Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. októbra 2012

Z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu vyplýva, že členské štáty zlepšili svoje výsledky

V súčasnom období krízy zohráva kľúčovú úlohu v úsilí oživiť hospodárstvo v Európe jednotný trh. Nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia politických cieľov smerníc je včasná transpozícia právnych predpisov. Dnes uverejnená hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu Európskej komisie ukazuje úsilie, ktoré členské štáty vyvinuli pri transpozícii predpisov EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov. Po náraste zaznamenanom v máji a novembri 2011 (1,2 %) sa priemerný deficit v transpozícii smerníc v EÚ, ktorý zodpovedá percentuálnemu podielu smerníc o vnútornom trhu, ktoré neboli načas prevedené do vnútroštátnych právnych predpisov, dostal späť na úroveň 0,9 %, t. j. pod cieľovú hodnotu, na ktorej sa dohodli európske hlavy štátov a predsedovia vlád v roku 2007. Cieľ v podobe 1 % dosiahlo tentoraz šestnásť členských štátov.

Členské štáty boli takisto úspešné pri znižovaní počtu nesprávne transponovaných smerníc. Tento priemerný deficit v súlade klesol z 0,8 % spred šiestich mesiacov na súčasných 0,7 %, čím sa priblížil k deficitu vo výške 0,5 %, ktorý bol navrhnutý v Akte o jednotnom trhu v apríli 2011. Zvýšil sa však počet smerníc, v prípade ktorých je transpozícia v omeškaní dva alebo viac rokov, ako aj priemerný dodatočný čas potrebný na transpozíciu smernice EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov (zo 7,9 na 9,1 mesiacov).

Pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov EÚ, počet prípadov porušenia sa naďalej znižuje, s veľkou pravdepodobnosťou z dôvodu zavedenia mechanizmov na riešenie problémov nedodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ v skoršom štádiu celého procesu. Najväčší počet konaní vo veci porušenia, ktoré začala Komisia, pripadá na Taliansko, po ktorom nasleduje Grécko a Belgicko.

Pri zohľadnení všetkých ukazovateľov presadzovania právnych predpisov dosiahli celkovo najlepšie výsledky Lotyšsko, Estónsko, Luxembursko a Litva.

Komisár zodpovedný za vnútorný trh Michel Barnier vyhlásil: Jednotný trh poháňa nový rast, ale môže fungovať len vtedy, ak budú všetky krajiny správne uplatňovať pravidlá. Vítam pokrok, ktorý pri transpozícii právnych predpisov EÚ dosiahli členské štáty.

Vykonávanie smerníc o vnútornom trhu

 • Priemerný deficit v transpozícii smerníc EÚ sa v priebehu posledných šiestich mesiacov znížil z 1,2 % na 0,9 % a počet členských štátov, ktoré dosiahli cieľ v podobe 1 %, stúpol z jedenásť na šestnásť. Luxembursko, Rumunsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Belgicko, Cyprus, Poľsko a Taliansko musia na dosiahnutie tohto cieľa zdvojnásobiť svoje úsilie.

 • Celkovo osem členských štátov dosiahlo alebo zopakovalo svoje doteraz najlepšie výsledky: Česká republika, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Lotyšsko a Malta. Vypovedá to o tom, že tieto členské štáty si včasnú transpozíciu stanovili za prioritu.

 • Najlepšie výsledky v transpozícii dosiahla Malta a Lotyšsko, pričom im zostáva transponovať už len dve smernice. Mimoriadne pôsobivé je zlepšenie deficitu v transpozícii v prípade Českej republiky, ak ho porovnáme so stavom spred šiestich mesiacov: klesol z 1,9 % v máji na súčasných 0,6 %. Grécko sa vďaka pokračujúcemu a trvalému úsiliu dostalo výrazne pod hranicu 1 %, a to na 0,5 %. Pred dvomi rokmi dosahovalo spomedzi 27 členských štátov najväčší deficit v transpozícii.

 • Na transpozíciu smerníc EÚ potrebujú v súčasnosti členské štáty v priemere ešte ďalších deväť mesiacov od uplynutia lehoty na transpozíciu. V porovnaní s novembrom 2011 majú kratšie priemerné omeškanie len Malta, Švédsko, Španielsko, Francúzsko a Lotyšsko. Pokiaľ ide o smernice, v prípade ktorých sa lehota na transpozíciu presiahla o viac ako dva roky (uvedené v správe), cieľ „nulovej tolerancie“ spĺňa 22 členských štátov (v porovnaní s 25 členskými štátmi pred šiestimi mesiacmi).

Porušovanie predpisov

 • Celkový počet konaní vo veci porušenia právnych predpisov v súvislosti s vnútorným trhom aj naďalej klesá – od roku 2007 o 37 %.

 • V súčasnosti dosahuje priemerný počet otvorených konaní vo veci porušenia právnych predpisov v EÚ 31 prípadov na členský štát (v porovnaní s 34 prípadmi pred pol rokom). Najväčší počet konaní o porušení pripadá na Taliansko, po ktorom nasleduje Grécko a Belgicko. Životné prostredie a dane predstavujú viac ako 40 % konaní vo veci porušenia právnych predpisov.

 • Priemerné trvanie otvorených konaní vo veci porušenia právnych predpisov sa pohybuje v rozsahu od jedného (Luxembursko) do troch rokov (Švédsko).

 • Potom, ako Súdny dvor zistí porušenie právnych predpisov EÚ, sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali okamžité opatrenia s cieľom vyhovieť tomuto rozsudku. Riešenie mnohých prípadov však zaberá veľa času – v priemere viac ako 17,5  mesiaca. V prípade Írska, Francúzska a Španielska je toto obdobie takmer dva roky.

Osobitný dôraz na správu jednotného trhu

Komisia vo svojom oznámení o lepšej správe jednotného trhu navrhla rad opatrení na posilnenie správy na jednotnom trhu (pozri IP/12/587) a identifikovali sa v ňom kľúčové oblasti, ktoré môžu „priniesť najvýraznejšie zisky v oblasti rastu a tvorby pracovných miest“. Komisia v týchto oblastiach od členských štátov požadovala, aby sa zaviazali k „nulovej tolerancii“, pokiaľ ide o transpozíciu smerníc, a oznámila, že bude dôraznejšie využívať svoje právomoci na presadzovanie práva, a vyzvala členské štáty na spoluprácu s cieľom zaistiť, aby sa porušenie právnych predpisov EÚ rýchlo odstránilo v priebehu 18 mesiacov, alebo v priebehu 12 mesiacov v prípade druhého podania. V ďalších vydaniach hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu sa bude monitorovať dodržiavanie súladu s týmito novými porovnávacími hodnotami.

Komisia vypracuje výročnú správu o integrácii jednotného trhu, ktorá bude zameraná na spôsob, akým jednotný trh funguje v praxi, a to predovšetkým v týchto kľúčových oblastiach. Táto správa prispeje k vypracovaniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny v kontexte procesu európskeho semestra.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

  Kontaktné osoby:

  Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

  Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

  Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

  Príloha:

  Hodnotiaca tabuľka presadzovania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu

  Hodnotiaca tabuľka presadzovania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu kombinuje najvýznamnejšie ukazovatele s cieľom poskytnúť lepší prehľad o tom, akú úroveň dosiahli členské štáty pri vykonávaní a uplatňovaní právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu.

Side Bar