Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 oktober 2012

Resultattavlan för den inre marknaden: Medlemsstaterna har förbättrat sina resultat

I dessa kristider har den inre marknaden en nyckelroll att spela för att föra Europa ut ur den rådande krisen. Genomförandet av lagstiftning i rätt tid är en nödvändig förutsättning för att direktivens policymål ska kunna uppnås. Den resultattavla för den inre marknaden som Europeiska kommissionen offentliggör idag visar att medlemsstaterna har gjort en ansträngning när det gäller att införliva EU-bestämmelser i den nationella lagstiftningen. Den genomsnittliga andelen inremarknadsdirektiv som inte i tid införlivats i den nationella lagstiftningen, som ökade i maj och november 2011 (1,2 %), har nu åter minskat till 0,9 %, dvs. lägre än det mål som de europeiska stats- och regeringscheferna enades om 2007. Den här genomgången visar att sexton medlemsstater har uppnått enprocentsmålet.

Medlemsstaterna har även lyckats få ned antalet felaktigt införlivade direktiv. Den nämnda andelen felaktigt genomförda direktiv har minskat från 0,8 % för sex månader sedan till dagens 0,7 % och närmar sig de 0,5 % som föreslogs i inremarknadsakten i april 2011. Antalet direktiv vars införlivande försenats med minst två år liksom även den genomsnittliga extra tid som krävdes för att införliva ett EU-direktiv i nationell lagstiftning ökade emellertid (från 7,9 till 9,1 månader).

När det gäller tillämpningen av EU-lagstiftningen minskar stadigt antalet överträdelser, troligtvis till följd av att en mekanism införts för att lösa problem med bristande överensstämmelse med EU-lagstiftningen på ett tidigare stadium av införlivandeprocessen. Belgien står för det största antalet överträdelseförfaranden som inletts av kommissionen, följt av Grekland och Italien.

Om alla genomförandeindikatorer beaktas är Lettland, Estland, Luxemburg och Litauen de länder som uppvisar bäst resultat.

Michel Barnier, ledamot av kommissionen med ansvar för den inre marknaden, ger följande kommentar: Den inre marknaden är en motor för ny tillväxt i vår ekonomi, men den fungerar bara om alla länder tillämpar reglerna korrekt. Jag är mycket nöjd med de framsteg som medlemsstaterna gjort med att införliva EU-lagstiftningen.

Genomförande av inremarknadsdirektiv

  • Den genomsnittliga eftersläpningen i införlivande har de senaste sex månaderna minskat från 1,2 % till 0,9 % och antalet medlemsstater som uppnår enprocentsmålet ökade från elva till sexton. Luxemburg, Rumänien, Finland, Förenade kungariket, Österrike, Portugal, Slovenien, Belgien, Cypern, Polen och Italien måste fördubbla sina ansträngningar att nå det uppsatta målet.

  • Följande totalt åtta medlemsstater har uppnått eller tangerat sitt hittills bästa resultat: Tjeckien, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Lettland och Malta. Detta är ett belägg hur högt de medlemsstaterna prioriterar införlivande i rätt tid.

  • Malta och Lettland ligger i topp när det gäller införlivande med bara två direktiv som väntar på införlivande. Särskilt imponerande är emellertid hur Tjeckien har minskat sin eftersläpning i införlivande jämfört med situationen för sex månader sedan: Eftersläpning har minskat från 1,9 % i maj till dagens 0,6 %. Genom fortlöpande och ihärdiga ansträngningar har slutligen Grekland lyckats komma ned betydligt under enprocentsmålet och uppnått 0,5 %. För två år sedan stod landet för den största eftersläpningen i införlivande bland de 27 medlemsstaterna.

  • I dag behöver medlemsstaterna i genomsnitt ytterligare 9 månader för att införliva EU-direktiv efter det att tidsfristen löpt ut. Bara Malta, Sverige, Spanien, Frankrike och Lettland hade en kortare genomsnittlig försening i november 2011. Vad gäller direktiv vars införlivande är mer än två år försenat (som räknas upp i rapporten) uppfyller tjugotvå medlemsstater det s.k. nolltoleransmålet (jämfört med tjugofem för sex månader sedan).

Överträdelser

  • Det totala antalet överträdelseförfaranden som gäller den inre marknaden fortsätter att minska. Sedan 2007 har antalet gått ned med 37 %.

  • Idag uppgår det genomsnittliga antalet pågående överträdelseförfaranden till 31 ärenden per medlemsstat jämfört med 34 ärenden för ett halvår sedan. Belgien står fortfarande för de flesta överträdelseförfarandena, åtföljt av Grekland och Italien. Miljö och beskattning står för mer än 40 % av överträdelseförfarandena.

  • Den genomsnittliga tidsutdräkten för pågående överträdelseförfaranden sträcker sig från ett år (Luxemburg) till tre år (Sverige).

  • Efter det att EU-domstolen fastslår en överträdelse av EU-lagstiftningen är medlemsstaten skyldig att vidta omedelbara åtgärder för att följa dess domslut. Många ärenden tar dock lång tid att avsluta – mer än 17,5 månader i genomsnitt. För Irland, Frankrike och Spanien är siffran närmare två år.

Särskilt fokus på Styrningen av den inre marknaden

I sitt meddelande om bättre styrning av den inre marknaden föreslog kommissionen en rad åtgärder för att stärka styrningen i den inre marknaden (se IP/12/587), genom att ange nyckelområden på vilka det troligtvis går att uppnå de mest betydande resultaten i fråga om tillväxt och jobbskapande. Inom dessa områden uppmanade kommissionen medlemsstaterna att förbinda sig att tillämpa ”nolltolerans” i fråga om införlivande av direktiv och aviserade att den kommer att den kommer att mer kraftfullt utnyttja sina verkställighetsbefogenheter samt efterlyste medlemsstaternas samverkan för att säkerställa att överträdelser av EU-lagstiftningen utan dröjsmål fås att upphöra inom arton månader, eller inom tolv månader om det rör sig om ett andra hänskjutande. I framtida utgåvor kommer resultattavlan för den inre marknaden att följa upp efterlevnaden av dessa nya riktmärken.

Kommissionen kommer att ta fram en årlig rapport om integrationen på den inre marknaden, med inriktning på hur den inre marknaden fungerar i praktiken, särskilt inom dessa nyckelområden. Denna rapport kommer att ge underlag för landspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

För närmare information hänvisas till

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Bilaga: Tabell över genomförande och tillämpning av reglerna för den inre marknaden

I tabellen kombineras de viktigaste indikatorerna för att ge en bättre överblick över medlemsstaternas genomförande och tillämpning av lagstiftningen om den inre marknaden.

Side Bar