до 2030 г. Аквакултурите в ЕС могат да допринесат за здравословен хранителен режим, ако може да се постигне същият темп на растеж, както извън ЕС. През следващите десетина години секторът на свързаните с морето биотехнологии следва да започне да снабдява пазарите на масови продукти, включително козметични, хранителни и фармацевтични продукти, химикали и биогорива.

Какво предстои?

След приемането на декларацията от Лимасол в близко бъдеще ще стартира набор от инициативи на Комисията с цел проучване и развиване на потенциала за растеж в тези области. Тези инициативи включват съобщения относно крайбрежния и морския туризъм, океанската енергия, морските биотехнологии и добива на морски минерални ресурси, както и стратегически насоки относно аквакултурите, и ще бъдат предприети в консултация с държавите членки и съответните заинтересовани страни.

За повече информация:

Уебсайт за морското дело:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_bg.htm

Уебсайт на конференцията:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

За контакт:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar