Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 8. oktobrī

Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums: dalībvalstis ir uzlabojušas savus rādītājus

Krīzes laikos vienotajam tirgum ir izšķiroša nozīme, palīdzot Eiropai pārvarēt ekonomikas stagnāciju. Svarīgs priekšnoteikums direktīvu politikas mērķu sasniegšanai ir tiesību aktu laicīga transponēšana. Šodien publicētais Eiropas Komisijas iekšējā tirgus rezultātu apkopojums rāda, ka dalībvalstis ir pielikušas pūles ES noteikumu transponēšanā valsts tiesību aktos. Pēc 2011. gada maijā un novembrī reģistrētā pieauguma (par 1,2 %) Eiropas vidējais transponēšanas deficīts, proti, to iekšējā tirgus direktīvu procentuālā daļa, kuras nav laicīgi iestrādātas valstu tiesību aktos, ir atgriezusies 0,9 % līmenī, kas ir zem mērķa rādītāja, par kuru 2007. gadā vienojās Eiropas valstu un valdību vadītāji. Šajā novērtējumā sešpadsmit dalībvalstis ir sasniegušas mērķi, proti, 1 % rādītāju.

Dalībvalstīm ir arī izdevies panākt nepareizi transponētu direktīvu skaita samazinājumu. Vidējais atbilstības deficīts ir samazinājies no 0,8 % pirms pusgada līdz 0,7 % šodien, kas ir tuvāks 2011. gada aprīlī Vienotā tirgus aktā ierosinātajam 0,5 % deficīta rādītājam. Taču dalībvalstīs ir palielinājies tādu direktīvu skaits, kuru transponēšana kavējas divus gadus vai ilgāk, turklāt no 7,9 līdz 9,1 mēnesim ir vidēji palielinājies laiks, kas papildus nepieciešams ES direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos.

Attiecībā uz ES tiesību aktu piemērošanu turpina samazināties pārkāpumu skaits, visticamāk, pateicoties jaunieviestajiem mehānismiem, ko izmanto agrākai problēmu risināšanai saistībā ar neatbilstību ES tiesību aktiem. Lielākais Komisijas uzsākto pārkāpumu lietu skaits ir Itālijai, tai seko Grieķija un Beļģija.

Ņemot vērā visus izpildes rādītājus, Latvijai, Igaunijai, Luksemburgai un Lietuvai kopumā ir vislabākie rezultāti.

Iekšējā tirgus komisārs Mišels Barnjē norādīja: "Vienotais tirgus ir jaunas izaugsmes dzinējspēks, bet tas var darboties tikai tad, ja visas valstis pareizi piemēro noteikumus. Es pozitīvi vērtēju dalībvalstu panākto ES tiesību aktu transponēšanā."

Iekšējā tirgus direktīvu īstenošana

 • ES vidējais transponēšanas deficīts pēdējo sešu mēnešu laikā ir samazinājies no 1,2 % līdz 0,9 %, un to dalībvalstu skaits, kuras sasniegušas 1 % mērķa rādītāju, ir pieaudzis no vienpadsmit līdz sešpadsmit. Luksemburgai, Rumānijai, Somijai, Apvienotajai Karalistei, Austrijai, Portugālei, Slovēnijai, Beļģijai, Kiprai, Polijai un Itālijai ir jādubulto savas pūles, lai sasniegtu šo rādītāju.

 • Kopumā astoņas dalībvalstis ir sasniegušas vai atkārtojušas savu visu laiku labāko rezultātu: tās ir Čehija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Latvija un Malta. Tas parāda, ka šīs dalībvalstis laicīgai transponēšanai piešķīrušas augstu prioritāti.

 • Malta un Latvija ir labākās direktīvu transponētājas — tajās vēl nav transponētas tikai divas direktīvas. Bet jo sevišķi iespaidīgs ir Čehijas transponēšanas deficīta uzlabojums salīdzinājuma ar situāciju pirms sešiem mēnešiem, proti, tas ir samazinājies no 1,9 % maijā līdz 0,6 % šodien. Visbeidzot, ilgstošas un neatlaidīgas pūles ir ļāvušas Grieķijai sasniegt rādītāju, kas ir krietni zem 1 % mērķa, proti, 0,5 % deficītu. Pirms diviem gadiem tai bija lielākais transponēšanas deficīts starp visām 27 dalībvalstīm.

 • Šodien dalībvalstīm ES direktīvu transponēšanai vidēji ir vajadzīgi deviņi mēneši pēc transponēšanas termiņa beigām. Tikai Maltai, Zviedrijai, Spānijai, Francijai un Latvijai vidējā kavēšanās ar transponēšanu ir īsāka nekā 2011. gada novembrī. Runājot par direktīvām, kuru transponēšana kavējas ilgāk nekā divus gadus pēc transponēšanas termiņa (uzskaitītas ziņojumā), divdesmit divas dalībvalstis ir ievērojušas "nulles pielaides" mērķi (salīdzinājumā ar divdesmit piecām pirms pusgada).

Pārkāpumi

 • Kopējais ar iekšējo tirgu saistīto pārkāpumu procedūru skaits turpina rukt — kopš 2007. gada tas ir samazinājies par 37 %.

 • Šobrīd ES vidējais uzsākto pārkāpumu lietu skaits ir 31 lietas uz vienu dalībvalsti. Salīdzinājumam — pirms pusgada šis rādītājs bija 34. Lielākais pārkāpumu lietu skaits ir Itālijai, tai seko Grieķija un Beļģija. Vairāk nekā 40 % no pārkāpumu lietām ir vides un nodokļu jomās.

 • Vidējais pārkāpuma procedūras norises laiks svārstās no viena gada (Luksemburgā) līdz trim gadiem (Zviedrijā).

 • Kad Eiropas Savienības Tiesa ir konstatējusi ES tiesību aktu pārkāpumu, dalībvalstīm nekavējoties jārīkojas, lai panāktu nolēmuma izpildi. Taču daudzos gadījumos līdz izpildei paiet ievērojams laiks — vidēji vairāk nekā 17,5 mēneši. Īrijā, Francijā un Spānijā šis laiks ir gandrīz divi gadi.

Īpašs temats — vienotā tirgus pārvaldība

Paziņojumā par vienotā tirgus labāku pārvaldību Komisija ierosināja virkni pasākumu nolūkā stiprināt vienotā tirgus pārvaldību (sk. IP/12/587), nosakot galvenās jomas, kuras, domājams, "varētu dot vislielākos ieguvumus izaugsmes un nodarbinātības izteiksmē visā ES". Šajās jomās Komisija pieprasīja dalībvalstu apņemšanos ievērot "nulles pielaidi" attiecībā uz direktīvu transponēšanu un paziņoja, ka intensīvāk izmantos savas izpildes nodrošināšanas pilnvaras, kā arī lūdza dalībvalstu sadarbību ar mērķi nodrošināt ES tiesību aktu pārkāpumi tiek novērsti astoņpadsmit mēnešu laikā, vai divpadsmit mēnešu laikā atkārtotas izskatīšanas gadījumā. Turpmākajos iekšējā tirgus rezultātu apkopojuma izdevumos tiks uzraudzīta šo jauno kritēriju izpilde.

Komisija sagatavos gada pārskatu par vienotā tirgus integrāciju, kurā koncentrēsies uz to, kā vienotais tirgus funkcionē praksē, jo sevišķi šajās galvenajās jomās. Šis paziņojums būs izmantojams valstīm adresētajos ieteikumos Eiropas pusgada procesā.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

  Kontaktpersonas:

  Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

  Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

  Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

  Pielikums.

  Iekšējā tirgus īstenošanas tabula

  Tabulā "Iekšējā tirgus īstenošana" apkopoti svarīgākie rādītāji, lai sniegtu labāku pārskatu par to, kā dalībvalstis īsteno un piemēro iekšējā tirgus tiesību aktus.

Side Bar