Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. oktobra 2012

Pregled notranjega trga: države članice izboljšale svoje rezultate

V današanjih kriznih časih igra enotni trg ključno vlogo pri reševanju Evrope iz gospodarske stagnacije. Za doseganje ciljev politike iz direktiv je nujen pogoj pravočasen prenos zakonodaje. Iz pregleda notranjega trga, ki ga je danes objavila Evropska komisija, je razvidno, da so si države članice zelo prizadevale za prenos predpisov EU v nacionalno zakonodajo. Povprečni evropski zaostanek pri prenosu, tj. odstotek direktiv o notranjem trgu, ki niso bile pravočasno prenesene v nacionalno zakonodajo, je po povečanju, zabeleženem maja in novembra 2011 (1,2 %), zdaj spet 0,9 %, torej pod mejo, za katero so se leta 2007 dogovorili evropski predsedniki držav in vlad. V tokratnem pregledu je cilj (1 %) doseglo šestnajst držav članic.

Države članice so prav tako uspele zmanjšati število nepravilno prenesenih direktiv. Ta povprečni zaostanek pri izpolnjevanju obveznosti je z 0,8 % pred šestimi meseci upadel na današnjega 0,7 % in se tako približal 0,5 % zaostanka, ki je bil predlagan v Aktu za enotni trg iz aprila 2011. Vendar pa sta se povečala število direktiv, pri prenosu katerih države članice zamujajo za dve leti ali več, in povprečni dodatni čas, ki je potreben za prenos direktive EU v nacionalno zakonodajo (s 7,9 na 9,1 meseca).

V zvezi z uporabo zakonodaje EU se število kršitev še naprej zmanjšuje, najverjetneje zaradi uvedbe mehanizmov za reševanje težav v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti iz zakonodaje EU v zgodnejši fazi postopka. Večina postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih sproži Komisija, zadeva Italijo, sledita pa ji Grčija in Belgija.

Ob upoštevanju vseh kazalnikov izvrševanja dosegajo v celoti najboljše rezultate Latvija, Estonija, Luksemburg in Litva.

Komisar za notranji trg Michel Barnier je dejal: „Enotni trg je gonilna sila za ponovno rast, vendar lahko to deluje samo, če vse države članice ustrezno uporabljajo pravila. Pozdravljam napredek, ki so ga države članice dosegle pri prenosu zakonodaje EU.“

Izvajanje direktiv o notranjem trgu

  • Povprečni zaostanek EU pri prenosu se je v zadnjih šestih mesecih zmanjšal z 1,2 % na 0,9 %, število držav članic, ki so dosegle cilj (1 %), pa se je povečalo z enajst na šestnajst. Luksemburg, Romunija, Finska, Združeno kraljestvo, Avstrija, Portugalska, Slovenija, Belgija, Ciper, Poljska in Italija morajo povečati svoja prizadevanja za dosego tega cilja.

  • Skupno je osem držav članic doseglo ali izenačilo svoj doslej najboljši rezultat. To so Češka republika, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Latvija in Malta. Navedeno kaže na velik pomen, ki ga te države članice pripisujejo pravočasnemu prenosu.

  • S samo dvema direktivama, ki ju še morata prenesti, sta Malta in Latvija dosegli najboljši rezultat. Zlasti pa je opazno izboljšanje zaostanka pri prenosu v Češki republiki v primerjavi s šestimi meseci pred tem: z 1,9 % v maju se je zmanjšal na današnjega 0,6 %. Stalna in vztrajna prizadevanja so Grčiji omogočila, da je zaostanek zmanjšala precej pod cilj (1 %), in sicer na 0,5 %. Pred dvema letoma je bil njen zaostanek pri prenosu največji med 27 državami članicami.

  • Danes države članice v povprečju direktive EU prenesejo devet mesecev po izteku roka za prenos. Samo Malta, Švedska, Španija, Francija in Latvija imajo krajšo povprečno zamudo kot novembra 2011. Glede direktiv, pri katerih je od roka za prenos minilo že več kot dve leti (navedene v poročilu), izpolnjuje cilj „ničelne strpnosti“ dvaindvajset držav članic (v primerjavi s petindvajsetimi pred šestimi meseci).

Kršitve

  • Skupno število odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z notranjim trgom še naprej upada in je zdaj za 37 % manjše kot leta 2007.

  • Povprečno število odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev na ravni EU je trenutno 31 primerov na državo članico, v primerjavi s 34 primeri šest mesecev pred tem. Večina odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev zdaj zadeva Italijo, ki ji sledita Grčija in Belgija. Področji okolja in davkov predstavljata več kot 40 % postopkov za ugotavljanje kršitev.

  • Povprečno trajanje odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev se giblje od enega (Luksemburg) do treh let (Švedska).

  • Ko Sodišče ugotovi kršitev zakonodaje EU, morajo države članice takoj sprejeti ukrepe za izvršbo njegovih sodb. Vendar je pri velikem številu primerov za izrek sodbe potrebnega precej časa, in sicer v povprečju več kot 17,5 meseca. Za Irsko, Francijo in Španijo to obdobje znaša skoraj dve leti.

Poseben poudarek: upravljanje enotnega trga

V svojem sporočilu o boljšem upravljanju za enotni trg je Komisija predlagala vrsto ukrepov za okrepitev upravljanja enotnega trga (glej IP/12/587) in opredelila ključna področja, kar bo verjetno „prineslo največje povečanje rasti in delovnih mest“. Komisija je države članice pozvala, naj se na teh področjih zavežejo „ničelni strpnosti“ glede prenosa direktiv, in napovedala, da bo svoja izvršilna pooblastila uporabljala odločneje, ter države članice pozvala k sodelovanju za zagotovitev, da se kršitve prava EU hitro odpravijo v osemnajstih oziroma, v primeru druge vložitve, dvanajstih mesecih. V prihodnjih izdajah pregleda notranjega trga se bo spremljalo izpolnjevanje teh novih meril.

Komisija bo pripravila letno poročilo o povezovanju enotnega trga, ki bo osredotočeno na način delovanja enotnega trga v praksi, zlasti na teh ključnih področjih. To poročilo bo uporabljeno pri pripravi priporočil za posamezne države v okviru postopka evropskega semestra.

Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)

Priloga: razpredelnica o uresničevanju notranjega trga

Razpredelnica o uresničevanju notranjega trga združuje najpomembnejše kazalnike za boljši pregled nad izpolnjevanjem obveznosti držav članic v zvezi z izvajanjem in uporabo zakonodaje o notranjem trgu.

Side Bar