Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 oktober 2012

Scorebord van de interne markt: lidstaten zetten betere prestatie neer

De eengemaakte markt is in deze tijden van crisis cruciaal om Europa uit de economische stagnatie te helpen. Tijdige omzetting van de wetgeving is een noodzakelijke voorwaarde om de beleidsdoelstellingen van de richtlijnen te verwezenlijken. Uit het vandaag door de Europese Commissie bekendgemaakte scorebord van de interne markt blijkt dat de lidstaten zich ernstig hebben ingespannen om EU-regels in nationaal recht om te zetten. Na in mei en november 2011 een stijging te hebben vertoond (1,2 %), is de Europese gemiddelde omzettingsachterstand – het percentage internemarktrichtlijnen dat niet tijdig in nationaal recht is omgezet – thans immers teruggedrongen tot 0,9 % en daarmee onder de doelstelling uitgekomen die de Europese staatshoofden en regeringsleiders in 2007 hebben afgesproken. Zestien lidstaten zijn erin geslaagd de doelstelling van 1 % te halen.

Het is de lidstaten ook gelukt het aantal onjuist omgezette richtlijnen te verminderen. Dit gemiddelde nalevingstekort is teruggelopen van 0,8 % zes maanden geleden tot 0,7 % vandaag en komt daarmee dichter in de buurt van het tekort van 0,5 % dat in april 2011 in de Akte voor de interne markt is bepleit. Daartegenover staat echter dat de lidstaten zowel het aantal richtlijnen waarvan de omzetting reeds twee jaar of meer over tijd is, als de gemiddelde extra tijd die zij nodig hebben om een EU-richtlijn in nationaal recht om te zetten, hebben zien oplopen van 7,9 tot 9,1 maanden.

Wat de toepassing van het EU-recht betreft, blijft het aantal inbreuken teruglopen. Deze ontwikkeling is meer dan waarschijnlijk toe te schrijven aan de invoering van mechanismen om problemen op het gebied van de niet-naleving van EU-wetgeving in een vroeger stadium aan te pakken. Italië neemt de meeste door de Commissie ingestelde inbreukprocedures voor zijn rekening, gevolgd door Griekenland en België.

Als alle handhavingsindicatoren in aanmerking worden genomen, zijn Letland, Estland, Luxemburg en Litouwen de lidstaten die over het geheel gezien het best presteren.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, zie hierover: "De eengemaakte markt is de motor voor nieuwe groei, maar dit kan alleen werken als alle landen de regels correct toepassen. Ik ben dan ook blij met de vooruitgang die de lidstaten bij de omzetting van de EU-wetgeving hebben geboekt."

Omzetting van internemarktrichtlijnen

  • De gemiddelde omzettingsachterstand in de EU is de afgelopen zes maanden afgenomen van 1,2 % tot 0,9 % en het aantal lidstaten dat de doelstelling van 1 % heeft gehaald, is gestegen van elf tot zestien. Luxemburg, Roemenië, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, België, Cyprus, Polen en Italië moeten hun inspanningen verdubbelen om deze doelstelling te verwezenlijken.

  • Acht lidstaten hebben hun tot dusverre beste resultaat bereikt of geëvenaard: Tsjechië, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Letland en Malta. Dit is illustratief voor de hoge prioriteit die deze lidstaten aan tijdige omzetting geven.

  • Malta en Letland presteren het best op dit gebied: zij hoeven nog maar twee richtlijnen om te zetten. Bijzonder indrukwekkend is echter de verbetering van de omzettingsachterstand in Tsjechië in vergelijking met zes maanden geleden: deze is teruggelopen van 1,9 % in mei tot 0,6 % nu. Ten slotte is Griekenland er dankzij continue en volgehouden inspanningen in geslaagd zijn tekort tot ver onder de doelstelling van 1 % terug te dringen: het bedraagt thans 0,5 %. Twee jaar geleden had het land nog de grootste omzettingsachterstand van de 27 lidstaten.

  • Momenteel doen de lidstaten er na het verstrijken van de omzettingstermijn nog eens gemiddeld negen maanden extra over om EU-richtlijnen om te zetten. Alleen in Malta, Zweden, Spanje, Frankrijk en Letland is de gemiddelde vertraging bij de omzetting kleiner dan in november 2011. Wat de richtlijnen betreft waarvan de omzettingstermijn al twee jaar is verstreken (vermeld in het verslag), voldoen tweeëntwintig lidstaten aan de nultolerantiedoelstelling (tegen vijfentwintig zes maanden geleden).

Inbreuken

  • Het totale aantal inbreukprocedures met betrekking tot de interne markt blijft afnemen: het is sinds 2007 met 37 % gedaald.

  • Momenteel lopen er in de EU gemiddeld 31 inbreukprocedures per lidstaat, tegen 34 zes maanden geleden. Italië neemt nu het grootste aantal lopende inbreukprocedures voor zijn rekening, gevolgd door Griekenland en België. Milieu en belastingheffing zijn goed voor ruim 40 % van de inbreukprocedures.

  • De gemiddelde duur van de lopende inbreukprocedures varieert tussen één (Luxemburg) en drie jaar (Zweden).

  • Nadat het Hof van Justitie een schending van de EU-wetgeving vaststelt, moeten de lidstaten onmiddellijk actie ondernemen om zich naar de uitspraken van het Hof te voegen. Niettemin nemen veel zaken nog steeds behoorlijk wat tijd in beslag voordat een oplossing uit de bus komt: gemiddeld meer dan 17,5 maanden. Voor Ierland, Frankrijk en Spanje is er sprake van een gemiddelde duur van bijna twee jaar.

Speciaal thema: governance van de interne markt

In haar mededeling "Betere governance van de interne markt" heeft de Commissie een reeks maatregelen voorgesteld om de governance van de eengemaakte markt te versterken (zie IP/12/587). Zij heeft een aantal sleutelgebieden gesignaleerd die "de grootste voordelen zouden moeten opleveren voor de groei en de werkgelegenheid". Ten aanzien van deze gebieden heeft de Commissie de lidstaten verzocht zich te verbinden tot "nultolerantie" bij de omzetting van richtlijnen. Zij heeft tevens aangekondigd haar uitvoeringsbevoegdheden krachtdadiger te zullen aanwenden en de lidstaten opgeroepen om samen met haar snel een einde te maken aan inbreuken op EU-wetgeving (binnen een termijn van achttien maanden, of twaalf maanden in geval van een tweede verwijzing naar het Hof). In de toekomstige scoreborden van de interne markt zal de inachtneming van deze nieuwe ijkpunten worden gemonitord.

De Commissie zal een jaarverslag over de integratie van de eengemaakte markt opstellen waarin de werking van de interne markt in de praktijk, met name wat deze sleutelgebieden betreft, centraal staat. Dit verslag zal fungeren als een van de uitgangspunten voor het doen van landenspecifieke aanbevelingen in de context van het Europees semester.

Meer informatie

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Contact:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Bijlage:

Handhavingstabel

De handhavingstabel bevat de meest relevante indicatoren en geeft zo een beter overzicht van de naleving van de lidstaten wat de uitvoering en toepassing van de internemarktwetgeving betreft.

Side Bar