Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 8 d.

Vidaus rinkos rezultatų suvestinė. Valstybės narės pasiekė geresnių rezultatų

Šiuo krizės laikotarpiu bendrajai rinkai tenka svarbus vaidmuo, kad Europa įveiktų ekonomikos sąstingį. Norint pasiekti direktyvose nustatytus politikos tikslus, teisės aktus būtina laiku perkelti į nacionalinę teisę. Šiandien paskelbta Europos Komisijos vidaus rinkos rezultatų suvestinė rodo, kad valstybės narės labiau stengėsi perkelti ES taisykles į nacionalinę teisę. 2011 m. gegužės ir lapkričio mėn. į nacionalinę teisę laiku neperkeltų vidaus rinkos direktyvų skaičius buvo išaugęs (1,2 proc.), tačiau dabar vidutiniškai ES valstybėse narėse neperkeltų teisės aktų skaičius vėl sumažėjo iki 0,9 proc. ir neviršija 2007 m. Europos valstybių ir vyriausybių vadovų sutarto tikslo. Šioje srityje šešiolika valstybių narių pasiekė 1 proc. tikslą.

Be to, valstybės narės sėkmingai mažino neteisingai perkeltų direktyvų skaičių. Valstybių narių ir ES teisės neatitikties atvejų vidutiniškai sumažėjo nuo 0,8 proc. prieš šešis mėnesius iki 0,7 proc. dabar, ir šis skaičius jau artėja prie 2011 m. balandžio mėn. Bendrosios rinkos akte pasiūlyto 0,5 proc. rodiklio. Tačiau išaugo direktyvų, kurias vėluojama perkelti dvejus ir daugiau metų, skaičius, taip pat vidutinis papildomas laikotarpis, kurio reikia ES direktyvai perkelti į nacionalinę teisę (nuo 7,9 iki 9,1 mėnesio).

Toliau mažėja pažeidimų, susijusių su ES teisės taikymu, skaičius; tai veikiausiai lėmė nustatyti mechanizmai gerokai anksčiau spręsti problemas, susijusias su ES teisės reikalavimų nesilaikymu. Daugiausia pažeidimų nagrinėjimo procedūrų Komisija pradėjusi prieš Italiją, kiek mažiau – prieš Graikiją ir Belgiją.

Vertinant visus vykdymo užtikrinimo rodiklius, pirmauja Latvija, Estija, Liuksemburgas ir Lietuva.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Bendroji rinka – naujojo augimo varomoji jėga, tačiau tikslus pasieksime tik jei visos valstybės taisykles taikys teisingai. Džiaugiuosi valstybių narių pažanga, padaryta perkeliant ES teisės aktus į nacionalinę teisę.“

Vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimas

  • Per pastaruosius šešis mėnesius neperkeltų teisės aktų skaičius ES vidutiniškai sumažėjo nuo 1,2 proc. iki 0,9 proc., o valstybių narių, kurios pasiekė 1 proc. tikslą, skaičius išaugo nuo vienuolikos iki šešiolikos. Liuksemburgas, Rumunija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Austrija, Portugalija, Slovėnija, Belgija, Kipras, Lenkija ir Italija turi sustiprinti pastangas, kad pasiektų šį tikslą.

  • Iš viso aštuonių valstybių narių – Čekijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Latvijos ir Maltos – rezultatai yra geriausi per visą laikotarpį. Tai rodo, kad tos valstybės narės ypač daug dėmesio skiria tam, kad direktyvos būtų laiku perkeltos į nacionalinę teisę.

  • Malta ir Latvija teisės aktus perkelia sparčiausiai – neperkeltos liko tik dvi direktyvos. Tačiau ypač smarkiai neperkeltų teisės aktų skaičių, palyginti su buvusiuoju prieš šešis mėnesius, sumažino Čekija: nuo 1,9 proc. gegužės mėn. iki 0,6 proc. dabar. Galiausiai, Graikijai dėl nuolatinių ir tvarių veiksmų šį rodiklį pavyko sumažinti iki 0,5 proc., t. y. gerokai mažiau už 1 proc. tikslą. Prieš porą metų jos neperkeltų direktyvų skaičius buvo didžiausias iš 27 valstybių narių.

  • Šiuo metu valstybėms narėms vidutiniškai reikia papildomų devynių mėnesių direktyvoms, kurių perkėlimo terminas pasibaigęs, perkelti. Tik Malta, Švedija, Ispanija, Prancūzija ir Latvija vidutiniškai vėluoja mažiau nei 2011 m. lapkričio mėn. Kalbant apie direktyvas, kurias vėluojama perkelti daugiau kaip dvejus metus (išvardytos ataskaitoje), „visiško nesitaikstymo“ tikslą atitinka dvidešimt dvi valstybės narės (palyginti su dvidešimt penkiomis valstybėmis narėmis prieš šešis mėnesius).

Pažeidimai

  • Bendras su vidaus rinka susijusių pažeidimų nagrinėjimo procedūrų skaičius ir toliau mažėja – nuo 2007 m. jis sumažėjo 37 proc.

  • Šiuo metu pradėtų pažeidimų nagrinėjimo procedūrų vidurkis – 31 byla vienai ES valstybei narei, palyginti su 34 bylomis prieš šešis mėnesius. Šiuo metu daugiausia pažeidimų nagrinėjimo procedūrų pradėta prieš Italiją, kiek mažiau – prieš Graikiją ir Belgiją. Daugiau kaip 40 proc. pažeidimų bylų susijusios su aplinkos apsauga ir mokesčiais.

  • Vidutinė pradėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros trukmė – nuo vienų (Liuksemburgas) iki trejų (Švedija) metų.

  • Teisingumo Teismui nustačius ES teisės akto pažeidimą, valstybės narės privalo nedelsdamos imtis veiksmų, kad įvykdytų Teismo sprendimą. Tačiau dažnai iki sprendimo įvykdymo praeina nemažai laiko – vidutiniškai daugiau kaip 17,5 mėnesio. Airijai, Prancūzijai ir Ispanijai prireikia beveik dvejų metų.

Ypatingas dėmesys bendrosios rinkos valdymui

Komunikate „Geresnė bendrosios rinkos valdysena“ Komisija pasiūlė įvairių priemonių, skirtų bendrosios rinkos valdymui stiprinti (žr. IP/12/587), nustatydama pagrindines sritis, kurios gali „užtikrinti didžiausią naudą visos ES augimo ir darbo vietų kūrimo srityje“. Šiose srityse Komisija prašė valstybes nares įsipareigoti visiškai nesitaikstyti su įsipareigojimų perkelti direktyvas nevykdymu ir pareiškė, kad ryžtingiau naudosis vykdymo užtikrinimo galiomis, taip pat paragino valstybes nares bendradarbiauti, siekiant užtikrinti, kad ES teisės pažeidimai būtų pašalinti per aštuoniolika mėnesių, o antro kreipimosi į Teisingumo Teismą atveju – per dvylika mėnesių. Būsimose vidaus rinkos rezultatų suvestinėse bus stebima, kaip laikomasi šių naujų vertinimo kriterijų.

Komisija parengs metinę ataskaitą apie bendrosios rinkos integravimą; joje daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kaip bendroji rinka veikia praktiškai, ypač šiose pagrindinėse srityse. Minėtoje ataskaitoje pateikta informacija bus panaudota per Europos semestrą rengiant šalims skirtas rekomendacijas.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Priedas. Vidaus rinkos teisės aktų vykdymo užtikrinimo lentelė

Vidaus rinkos teisės aktų vykdymo užtikrinimo lentelėje pateikiami svarbiausi rodikliai, leidžiantys įvertinti, kaip valstybės narės laikosi vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo ir taikymo reikalavimų.

Side Bar